No­ve Dis­neye­ve prin­ce­ze moć­ne su i sa­mo­s­vjes­ne že­ne

Rav­no­prav­nost spo­lo­va, fe­mi­ni­zam, mul­ti­kul­tu­ral­nost, bri­ga za oko­liš… sa­mo su ne­ke od po­ru­ka ko­je is­ka­ču iz no­vih ver­zi­ja Ala­di­na, Kra­lja la­vo­va, Dum­ba, Ma­le si­re­ne

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Animirane Bajke Za 21. Stoljeće - Pi­še Ste­la Lec­h­pam­mer

Sav ži­vot svoj ja sam slu­ša­la vas... Bo­lje po­ka­ži svoj stas ne­go glas, al’ sad je dos­ta te pri­če! ... Ne, ne­ću šu­tjet’! ... Od sa­da bit ću glas­na... Kroz olu­je moj bi­jes nek se ču­je, sad no­vo do­ba tu je!”... Su­de­ći pre­ma no­vim ver­zi­ja­ma sta­rih Dis­neye­vih ani­mi­ra­nih fil­mo­va, no­vo je do­ba sti­glo, baš kao što pje­va princeza Ja­smi­na u igra­noj ver­zi­ji Ala­di­na iz 2019. Dis­ney se, na­ime, u zad­nje vri­je­me po­sve­tio obra­da­ma sta­rih hi­to­va, a pri­tom su ulo­že­ni go­le­mi iz­no­si nov­ca ka­ko bi fil­mo­vi iz­gle­da­li bo­lje ne­go ikad. Rad­nje fil­mo­va su vi­še-ma­nje ne­pro­mi­je­nje­ne, no za­to je oči­to da je Dis­ney u no­vim ver­zi­ja­ma od­lu­čio pro­pa­gi­ra­ti ne­ke sa­svim no­ve vri­jed­nos­ti, u skla­du s 21. sto­lje­ćem. Fe­mi­ni­zam, mul­ti­kul­tu­ral­nost, bri­ga za oko­liš... sa­mo su ne­ke od po­ru­ka ko­je jas­no is­ka­ču iz no­vih fil­mo­va.

I dok su jed­ni na­po­kon do­če­ka­li osu­vre­me­nji­va­nje, dru­gi sma­tra­ju da Dis­ney umjet­no for­si­ra ne­ku no­vu, na­met­nu­tu agen­du.

Laž­ni ide­ali

U Ala­di­nu iz 2019. u od­no­su na ori­gi­nal iz 1992. naj­vi­še je pro­mi­je­njen upra­vo lik Ja­smi­ne. Pje­sma “Spe­ec­hless” je­di­na je no­va na­pi­sa­na za film, a sve os­ta­le su ne­pro­mi­je­nje­ne, i to s ci­ljem da Ja­smi­na do­bi­je vlas­ti­tu

Dis­neye­va agen­da je tak­va da se tvr­di da su že­ne i ma­nji­ne sus­tav­no za­pos­tav­lja­ne i da to tre­ba mi­je­nja­ti, a že­li se i za­ra­di­ti, ka­že Hr­vo­je Tur­ko­vić

