Uhva­ti­te se u ko­štac s re­no­vi­ra­njem, ali pr­vo na­pra­vi­te do­bar plan!

Adaptacije čes­to ima­ju ne­pre­dvi­đe­ne tro­ško­ve, iz­bjeg­ni­te ih! Pi­še An­ki­ca Ju­ri­če­vić

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Naj­važ­ni­je je pro­na­ći do­bre maj­sto­re ko­ji će po­sao oba­vi­ti kva­li­tet­no, po do­go­vo­re­nim uvje­ti­ma i u za­da­nom ro­ku

Zna­mo da re­no­vi­ra­nje ži­vot­nog pros­to­ra ni­je ugo­dan po­sao jer su to uglav­nom pr­lja­vi i čes­to sku­pi ra­do­vi ko­ji du­go tra­ju i za ko­je se ne­ri­jet­ko i ne zna ka­da će za­vr­ši­ti. No, to ne mo­ra uvi­jek bi­ti ta­ko. Ako na­pra­vi­te do­bar plan, bit će vam lak­še i iz­bje­ći će­te ne­po­treb­ne stre­so­ve. Evo naj­važ­ni­jih stva­ri o ko­ji­ma bis­te tre­ba­li vo­di­ti ra­ču­na pri­li­kom re­no­vi­ra­nja.

Dr­ži­te se bu­dže­ta

Pri­je sve­ga de­talj­no raz­ra­di­te pro­jekt in­te­ri­je­ra bez ob­zi­ra na to je li ri­ječ o jed­noj pros­to­ri­ji ili ci­je­loj ku­ći. Uz­mi­te pa­pir i olov­ku pa za­pi­ši­te sve svo­je že­lje i po­tre­be. Po­ku­pi­te ide­je iz ča­so­pi­sa i s in­ter­net­skih stra­ni­ca ko­je se ba­ve re­no­vi­ra­njem i ure­đi­va­njem. Po­gle­daj­te i nji­ho­vu re­ali­za­ci­ju u pros­to­ru te do­bro raz­mo­tri­te što vam se svi­đa, a što ne. Uz­mi­te si vremena i bez žur­be odre­di­te bo­je, ma­te­ri­ja­le i stil u ko­jem že­li­te ure­di­ti svoj dom. Pri­pre­me is­crp­lju­ju i odu­zi­ma­ju dos­ta vremena, ali za­to će vam pos­li­je ušte­dje­ti no­vac i po­mo­ći pri­ves­ti pro­jekt u za­da­nom ro­ku. Mo­žda zbog pre­ve­li­kih fi­nan­cij­skih iz­da­ta­ka ne­će­te mo­ći pre­ure­di­ti ci­je­li stan, ne­go će­te mo­ra­ti ići dio po dio. U tom slu­ča­ju odre­di­te si pri­ori­te­te i od­lu­či­te što će bi­ti naj­po­treb­ni­je uči­ni­ti od­mah. Mo­žda će­te ne­ke ra­do­ve, kao što su bo­je­nje sta­na, pos­tav­lja­nje la­mi­na­ta ili za­mje­na sta­rog par­ke­ta mo­ra­ti oba­vi­ti sa­mi ka­ko bis­te ušte­dje­li. Pot­pu­no re­no­vi­ra­nje do­ma zah­ti­je­va pro­mje­nu ins­ta­la­ci­ja, a to zna­či pro­mje­nu svih ka­be­la i ra­zvod­nih or­ma­ra. Za to mo­ra­te oda­bra­ti struč­nja­ka ko­ji zna što ra­di. Ra­do­vi na ins­ta­la­ci­ja­ma ni­su jed­nos­ta­van zadatak i bo­lje ih je ra­di­ti uz nad­zor ov­la­šte­ne oso­be. Ru­še­nje pos­to­je­ćih pre­grad­nih zi­do­va, zi­da­nje no­vih te za­mje­na sto­la­ri­je ve­li­ki su za­hva­ti u in­te­ri­je­ru i tra­že struč­no odra­đen po­sao. Bi­lo bi do­bro ras­pi­ta­ti se kod pri­ja­te­lja i ro­đa­ka ko­ji su ne­dav­no bi­li u slič­noj si­tu­aci­ji da vam pre­po­ru­če kva­li­tet­ne maj­sto­re. Ne­iskus­ni, nes­truč­ni i ne­ured­ni maj­sto­ri mo­gli bi na­pra­vi­ti pro­ble­me. Do­dat­no će sve po­gor­ša­ti bu­du li ko­ris­ti­li jef­tin i nek­va­li­te­tan ma­te­ri­jal. Kad ku­pu­je­te gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal, vo­di­te se onom poz­na­tom: Ni­sam do­volj­no bo­gat da ku­pu­jem jef­ti­ne stva­ri! Skup­lji gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal u pra­vi­lu je i bo­lji.

Ne šte­di­te na ma­te­ri­ja­lu

Ras­pi­taj­te se za­što su ne­ki ma­te­ri­ja­li skup­lji od dru­gih te ko­je pred­nos­ti ima je­dan nad dru­gim. Raz­mis­li­te o ko­ri­šte­nju eko­lo­ških ma­te­ri­ja­la, onih ko­ji su iz­ra­đe­ni na pri­rod­noj ba­zi i ko­ji šte­de ener­gi­ju. Is­ti­na je da tak­vi ma­te­ri­ja­li po­vi­su­ju pro­ra­čun­ske stav­ke. No gle­daj­te na to kao na dobru inves­ti­ci­ju za va­šu bu­duć­nost, ka­ko fi­nan­cij­ski ta­ko i zdrav­s­tve­no. Po­do­vi, zi­do­vi i stro­po­vi os­nov­ni su ele­men­ti sva­kog in­te­ri­je­ra i naj­ve­će po­vr­ši­ne u nje­mu. Sa­mim ti­me, to su te­melj­ni ele­men­ti ko­ji odre­đu­ju že­lje­ni stil na ko­je se na­do­gra­đu­ju svi os­ta­li ele­men­ti u pros­to­ru. Sto­ga, pri re­no­vi­ra­nju do­bro pri­pa­zi­te da od­go­va­ra­ju jed­ni dru­gi­ma ka­ko stil­ski ta­ko bo­jom i tek­s­tu­rom, da se ne bi na­ru­šio vi­zu­al­ni sklad i har­mo­ni­ja u pros­to­ru.

Pri­pre­me odu­zi­ma­ju dos­ta vremena, ali za­to će vam pos­li­je ušte­dje­ti no­vac i po­mo­ći pri­ves­ti pro­jekt kra­ju

Op­sež­na adap­ta­ci­ja stres­no je i zah­tjev­no raz­dob­lje i za­to je do­bar plan klju­čan

Ne­ke stva­ri mo­ći će­te odra­di­ti sa­mi, i ta­ko ušte­dje­ti, ali za ne­ke obvez­no an­ga­ži­raj­te struč­nja­ke

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.