DRA­ŽEN BOŠNJAKOVI­Ć Ako je Ske­jin ZDS ko­me­mo­ri­ra­nje, što je on­da Thom­p­so­nov?

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News -

Iako mu poz­drav ZDS ni­je pri­hvat­ljiv, za mi­nis­tra pra­vo­su­đa sva­ki slu­čaj ima svo­je kon­kret­nos­ti. Tre­ba, ka­že on, gle­da­ti mjes­to i vri­je­me ka­da se on iz­ri­če. Ske­ji­no vi­ka­nje ZDS ta­ko je po­dvu­kao pod ko­me­mo­ri­ra­nje. A što će­mo, mi­nis­tre, s Thom­p­so­nom?

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.