MATIJA VUICA Kre­aci­je na­še mod­ne kre­ato­ri­ce za­lu­di­le i Hol­lywo­od

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News -

Mod­ne kre­aci­je Ma­ti­je Vu­ice odav­no su za­lu­di­le Hr­va­ti­ce, a da­nas ih ni­je ri­jet­kost vi­dje­ti i u Hol­lywo­odu na naj­gla­mu­roz­ni­jim svjet­skim do­ga­đa­ji­ma. Dvi­je tak­ve ha­lji­ne s Os­ca­ra naš­le su se i na iz­lož­bi u ga­le­ri­ji Char­le­sa Bil­lic­ha u Aus­tra­li­ji. Rek­li bi lju­di: Na­še, a svjet­sko.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.