glaz­be­nu pod­lo­gu, a ne sa­mo da pje­va du­ete s Ala­di­nom. Sti­ho­vi su pak i vi­še ne­go zna­ko­vi­ti te po­ka­zu­ju da glu­mi­ca Na­omi Scott ne tu­ma­či lik kla­sič­ne li­je­pe prin­ce­ze ko­ja sa­mo če­ka da je spa­si nje­zin princ na bi­je­lom ko­nju, u ovom slu­ča­ju le­te­ćem te­pi­hu. Ja­smi­na je sa­da moć­na že­na či­ji glav­ni cilj ni­je na­go­vo­ri­ti oca sul­ta­na da pro­mi­je­ni za­kon ka­ko bi se mo­gla uda­ti za si­ro­maš­nog Ala­di­na. Ona sad že­li da se za­kon pro­mi­je­ni ka­ko bi ona mo­gla pos­ta­ti pr­va sul­ta­ni­ja svo­je zem­lje, a po­tom će sama od­lu­či­ti za ko­ga će se uda­ti. Njoj Ala­din vi­še ni­je po­tre­ban ni da se obra­ču­na s ne­ga­tiv­cem Ja­fa­rom, ona je obra­zo­va­na ju­na­ki­nja ko­ja vo­li či­ta­ti, pro­uča­va zem­ljo­vi­de... U film je uba­čen još je­dan ak­ti­van žen­ski lik, Ja­smi­ni­na hu­mo­ris­tič­na i sa­mo­s­vjes­na po­moć­ni­ca Da­lia. Sve na­ve­de­no po­ka­zu­je da je Dis­ney, na­kon što je go­di­na­ma bio su­očen s kri­ti­ka­ma zbog po­greš­nog pri­ka­zi­va­nja že­na, od­lu­čio na­pra­vi­ti do­is­ta bi­tan za­okret. Kad je ri­ječ o prin­ce­za­ma, fe­mi­nis­tič­ki je po­kret Dis­neyu za­mje­rao prak­tič­ki sve. Od to­ga da prin­ce­ze iz­gle­da­ju pre­sa­vr­še­no, pa na­me­ću dje­voj­či­ca­ma laž­ni ide­al lje­po­te, do to­ga da su pre­vi­še pa­siv­ne i ovis­ne o mu­škar­ci­ma. “Pe­pe­lju­ga je sim­bol pa­tri­jar­hal­ne opre­si­je že­na i kor­po­ra­tiv­ne psi­hič­ke kon­tro­le”, oš­tro je još 2006. go­di­ne za­klju­či­la fe­mi­nis­ti­ca Peg­gy Orens­te­in u član­ku “Što fa­li Pe­pe­lju­gi?” ko­ji je pos­tao je­dan od glav­nih re­fe­ren­ci na kom­pa­ni­ju Dis­ney i (an­ti)fe­mi­ni­zam. Po­tom je niz stu­di­ja, po­put stu­di­je znans­tve­ni­ce Sa­rah M. Coyne, tvr­dio da Dis­ney i nje­go­vi žen­ski li­ko­vi ni­su ni­ma­lo bez­o­pas­ni jer po­ti­ču ogra­ni­ča­va­ju­će rod­ne ste­re­oti­pe kod dje­vo­ja­ka te ugro­ža­va­ju nji­ho­vo sa­mo­po­uz­da­nje. Dis­ney je oči­to u ko­nač­ni­ci pod­le­gao kri­ti­ka­ma pa se nje­go­va no­va agen­da mo­že jas­no pri­mi­je­ti­ti u svim no­vim ver­zi­ja­ma fil­mo­va, a

ne sa­mo u Ala­di­nu. Ta­ko je no­vi Kralj la­vo­va, za ko­ji se tre­ba priz­na­ti da je naj­slič­ni­ji ori­gi­na­lu, ipak dao ma­lo vi­še sce­na la­vi­ci Na­li te je njezina ulo­ga os­na­že­na. U novoj ver­zi­ji Dum­ba iz 2019. za sim­pa­tič­nog se slo­na, ko­ji je ori­gi­nal­no nastao 1941. go­di­ne, bri­ne dvo­je dje­ce, brat i ses­tra Joe i Mil­ly Far­ri­er. Iako su oni odras­li u cir­ku­su, dje­voj­či­ca Mil­ly upor­no po­nav­lja da že­li pos­ta­ti znans­tve­ni­ca te is­ti­če ka­ko su joj pri­tom uzo­ri snaž­ne že­ne ko­je su do­bi­le No­be­lo­vu na­gra­du, po­put Ma­rie Cu­rie. U Dum­bu se, osim utje­ca­ja fe­mi­nis­tič­kog po­kre­ta, mo­že vi­dje­ti i da se no­va ge­ne­ra­ci­ja Dis­neye­vih fil­mo­va bri­ne za oko­liš, pa ta­ko slo­nić na kra­ju fil­ma ne pos­ta­je zvi­jez­da cir­ku­sa s ob­zi­rom na to da se da­nas pu­no stro­že gle­da na dr­ža­nje ži­vo­ti­nja u za­to­če­niš­tvu. U novoj ver­zi­ji Dum­bo i nje­go­va maj­ka od­la­ze u slo­bo­dan ži­vot u pri­ro­du.

Pe­ti­ci­ja #Not­MyA­ri­el

Pro­mje­na ko­ja je naj­vi­še iz­ne­na­di­la jav­nost Dis­neye­va je od­lu­ka da no­va Ari­ela bu­de tam­no­pu­ta glu­mi­ca Hal­le Ba­iley. Pri­pre­ma se, na­ime, igra­na ver­zi­ja Ma­le si­re­ne, hi­ta iz 1989. u ko­joj ta princeza ima spe­ci­fič­no bi­je­lu put te ka­rak­te­ris­tič­nu cr­ve­nu ko­su. Dis­ney je od­lu­čio na­pra­vi­ti ve­li­ki za­okret već u sa­mom iz­gle­du njezina li­ka, a tre­bat će pri­če­ka­ti film da se vi­di ho­će li bi­ti pro­mje­na i u rad­nji, s ob­zi­rom na to da se i Ari­eli pri­go­va­ra­lo da su nje­zi­ni pos­tup­ci pre­vi­še mo­ti­vi­ra­ni mu­škar­cem. Tam­no­pu­ta Ari­ela sa­mo je nas­ta­vak pro­pa­gi­ra­nja mul­ti­kul­tu­ral­nos­ti, s ob­zi­rom na to da se Dis­neyu za­mje­ra­lo i da su li­ko­vi “pre­vi­še bi­je­li”.

