U Vu­či­ću se pro­bu­dio de­mo­graf­ski op­ti­mi­zam

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

nu­ti pa­tri­ot­ski bi­se­ri, ni on sam ni­ka­da ne­će za­bo­ra­vi­ti po­raz što ga je do­ži­vio od Ko­lin­de Gra­bar-Ki­ta­ro­vić na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma. Ako ga na sva­kom ko­ra­ku pra­te te po­raz­ne us­po­me­ne, vi­djet će svo­ju su­par­ni­cu Ko­lin­du ka­ko “na sva­kom ko­ra­ku sra­mo­ti dr­ža­vu”, pro­gla­sit će je kri­vo­tvo­ri­te­ljem po­vi­jes­ti jer je iz­ja­vi­la da se Hr­va­ti u biv­šoj dr­ža­vi ni­su mo­gli na­ci­onal­no iz­jas­ni­ti. Itd. Sad pak ka­že ka­ko se “mno­gi pi­ta­ju” je li nje­zi­nu ju­če­raš­njem go­vo­ru na pros­la­vi u Kni­nu “pret­ho­di­la kon­zu­ma­ci­ja al­ko­ho­la”. I to se mo­že ra­zu­mje­ti od čo­vje­ka ko­ji se ci­je­li ži­vot opi­jao ko­mu­niz­mom i ta­šti­nom i ni­kad se ni­je otri­jez­nio. Pos­li­je pros­la­ve ob­ljet­ni­ce Olu­je u Kni­nu da­la bi se sas­ta­vi­ti an­to­lo­gi­ja “oluj­nih” iz­ja­va, lič­nos­ti i do­ga­đa­ja, iz­a­brat ću ne­ke. An­drej Plen­ko­vić bio je u Kni­nu, ni­je bio u Sr­bi­ji na obi­lje­ža­va­nju Olu­je kao zlo­či­nač­ke ak­ci­je, ali je ta­mo bio nje­gov “iz­as­la­nik” Mi­lo­rad Pu­po­vac pa je sve­ko­li­ko sje­ća­nje na taj po­vi­jes­ni do­ga­đaj ima­lo ko­ali­cij­ski ka­rak­ter. Zo­ran Mi­la­no­vić ni­je bio u Kni­nu jer, ka­že, “ne že­li da­va­ti pre­ve­lik zna­čaj Kra­ji­ni”. No je­dan iz­vor tvr­di da to ni­je raz­log i da je Mi­la­no­vić kri­omi­ce bio u Fin­skoj na obi­lje­ža­va­nju ob­ljet­ni­ce fin­skog gra­đan­skog ra­ta. Be­ograd­ski me­di­ji s uža­som su po­pra­ti­li pred­sta­vu Tor­ci­de na Po­lju­du u po­vo­du pros­la­ve ob­ljet­ni­ce Olu­je, a oso­bi­to im je je­zi­vo bi­lo što su u tom spek­tak­lu sr­p­ski ten­ko­vi bi­li u pla­me­nu. Još je, dak­le, ži­vo sje­ća­nje na poz­na­tu sli­ku na ko­joj sr­p­ske ten­ko­ve što su iš­li u ru­ši­lač­ki i ubi­lač­ki po­hod u Hr­vat­sku Be­ogra­đa­ni za­si­pa­ju cvi­je­ćem. Dan uoči obi­lje­ža­va­nja Olu­je sr­bi­jan­ski pred­sjed­nik Alek­san­dar Vu­čić upi­tao je hr­vat­ske duž­nos­ni­ke “ka­mo je nes­ta­lo 400 ti­su­ća Sr­ba i Ju­gos­la­ve­na iz Hr­vat­ske”, a već su­tra­dan je iz­ja­vio: “Sr­bi iz Hr­vat­ske su otiš­li, ali ni­su nes­ta­li”. U čo­vje­ku se pro­bu­dio de­mo­graf­ski op­ti­mi­zam. – ima i ne­do­vr­še­nih bro­do­va i no­vih na­rudž­bi. Ima u tom zah­tje­vu i ape­la na sa­vjest čla­no­va Vla­de, no od svih tih ape­la ja­ča je beš­ćut­nost i pre­mi­je­ra i mi­nis­ta­ra. Ci­lje­vi nji­ho­va vla­da­nja pro­ma­šu­ju sud­bi­nu rad­ni­ka, pa i onih za či­je su ne­vo­lje kri­vi. Skri­va­ju nes­po­sob­nost, iz­bje­ga­va­ju od­go­vor­nost, ob­ma­nju­ju ka­ko “či­ne sve” i kad ne či­ne ni­šta. Hvas­ta­ju se ma­kro­eko­nom­skim po­ka­za­te­lji­ma ko­je iz­ra­ža­va­ju u mi­li­jar­da­ma, slu­gan­ski sla­ve Eu­rop­sku uni­ju či­ji ih moć­ni­ci šti­pa­ju za straž­nji­ce, bri­nu se o svo­jim vi­so­kim pla­ća­ma i pov­las­ti­ca­ma te o za­poš­lja­va­ju rod­bi­ne, ku­mo­va, pri­ja­te­lja i čla­no­va stran­ke itd. Ne­pojm­lji­vim ar­gu­men­ti­ma mi­nis­tar Hor­vat objaš­nja­va pro­past Ulja­ni­ka – ak­ci­je sin­di­ka­ta su kri­ve što su na­ru­či­te­lji ot­ka­zi­va­li do­go­vo­re­ne pos­lo­ve!!! Kri­vi su, dak­le, pred­stav­ni­ci rad­ni­ka ko­ji ne pri­ma­ju pla­će, či­ja dje­ca gla­du­ju, a ci­je­le obi­te­lji pa­da­ju u očaj. A naj­važ­ni­je je da se glav­ni pa­ra­der ne­pre­kid­no nas­to­ji svi­dje­ti jav­nos­ti kao auto­kra­ti u naj­si­ro­maš­ni­jim zem­lja­ma svi­je­ta.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.