Ne­nad­ma­šan Mi­la­no­vi­ćev bi­ser o Ko­lin­di i Ško­ri

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Od mnoš­tva do­sa­daš­njih bi­se­ra Zo­ra­na Mi­la­no­vi­ća te­ško bi se ije­dan mo­gao mje­ri­ti s naj­no­vi­jim na Fa­ce­bo­oku. Dak­le, raz­gnje­vio se na svo­je pro­tu­kan­di­da­te Ko­lin­du i Ško­ru jer ni­šta ne bi pos­ti­gli “da ni­je bi­lo HDZ-a” bez ko­jeg “ka­ri­jer­no ne pos­to­je” i ko­ji “zem­ljom dr­ma već 25 go­di­na”, a i sa­da su “to kan­di­da­ti jed­ne stran­ke ko­ji se po­ku­ša­va­ju pred­sta­vi­ti kao neo­vis­ni lju­di”. Pr­vo, za to što HDZ “zem­ljom dr­ma već 25 go­di­na” zas­luž­ni su bi­ra­či, a ni­je kriv HDZ. I dru­go, Zo­ran Mi­la­no­vić ne bi bio pred­sjed­nik Vla­de da ni­je bio član SDP-a, a i kan­di­di­ra se za pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve kao član te stran­ke. Osim to­ga, upra­vo je Mi­la­no­vić bio poz­nat po stra­nač­kom dik­ta­tu ko­jim je vo­dio ka­drov­sku po­li­ti­ku, kao i Ra­čan. Njih dvo­ji­ca su “zem­ljom dr­ma­li” ukup­no sa­mo osam go­di­na, a da je i to pre­vi­še, opet su po­ka­za­li – bi­ra­či. I u tih osam go­di­na pos­ta­vi­li su svo­je Ko­lin­de i Ško­re ko­ji “dr­ma­ju” Hr­vat­skom i u me­di­ji­ma, i u di­plo­ma­ci­ji, i u policiji i drug­dje, pa ta­ko, na pri­mjer, go­to­vo po­la člans­tva Us­tav­nog su­da či­ne biv­ši SDP-ovi po­li­ti­ča­ri, me­đu nji­ma i oni ko­ji su bi­li ru­glo u Sa­bo­ru i jav­nos­ti. Kad je na vlas­ti, nit­ko ta­ko kao SDP ne či­ni Hr­vat­sku ovis­nom o “neo­vis­nom” Mi­la­no­vi­ću i dru­go­vi­ma. Biv­ši šef HDZ-a Tomislav Ka­ra­mar­ko na pros­la­vi Da­na po­bje­de u Kni­nu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.