Si­ro­maš­ni se okre­nu­li des­nim ek­s­tre­mis­ti­ma, rad­nič­kom kla­som osje­ća se sve ma­nje lju­di

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Ljevica U Krizi Identiteta -

ALEXIS TSI­PRAS biv­ši grč­ki pre­mi­jer

Alexis Tsi­pras na vlast je do­šao kao ra­di­kal­ni lje­vi­čar ko­ji je pre­uzeo dio so­ci­jal­de­mo­krat­skih bi­ra­ča. Na­kon če­ti­ri go­di­ne ni­je sa­svim po­to­nuo, ali bi­ra­či su se okre­nu­li desnici

BER­NIE SAN­DERS vo­đa lje­vi­ce u SAD-u

Pri­je tri go­di­ne po­veo je lje­vi­čar­sku re­vo­lu­ci­ju u De­mo­krat­skoj stran­ci. Na pre­diz­bo­ri­ma 2020. go­di­ne bit će me­đu fa­vo­ri­ti­ma, ali is­pred nje­ga još je uvi­jek cen­trist Joe Bi­den

JE­REMY COR­BYN šef bri­tan­skih la­bu­ris­ta

Glav­no li­ce europ­ske tra­di­ci­onal­ne lje­vi­ce Je­remy Cor­byn mo­rat će po­bi­je­di­ti kon­zer­va­tiv­ce na slje­de­ćim iz­bo­ri­ma. U to­me bi mu mo­gao po­mo­ći i ka­os oko Brexi­ta

JE­AN-LUC MÉLENCHON

vo­đa fran­cu­ske ra­di­kal­ne lje­vi­ce

Pre­uzeo je dio bi­ra­ča fran­cu­skih so­ci­ja­lis­ta i na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma 2017. osvo­jio 20 pos­to gla­so­va. Na EU iz­bo­ri­ma ove go­di­ne nje­go­va je stran­ka pa­la na 6%

ZLAT­KO KO­MA­DI­NA

hr­vat­ski so­ci­ja­list

“Ne sla­žem se s ti­me da će tržište sve sa­mo ure­di­ti. Ne­će ni Pe­tro­ke­mi­ju ni bro­do­grad­nju...”, sma­tra naj­poz­na­ti­ji lje­vi­čar me­đu hr­vat­skim so­ci­jal­de­mo­kra­ti­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.