Baš se pred­sjed­ni­ca sje­ća pro­tu­kan­di­da­ta od 6%!

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Ho­će li usko­ro oti­ći i mi­nis­tar zdrav­s­tva? Pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vić za­uze­la se za smje­nu Mi­la­na Ku­jun­dži­ća, u in­ter­v­juu na Hr­vat­skom ra­di­ju je iz­ja­vi­la: “Sta­nje u zdrav­s­tvu je ne­ću re­ći ka­tas­tro­fal­no, ali je do­is­ta vr­lo lo­še i u po­s­ljed­nje tri go­di­ne ni­je se uči­ni­lo go­to­vo ni­šta. Žao mi je da ti­je­kom ove zad­nje re­kons­truk­ci­je Vla­de ni­je za­hva­će­no i zdrav­s­tvo.” Šte­ta je što se pred­sjed­ni­ca ogra­ni­či­la sa­mo na zdrav­s­tvo jer u ko­jem to po­dru­čju sta­nje ni­je vr­lo lo­še? Kao što na Ku­jun­dži­će­vo mi­nis­tar­stvo sli­če ma­nje-vi­še sva ona u ko­ji­ma čel­ni­ci ni­su smi­je­nje­ni, na mi­nis­tar­stva ko­ja je obu­hva­ti­la re­kons­truk­ci­ja sli­či Ku­jun­dži­će­vo. Jer, pri dnu smo ili na sa­mom dnu europ­skih ljes­tvi­ca u svim

dje­lat­nos­ti­ma, pa se re­kons­truk­ci­jom Vla­de sa­mo stva­rao pri­vid da se ne­što ra­di. No iz Vla­de su pred­sjed­ni­cu ot­pi­li­li ne baš uljud­nom di­sk­va­li­fi­ka­ci­jom – u kri­ti­ci Ku­jun­dži­ća bi­la je pre­vi­še osob­na jer “su oni ipak bi­li pro­tu­kan­di­da­ti na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma”. Bit će da se pred­sjed­ni­ca i ne sje­ća da joj je Ku­jun­džić bio pro­tu­kan­di­dat, osvo­jio je 6 pos­to gla­so­va. No to mu je bi­lo do­volj­no da pos­ta­ne mi­nis­tar, bit će za­to što je Plen­ko­vi­ću u urav­no­te­ži­va­nju bio po­tre­ban kao “des­ni­čar”.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.