‘Srp i če­kić’ os­ta­li bez bi­ra­ča, mo­gu li ih vra­ti­ti rast ne­jed­na­kos­ti, kse­no­fo­bi­ja i kli­mat­ske pro­mje­ne?

Po­s­ljed­nji uz­let na svjet­skoj po­zor­ni­ci so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ja je u no­vom, cen­tris­tič­kom ru­hu, pod ime­nom ‘tre­ći put’, do­ži­vje­la s Clin­to­nom u SAD-u, Bla­irom u UK i Sc­hröde­rom u Nje­mač­koj

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Ljevica U Krizi Identiteta - Pi­še Di­no Bru­mec di­no.bru­mec@ve­cer­nji.net

Pos­to­ji opas­nost da će­mo pro­pas­ti kao oz­bilj­na, kre­di­bil­na po­li­tič­ka sna­ga ne pri­hva­ti­mo li re­al­nost kak­va jest. Ri­je­či su to Alas­ta­ira Cam­p­bel­la, biv­šeg spin-dok­to­ra Tonyja Bla­ira, ko­ji­ma je ne­dav­no objas­nio za­što se ne že­li vra­ti­ti u bri­tan­sku La­bu­ris­tič­ku stran­ku. Iz nje je iz­ba­čen za­to što je jav­no po­dr­žao Li­be­ral­no-de­mo­krat­sku stran­ku na europ­skim iz­bo­ri­ma u svib­nju. A uči­nio je to za­to što ak­tu­al­nog li­de­ra la­bu­ris­ta Je­remyja Cor­byna, uvje­re­nog ljevičara, sma­tra pot­pu­no ne­pri­hvat­lji­vim za mjes­to pre­mi­je­ra, i to upra­vo zbog ide­olo­gi­je. Za Cam­p­bel­la Cor­byn je pre­ve­lik lje­vi­čar, čak i una­toč slo­mu kon­zer­va­ti­va­ca zbog Brexi­ta, da bi us­pio uvje­ri­ti Bri­ta­ni­ju da mu po­vje­ri klju­če­ve sas­tav­lja­nja no­ve vla­de.

Pro­mje­na rad­nih od­no­sa

Dio je to ši­re pri­če o tre­nu­tač­noj kri­zi lje­vi­ce, i to one kla­sič­ne, tra­di­ci­onal­ne, u za­pad­nom svi­je­tu. U ovom tre­nut­ku so­ci­jal­de­mo­kra­ti su na vlas­ti u sa­mo ne­ko­li­ko ze­ma­lja u Eu­rop­skoj uni­ji: Špa­njol­skoj, Šved­skoj, Fin­skoj, Dan­skoj, Slo­vač­koj, Mal­ti, dok su de­mo­kr­š­ća­ni za­pla­vi­li ve­ći­nu kar­te Sta­rog kon­ti­nen­ta. I ne sa­mo to, pos­to­ji osje­ćaj da je so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ja u ci­je­lom svi­je­tu do­ži­vje­la kri­zu iden­ti­te­ta. Uz pro­mi­je­nje­no biračko ti­je­lo, druk­či­je rad­ne od­no­se, rast po­pu­liz­ma i imi­gra­ci­je, tra­di­ci­onal­na je lje­vi­ca u pro­ble­mi­ma zbog ko­jih su sve češ­ći na­pi­si o nje­zi­nu kra­ju. U Hr­vat­skoj ona se vječ­no na­la­zi unu­tar dnev­no­po­li­tič­ke bor­be, još k to­me li­še­ne pra­ve ide­olo­gi­je, s des­ni­com oko uprav­lja­nja jav­nim re­sur­si­ma.

Pri­bli­ža­va­nje cen­tru

Pri­je vi­še od dva­de­set go­di­na, so­ci­jal­de­mo­kra­ci­ja je u no­vom, cen­tris­tič­kom ru­hu, pod ime­nom “tre­ći put” doš­la u ve­li­kom na­le­tu na svjetsku po­zor­ni­cu. Bill Clin­ton u SAD-u, Tony Bla­ir u UK i Ger­hard Sc­hröder u Nje­mač­koj pred­stav­lja­li su taj no­vi smjer lje­vi­ce ko­ja je pre­uze­la do­bar dio pro­gram­skog re­per­to­ara svo­jih ide­olo­ških su­par­ni­ka na cen­tru i desnici. Ko­li­ko je to otiš­lo da­le­ko, svje­do­či i da je bri­tan­ski tjed­nik The Eco­no­mist po­zvao gra­đa­ne da na iz­bo­ri­ma 2001. gla­sa­ju za Bla­ira jer je on “je­di­ni kre­di­bi­lan kon­zer­va­ti­vac tre­nu­tač­no dos­tu­pan”. Tre­ći put je i u Hr­vat­skoj u ve­li­koj mje­ri pred­stav­lja­la Vla­da Ivi­ce Ra­ča­na, pre­dvo­đe­na so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma i li­be­ra­li­ma. Da­nas lje­vi­ca, ni tra­di­ci­onal­na ni ona tre­ćeg pu­ta, vi­še ni­je ni iz­bli­za to­li­ko ja­ka. Pri­je dvi­je go­di­ne do­ži­vje­la je pra­vi slom u Eu­ro­pi: na nje­mač­kim iz­bo­ri­ma te 2017. so­ci­jal­de­mo­kra­ti su osvo­ji­li 20 pos­to gla­so­va, dok su 1998. ima­li dvo

UMJERENI ŠPANJOSLKI SO­CI­JAL­DE­MO­KRA­TI tre­nu­tač­no su jed­na od ri­jet­kih li­je­vih vla­da u zem­lja­ma Europ­ske uni­je

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.