Nes­ta­nak rad­nič­ke kla­se, pad sin­di­ka­ta, po­pu­li­zam, eli­ti­zam

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Zbog pro­mje­na teh­no­lo­gi­je nes­ta­la je tra­di­ci­onal­na rad­nič­ka kla­sa, što je utje­ca­lo na ide­olo­gi­ju lje­vi­ce ca pre­ma bo­lje pla­će­nim rad­nim mjes­ti­ma umjes­to da su ona otva­ra­na u Hr­vat­skoj – sma­tra pri­mor­sko-go­ran­ski žu­pan.

Ne­će svi bi­ti po­du­zet­ni­ci

Pos­tav­lja se pi­ta­nje o bu­duć­nos­ti hr­vat­ske, europ­ske i svjet­ske lje­vi­ce. U ovom tre­nut­ku i od ve­li­kih ze­ma­lja EU tek je u Špa­njol­skoj so­ci­jal­de­mo­krat na vlas­ti. A čak i u toj zem­lji cen­tris­tič­ka stran­ka Gra­đa­ni u pre­go­vo­ri­ma o sas­tav­lja­nju vla­de od­bi­ja su­ra­đi­va­ti sa so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma ko­ji su u ovom tre­nut­ku vje­ro­jat­no naj­u­mje­re­ni­ja sna­ga špa­njol­ske po­li­tič­ke sce­ne. Bu­du­će za­jed­nič­ke te­me svih ni­jan­si li­je­vog po­kre­ta vje­ro­jat­no će se mo­ći po­dves­ti pod ne­ko­li­ko za­jed­nič­kih na­ziv­ni­ka: bor­ba pro­tiv ne­jed­na­kos­ti, pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na, pro­tiv kse­no­fo­bi­je te pro­tiv si­ro­maš­tva i za­bo­rav­lje­nih ko­ji­ma se na proš­lim iz­bo­ri­ma u SAD-u pri­mje­ri­ce obra­ćao Do­nald Trump. Ako bi u jed­noj od ve­li­kih ze­ma­lja u slje­de­ćim go­di­na­ma po­bi­je­di­la kla­sič­na lje­vi­ca, ko­ju u UK pred­stav­lja Cor­byn, a u SAD-u Ber­nie San­ders ili Eli­za­beth War­ren, ali ne i cen­tris­tič­ki kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka Joe Bi­den, to bi mo­glo po­mak­nu­ti klat­no uli­je­vo.

Pa ipak, Sla­ven Le­ti­ca, do­bar poz­na­va­telj po­li­tič­ke si­tu­aci­je u SAD-u, ne sma­tra da će se to do­go­di­ti.

– U Ame­ri­ci li­je­vi ra­di­ka­li ne­će do­bi­ti pred­sjed­nič­ke iz­bo­re iako San­ders ima do­bar rej­ting. On i Alexan­dria Oca­sio- Cor­tez za­la­žu se za de­mo­krat­ski so­ci­ja­li­zam, ali baš i ne znam što to zna­či, po­go­to­vo ne u SAD-u. U toj zem­lji uglav­nom pred­sjed­nik do­bi­va iz­bo­re ako eko­no­mi­ja do­bro funk­ci­oni­ra, a gu­bi ako zem­lja ne ras­te – opi­su­je Le­ti­ca.

S dru­ge stra­ne, Puhovski je dao lje­vi­ci u Hr­vat­skoj savjet ka­ko da se bo­ri pro­tiv ne­jed­na­kos­ti. – Lje­vi­ca tra­di­ci­onal­no bor­bu pro­tiv ne­jed­na­kos­ti ne do­živ­lja­va ta­ko da su s jed­ne stra­ne bo­ga­ti, a s dru­ge si­ro­maš­ni, već zna da su si­ro­maš­ni si­ro­maš­ni za­to što su bo­ga­ti bo­ga­ti, i obr­nu­to. Re­ci­mo, u ku­ri­ku­lar­noj re­for­mi na­gla­ša­va se po­du­zet­niš­tvo u ško­la­ma. Ali uz po­du­zet­ni­ke pos­to­je i oni ko­ji su “po­du­ze­ti”, ko­ji ra­de za po­du­zet­ni­ke. Dje­ca se od­ga­ja­ju sa­mo da bu­du po­du­zet­ni­ci, ali ne­će to svi pos­ta­ti, a dje­cu se ne uči rad­nič­kim pra­vi­ma ili, pri­mje­ri­ce, pra­vu na štrajk. Mis­lim da su bor­ba za pre­ka­ri­jat, in­zis­ti­ra­nje na raz­di­obi po­du­zet­ni­ci i “po­du­ze­ti” te ras­po­dje­la ka­da gos­po­dar­stvu ide do­bro, kao sa­da, ele­men­ti na ko­ji­ma bi lje­vi­ca u Hr­vat­skoj tre­ba­la in­zis­ti­ra­ti – za­klju­čio je Puhovski.

Teh­no­lo­gi­ja mi­je­nja rad­na mjes­ta

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.