Če­ti­ri od­lič­ne ide­je za stva­ra­nje ljet­nog ugo­đa­ja unu­tar svo­ja če­ti­ri zi­da

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Ljet­ni štih u in­te­ri­je­ru ne mo­ra nuž­no bi­ti rezerviran za ljet­ne re­zi­den­ci­je, vi­ken­di­ce i ku­će na mo­ru. I u gra­du, iza zi­do­va ko­je pr­ži grad­ski asfalt, mo­gu­će je stvo­ri­ti ljet­ni duh u svom do­mu. Naj­lak­ši na­čin za pos­ti­za­nje tog ci­lja jest mno­go se­zon­skog, po mo­guć­nos­ti polj­skog, cvi­je­ća. Ono će stvo­ri­ti ljet­nu at­mo­sfe­ru u do­mu, a od­li­čan je iz­bor za ma­le pros­to­re ko­je bi pu­no de­ta­lja i na­mje­šta­ja do­dat­no za­gu­ši­lo. Ako pak pros­tor­no nis­te ogra­ni­če­ni i mo­že­te se raz­ma­ha­ti, od­lič­na je ide­ja, pre­ko lje­ta, dom odje­nu­ti u sve ni­jan­se pla­ve. I ne mo­ra­te se bo­ja­ti nji­ho­vih me­đu­sob­nih kom­bi­na­ci­ja, od­lič­no se sla­žu, po­se­bi­ce ako ih se po­ve­že s de­ta­lji­ma zlat­nog sja­ja. Dru­ga, ma­lo hra­bri­ja ljet­na kom­bi­na­ci­ja spa­ja cr­nu i jar­ko­žu­tu. Hra­bri­ji će oda­bra­ti i na­mje­štaj u žu­tim to­no­vi­ma, dok će oni ko­ji igra­ju na si­gur­no žu­tu re­zer­vi­ra­ti sa­mo za de­ta­lje ko­je je, pro­mje­nom se­zo­ne, la­ko za­mi­je­ni­ti dru­gi­ma.

Ako vam je pak lje­to omi­lje­no go­diš­nje do­ba i vo­lje­li bis­te da tra­je uvi­jek, vaš oda­bir ne­ka bu­de ugo­đaj džun­gle u do­mu. Po­mi­je­šaj­te hra­bro bo­je, uzor­ke, cvi­je­će, se­zon­sko vo­će i do­bit će­te vr­lo atrak­tiv­nu pos­ta­vu ko­ju, ako je ogra­ni­či­te na bla­go­va­onič­ki stol, vr­lo la­ko mo­že­te mak­nu­ti, na­do­pu­nja­va­ti ili pre­tvo­ri­ti u ne­što sa­svim dru­go. Če­ti­ri ide­je za ljet­no ure­đe­nje pri­pre­mi­la vam je na­ša sti­lis­ti­ca An­ki­ca Ju­ri­če­vić ka­ko bi­smo vam, osim ri­je­či­ma, i vi­zu­al­no objas­ni­li ko­li­ko je jed­nos­tav­no uni­je­ti lje­to u dom!

Naj­si­gur­ni­ji je iz­bor pla­va, ko­ja će se sla­ga­ti i s jar­kim bo­ja­ma i s oni­ma iz ne­utral­ne pa­le­te. Ovis­no o do­da­ci­ma, pla­va funk­ci­oni­ra ti­je­kom ci­je­le go­di­ne

Ele­gant­no Ro­man­ti­ča­ri­ma će se naj­vi­še svi­dje­ti njež­ne ni­jan­se i re­za­no cvi­je­će

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.