IVAN BUDALIĆ Htio se uli­za­ti vr­hu­ški, a na kra­ju Ško­ri na­pra­vio rek­la­mu

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News -

Gra­do­na­čel­nik Imot­skog Ivan Budalić za­bra­nio je Ško­rin kon­cert na dan gra­da ko­ji je pje­vač i kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka htio odra­di­ti pot­pu­no bes­plat­no. Rek­li bi lju­di bu­da­last po­tez jer je Ško­ro tim po­te­zom do­bio ve­ću rek­la­mu i po­zor­nost ne­go da je u Imot­skom nas­tu­pio.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.