Od ve­li­kog sta­na u cen­tru Za­gre­ba do tri gar­so­ni­je­re za naj­am

Ovog am­bi­ci­oz­nog i zah­tjev­nog pro­jek­ta pri­hva­ti­la se dizajneric­a Mir­ja­na Mikulec ko­ja je svo­jim rje­še­nji­ma us­pje­la stvo­ri­ti tri odvo­je­na sta­na ko­ja us­pješ­no mo­gu funk­ci­oni­ra­ti i sva­ki za se­be, ali i kao cje­li­na

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Ak­cen­ti u jar­kim bo­ja­ma, atrak­tiv­na ra­s­vje­ta, de­ta­lji u in­dus­trij­skom sti­lu... sve to či­ni ovaj stan iz­u­zet­no atrak­tiv­nim i šar­mant­nim

Mar­ti­na Stru­kić

Po­s­ljed­njih go­di­na tržište su pre­pla­vi­li sta­no­vi za naj­am i sto­ga svi oni ko­ji se sa­da upu­šta­ju u taj biz­nis mo­ra­ju bi­ti svjes­ni da vi­še lo­ka­ci­ja, iako je iz­nim­no važ­na, vi­še ni­je je­di­ni kri­te­rij. Na­ime, s ob­zi­rom na ve­li­ku kon­ku­ren­ci­ju, po­treb­no je po­nu­di­ti po­ten­ci­jal­nim gos­ti­ma vi­še od dru­gih, a naj­bo­lji na­čin za pos­ti­za­nje to­ga jest pre­pus­ti­ti ure­đe­nje pro­fe­si­onal­ci­ma.

In­dus­trij­ski stil kao ba­za

Vo­di­mo vas upra­vo u je­dan ta­kav in­te­ri­jer či­je ure­đe­nje pot­pi­su­je di­zaj­ner­ski stu­dio Mir­ja­na Mikulec in­te­ri­je­ri. Osim što je sva­ki ku­tak te­me­lji­tom adap­ta­ci­jom iz­vr­s­no is­ko­ri­šten i što stan ima „ono ne­što“, nje­gov kon­cept či­ni ga di­je­lom po­seb­ne pri­če. Vlas­nik je, na­ime, svoj ve­li­ki gra­đan­ski stan u sre­di­štu Za­gre­ba od­lu­čio po­di­je­li­ti u tri ma­nja sta­na, od­nos­no gar­so­ni­je­re ko­je spa­ja za­jed­nič­ko pre­dvo­rje s ra­ču­na­lom, skla­diš­nim pros­to­rom i ve­še­ra­jem. – Ovaj ulaz­ni pros­tor funk­ci­oni­ra i kao mi­ni café gdje gos­ti mo­gu po­pi­ti ka­vu ili čaj i dru­ži­ti se. Sva tri sta­na funk­ci­oni­ra­ju kao cje­li­na jer su me­đu­sob­no po­ve­za­ni kliz­nim vra­ti­ma te su ta­ko ide­al­ni za bo­ra­vak gru­pe pri­ja­te­lja ili obi­te

lji. No, sva­ki od njih funk­ci­oni­ra i za­seb­no nu­de­ći gos­ti­ma po­treb­nu pri­vat­nost, s vlas­ti­tom ku­hi­njom i ku­pa­oni­com – objaš­nja­va dizajneric­a Mir­ja­na Mikulec ko­ja je, iako je ri­ječ o gar­so­ni­je­ra­ma, od­lu­či­la u svakoj od njih omo­gu­ći­ti i odvo­jen dio za spa­va­nje. U stan­či­ću od 30ak če­tvor­nih me­ta­ra in­s­pi­ri­ra­nom in­dus­trij­skim sti­lom spa­va­ći dio odvo­jen je od dnev­no­ga – bo­rav­ka, ku­hi­nje i bla­go­va­oni­ce s rad­nim kut­kom – stak­le­nom sti­je­nom s cr­nim me­tal­nim pro­fi­li­ma. Ova pre­gra­da po­sve je tran­s­pa­rent­na i do­no­si pri­rod­nu svje­tlost u spa­va­ći dio. Us­to stva­ra ilu­zi­ju da pros­tor uopće ni­je pre­gra­đen te se či­ni ve­ćim ne­go što jest, a po po­tre­bi ovaj se dio mo­že za­mra­či­ti za­vje­sa­ma. Spa­va­ća so­ba ure­đe­na je jed­nos­tav­no i s vr­lo ma­lo de­ta­lja – do­mi­ni­ra­ju bi­je­la, cr­na i si­va, a glav­ni stil­ski ak­cent je, osim vra­ta, ta­pe­ta s mo­ti­vom cr­no-bi­je­lih fo­to­gra­fi­ja. Ka­ko je glav­na stil­ska okos­ni­ca bio in­dus­trij­ski stil, uz cr­ni me­tal kao nje­go­vo glav­no svoj­stvo, u in­te­ri­je­ru su pri­sut­ni dr­vo i ope­ka. Oni su is­to­vre­me­no da­li to­pli­nu pros­to­ru, a cr­ve­ni i svi­je­tlo­pla­vi ak­cen­ti tem­pe­ra­ment i di­na­mi­ku.

