Čak je i Ja­dran­ka Ko­sor na sku­po­vi­ma bi­la za­pa­lji­vi­ja

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Tomislav Ka­ra­mar­ko na ob­ljet­ni­cu Olu­je u Kni­nu na­vi­jes­tio je da bi se mo­gao na­tje­ca­ti za pred­sjed­ni­ka HDZ-a. Tu su vi­jest na is­tak­nu­tim mjes­ti­ma obja­vi­li svi me­di­ji, što bi mo­glo zna­či­ti da mu se pri­da­je i te kak­vo zna­če­nje i da sa Sti­erom i Ko­va­čem sve vi­še na­ru­ša­va Plen­ko­vi­će­vu ne­po­vre­di­vost na če­lu HDZ-a u ko­ju je uvje­ren sa­daš­nji vrh stran­ke. Plen­ko­vić se skre­ta­njem uli­je­vo za­mje­rio ve­li­kom bro­ju čla­no­va na ko­je mo­že ra­ču­na­ti des­ni Ka­ra­mar­ko, ali to mu ne bi bi­lo do­volj­no da us­pi­je. Jed­no­lič­nost i mli­ta­vost u nje­go­vu go­vo­ru i ne­dos­ta­tak stras­ti ko­ju tre­ba­ju ima­ti vo­đe (za raz­li­ku od nje­ga, čak je i Ja­dran­ka Ko­sor za­pa­lji­vim ri­je­či­ma zna­la di­ći na no­ge ma­se na sku­po­vi­ma) nje­go­va je naj­ve­ća ma­na, i ni­je je­di­na. Vje­ro­jat­no je naj­vi­še od ugle­da iz­gu­bio kad je, iz oči­tog vlas­to­hlep­lja ko­je se za­do­vo­lja­va kak­vom-tak­vom fo­te­ljom, do­pus­tio da na­kon iz­bo­ra

pre­mi­jer ne bu­de iz HDZ-a ko­ji je po­bi­je­dio. Pre­ma to­me, kao ide­ja, kao pro­tu­te­ža Plen­ko­vi­ću Ka­ra­mar­ko bi bio pri­hvat­ljiv ve­ći­ni u HDZ-u, ali kao osob­nost baš i ne. Bu­du­ći da su mu Sti­er i Kovač po blje­do­ći u jav­nim nas­tu­pi­ma vr­lo slič­ni, nu­žan je net­ko če­t­vr­ti, snaž­na lič­nost ko­ja će ima­ti što i oni, ali i uvjer­lji­vost vo­đe. Ima li je?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.