Eko­lo­ški osvi­je­šten ho­tel­ski la­nac

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Ko­ri­šte­nje jed­no­krat­ne plas­ti­ke uki­nu­to je u re­sor­tu Fal­kens­te­iner Pun­ta Ska­la, a uve­de­ne su ča­še, bo­ce i slam­ke od bi­oraz­gra­di­vih ma­te­ri­ja­la. Za­šti­ta oko­li­ša, pro­čiš­ća­va­nje ot­pad­nih vo­da, sma­nje­nje ot­pa­da te op­ti­mi­za­ci­ja po­troš­nje ener­gi­je, sa­mo su ne­ka od rje­še­nja ko­ji­ma je cilj oču­va­nje oko­li­ša i odr­ži­vi ra­zvoj či­me se ovaj re­sort svr­sta­va u sam vrh eko­lo­ški osvi­je­šte­nih ho­te­la, ne sa­mo u Hr­vat­skoj već i u Eu­ro­pi.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.