– Po­seb­na paž­nja po­sve­će­na je ne sa­mo oda­bi­ru ma­te­ri­ja­la ne­go i de­ta­lja po­put strop­ne i zid­ne ra­s­vje­te, sto­li­ća, ta­pe­te i ope­ke ko­ji­ma smo pros­to­ru htje­li dati upe­čat­lji­vost i slo­je­vi­tost – is­ti­če dizajneric­a.

Ka­ko ku­hi­nja u sta­no­vi­ma za krat­ko­roč­ni naj­am ne tre­ba bi­ti ve­li­ka ni pros­tor u njoj po­sve is­ko­ri­šten, dizajneric­a je od­lu­či­la po­igra­ti se gor­njim ele­men­ti­ma ko­ji su kom­bi­na­ci­ja po­li­ca i or­ma­ri­ća od raz­li­či­tih ma­te­ri­ja­la. Dio fron­ti ma­le li­nij­ske ku­hi­nje su ogle­da­la ka­ko bi se stvo­ri­la do­dat­na pros­tor­nost, ali i atrak­tiv­nost.

Svi se osje­ća­ju opu­šte­no

Upra­vo zbog to­ga ru­bo­vi su kan­ti­ra­ni u cr­ne tra­ke, a umjes­to zid­ne ke­ra­mi­ke stav­ljen je plo­čas­ti ma­te­ri­jal s uzor­kom mra­mo­ra ko­ji s rad­nom plo­hom či­ni dio stil­ske cje­li­ne. „Kre­ira­njem dvi­je zo­ne u pros­to­ru te do­da­va­njem rad­nog kut­ka i sto­la za bla­go­va­nje za­do­vo­lje­ne su sve po­tre­be sta­na za krat­ko­roč­ni naj­am. Is­to­vre­me­no pom­nim oda­bi­rom de­ta­lja, bo­ja, ma­te­ri­ja­la i uzo­ra­ka uni­je­li smo u nje­ga at­mo­sfe­ru to­pli­ne i do­ma, da se sva­ki gost osje­ća opu­šte­no i do­bro­doš­lo, a to je i bio cilj – za­klju­ču­je Mir­ja­na Mikulec.

In­dus­trij­ski ele­men­ti Ci­gla, me­tal, atrak­tiv­ne cr­no-bi­je­le ta­pe­te... sve je u služ­bi di­zaj­na

Ne­vid­lji­va gra­ni­ca Spa­va­ći dio od dnev­nog je odvo­jen za­nim­lji­vom stak­le­nom pre­gra­dom

Za­nim­lji­va ide­ja Vlas­nik je sta­ri gra­đan­ski stan od­lu­čio pre­na­mi­je­ni­ti u ma­nje je­di­ni­ce za naj­am pa sva­ka ima 30-ak kva­dra­ta, a tu su još i za­jed­nič­ke pros­to­ri­je

Za­jed­nič­ki pros­tor Sva tri stra­na ima­ju za­jed­nič­ki rad­ni pros­tor i ve­še­raj

Pu­no paž­nje po­sve­će­no je de­ta­lji­ma, pri­je sve­ga ra­s­vje­ti ko­ja je vr­lo atrak­tiv­na i do­dat­no na­gla­ša­va pros­tor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.