Ne pos­to­ji ap­so­lut­no za­šti­će­ni dio pri­ma­nja ni ap­so­lut­na zas­ta­ra

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Zarobljeni U Dugu -

i da­lje os­ta­je, iako ova­kav ne pos­to­ji nig­dje u Eu­ro­pi

pre­ma ko­jem se pr­vo pla­ća­ju tro­ško­vi i ka­ma­te, a tek on­da glav­ni­ca “ce­men­ti­ra” ovr­še­nog u vječ­ni dug

ni­je uopće raz­ma­tra­mo; te­oret­ski, mo­že ras­ti une­do­gled

ko­ji bi bio pot­pu­no iz­u­zet od ovr­he ne pos­to­ji: za­šti­će­ne su tri če­t­vr­ti­ne pri­ma­nja, ali ne­ma neo­vr­ši­vog mi­ni­mu­ma

pos­to­ji

ta­ko­đer ne

ovr­he se pro­vo­de i kod kre­di­ta s ni­štet­nim ugo­vor­nim odred­ba­ma, dok pro­ces još tra­je

ni­su re­gu­li­ra­ne posebnim za­ko­nom

ni­je za­šti­će­na; čak i u slu­ča­je­vi­ma gdje ne­kret­ni­na ni­je stav­lje­na pod hi­po­te­ku pa ju je mo­gu­će ovr­ši­ti, re­ci­mo za du­go­va­nja re­ži­ja ako su prav­ni pos­lo­vi za njih sklop­lje­ni pri­je 3. ko­lo­vo­za 2017.

obrt­ni­ci i OPG-ovi od­go­va­ra­ju za du­go­ve od pro­pa­lih pos­lo­va svom svo­jom imo­vi­nom, a ne sa­mo onom ko­ju su uni­je­li u po­sao

Ins­ti­tut blo­ka­de ra­ču­na

Re­dos­li­jed na­pla­te

Ogra­ni­če­nje ras­ta ka­ma­te

Za­šti­će­ni dio pri­ma­nja

Ap­so­lut­ni rok zas­ta­re

Mo­ra­to­rij za sud­ske pos­tup­ke:

Agen­ci­je za na­pla­tu

Je­di­na ne­kret­ni­na

Ci­je­la imo­vi­na pod ovr­hom:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.