Iako fe­mi­nis­tič­ki po­kret poz­drav­lja pro­mje­ne ka­da je ri­ječ o no­vom na­či­nu pri­ka­za že­na, a mno­ge su odu­še­vi­le i os­ta­le iz­mje­ne, dio pu­bli­ke sma­tra da je Dis­ney pre­tje­rao s for­si­ra­njem no­ve agen­de. Sma­tra­ju, na­ime, da je bi­lo do­volj­no pro­mje­ne uves­ti u no­vu ge­ne­ra­ci­ju fil­mo­va u ko­ji­ma su se pros­la­vi­le ju­na­ki­nje po­put Me­ri­de Hra­bre te sa­mos­tal­nih i snaž­nih ses­ta­ra Ane i El­se iz Snjež­nog kra­ljev­s­tva. Tu je i Ti­ana, pr­va Dis­neye­va tam­no­pu­ta princeza. Če­mu on­da mi­je­nja­ti sta­re pri­če, pi­ta se dio fa­no­va. Ja­smi­na ko­ja pos­ta­je sul­ta­ni­ja umjes­to Ala­di­na pot­pu­no, tvr­de, mi­je­nja pri­ču. Pro­tiv tam­no­pu­te su se Ari­ele to­li­ko po­bu­ni­li da je na in­ter­ne­tu za­ži­vje­la oz­na­ka #Not­MyA­ri­el, što bi zna­či­lo “to ni­je mo­ja Ari­ela”, a po­kre­nu­ta je i pe­ti­ci­ja. I dok jed­na sku­pi­na pro­zi­va kom­pa­ni­ju Dis­ney za uni­šta­va­nje omi­lje­nih cr­ti­ća iz dje­tinj­stva, a dru­ga sku­pi­na tu tvrt­ku za ra­si­zam, ne­upit­no je da je Dis­ney u sre­di­štu po­zor­nos­ti. A da im je mo­žda baš to bio cilj upo­zo­ra­va naš poz­na­ti film­ski te­ore­ti­čar, kri­ti­čar i sve­uči­liš­ni pro­fe­sor Hr­vo­je Tur­ko­vić.

– S jed­ne je stra­ne evi­dent­no da na Dis­ney utje­ču do­mi­nant­ni ide­olo­ški tren­do­vi. For­si­ra se fe­mi­ni­zam te fa­vo­ri­zi­ra­nje ma­nji­na op­će­ni­to. Agen­da je tak­va da se tvr­di da su že­ne i ma­nji­ne sus­tav­no za­pos­tav­lja­ne i da to tre­ba mi­je­nja­ti. I Dis­ney sa­da to i ra­di, no is­to ta­ko, on do­bro zna da će tam­no­pu­ta Ari­ela bi­ti kon­tro­verz­na te da će to pri­vu­ći paž­nju na film – is­ti­če Tur­ko­vić te na­po­mi­nje ka­ko se fak­tor za­ra­de ni­kad ne smi­je za­ne­ma­ri­ti. No do­da­je i ka­ko je do­ka­zan utje­caj druš­tva na film i obr­nu­to. Sto­ga pro­mje­ne u novoj ge­ne­ra­ci­ji fil­mo­va mo­gu ima­ti ve­li­ko zna­če­nje.

– Od­nos je fil­ma i druš­tva kom­plek­san. U fil­mo­vi­ma se, pri­mje­ri­ce, mo­že iš­či­ta­ti što druš­tvo sma­tra li­je­pim, ko­li­ko je na­si­lja pri­hvat­lji­vo, ko­ja se po­na­ša­nja osu­đu­ju... – ka­že Tur­ko­vić te do­da­je ka­ko pro­mje­ne ne mo­ra­ju bi­ti lo­še za film. U ka­za­li­štu je sa­svim nor­mal­no pre­ba­ci­va­nje kla­sič­nih ko­ma­da u su­vre­me­ne iz­ved­be.

Dio pu­bli­ke sma­tra da je Dis­ney pre­tje­rao s for­si­ra­njem no­ve agen­de. Za to bi mu, ka­žu, tre­ba­le bi­ti do­volj­ne no­ve ge­ne­ra­ci­je fil­mo­va po­put Me­ri­de Hra­bre, snaž­nih ses­ta­ra Ane i El­se iz Snjež­nog kra­ljev­s­tva, tam­no­pu­te prin­ce­ze Ti­ane, a ne da uni­šta­va sta­re pri­če

Tam­no­pu­ta Ari­ela No­va Ma­la si­re­na ne­će bi­ti cr­ve­no­ko­sa bjel­ki­nja, ne­go tam­no­pu­ta glu­mi­ca Hal­le Ba­iley

Ja­smi­na pr­va sul­ta­ni­ja, Dum­bo u pri­ro­du Ja­smi­na iz Ala­di­na že­li pos­ta­ti pr­va sul­ta­ni­ja svo­je zem­lje, a Dum­bo umjes­to u cir­ku­su, za­vr­ši u pri­ro­di

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.