News Kva­drat sta­na u Za­gre­bu skup­lji 175 eura

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Pre­ma no­vom is­tra­ži­va­nju Nju­ška­la, pro­ve­de­nom na uzor­ku ve­ćem od 161 ti­su­ću ak­tiv­nih ogla­sa u sr­p­nju 2019. go­di­ne, tra­že­ne ci­je­ne ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj po­ka­zu­ju rast od go­to­vo 7 pos­to. U po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci tra­že­ne ci­je­ne sta­no­va vi­še su za 9 pos­to, dok su tra­že­ne ci­je­ne ku­ća sko­či­le za ne­što vi­še od 4 pos­to. Pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na u Za­gre­bu u sr­p­nju je iz­no­si­la 2.048 eura, od­nos­no za 9 pos­to ili 175 eura je ve­ća u od­no­su na is­ti mje­sec proš­le go­di­ne. Tra­že­ne ci­je­ne sta­no­va su ras­le i u os­ta­lim ve­ćim hr­vat­skim gra­do­vi­ma. Ta­ko je pro­sječ­na ci­je­na kva­dra­ta sta­na u Spli­tu u 12 mje­se­ci sko­či­la za 8 pos­to i u sr­p­nju je iz­no­si­la 2.890 eura. Po­gle­da­mo li kre­ta­nje tra­že­nih ci­je­na ku­ća u is­tim gra­do­vi­ma, vid­ljiv je znat­no ma­nji rast.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.