Je li lje­vi­ca išta na­uči­la iz proš­lih po­ra­za?!

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News - Sil­vi­je To­ma­še­vić

Mno­gim Ame­ri­kan­ci­ma sred­nje kla­se iz­gle­da­mo kao da smo uobra­že­ni i iz­van svi­je­ta, na­pi­sao je u lis­tu Wall Stre­et Jo­ur­nal no­vi­nar Io­an­nis Gat­si­ounis, ko­ji je uvi­jek gla­so­vao za De­mo­krat­sku stran­ku i od sr­ca, ka­že, pri­želj­ku­je po­raz Do­nal­da Trum­pa na pred­sjed­nič­kim iz­bo­ri­ma slje­de­će go­di­ne. No, do­dao je da Trump ne­će bi­ti po­ra­žen, a da će de­mo­kra­ti kri­vi­ti dru­ge za sve što ni­je u re­du i hva­li­ti se svo­jim vr­li­na­ma. Me­đu­tim, to ni­je bolj­ka sa­mo ame­rič­kih de­mo­kra­ta. Od uobra­že­nos­ti i uzvi­še­nos­ti bo­lu­ju go­to­vo sve stran­ke tzv. lje­vi­ce u Eu­ro­pi. “Mi li­be­ra­li (u SAD-u zna­či lje­vi­ca) skri­va­li smo se iza svo­je to­bož­nje do­bro­te i iz­gu­bi­li smo spo­sob­nost sa­mo­kri­ti­ke”, pi­še Gat­si­ounis. I u Ita­li­ji, pri­mje­ri­ce, spo­či­ta­va se biv­šem čel­ni­ku De­mo­krat­ske stran­ke i biv­šem pre­mi­je­ru Mat­teu Ren­zi­ju ba­ha­tost i iz­bje­ga­va­nje sa­mo­kri­ti­ke na­kon iz­bor­nog po­ra­za. Gat­si­ounis po­zi­va lje­vi­cu da pres­ta­ne bi­ti op­sjed­nu­ta pi­ta­nji­ma kao što su rasa, spol, sek­su­al­no opre­dje­lje­nje i slič­no te da se za­uz­me za pi­ta­nja kao što su po­vi­še­nje mi­ni­mal­ne pla­će, re­for­ma pra­vo­su­đa, zdrav­s­tva, od­nos­no za ži­vot­na pi­ta­nja. Is­to se

do­ga­đa u Ita­li­ji i drug­dje u Eu­ro­pi. Po­treb­no je, pi­še Gat­si­ounis, na­pus­ti­ti lo­gi­ku po­dje­la na one ko­ji tla­če i žr­tve na te­me­lju ko­je su že­ne uvi­jek žr­tve, a mu­škar­ci uvi­jek na­sil­ni­ci, gdje su ma­nji­ne ugro­že­ne, a imi­gran­ti po de­fi­ni­ci­ji ne­vi­ni. Ri­ječ “pro­gre­si­vac” po­pri­mi­la je zna­če­nje “ja sam uvi­jek u pra­vu”. Toč­no je da se pra­va oso­ba tre­ba­ju ši­ri­ti, ali je li to ono što gra­đa­ni že­le ču­ti u ovom te­škom eko­nom­skom raz­dob­lju? Pri­sje­ćam se TV-su­če­lja­va­nja Do­nal­da Trum­pa i Hil­lary Clin­ton. Trump je re­kao da će po­nov­no otvo­ri­ti tvor­ni­ce ko­je su za­tvo­re­ne zbog uvoza itd. Clin­ton je po­če­la objaš­nja­va­ti za­što je doš­lo do nji­ho­va za­tva­ra­nja, ka­ko dje­lu­je glo­bal­no tr­ži­šte itd. Rad­ni­ci ko­ji su os­ta­li bez pos­la ka­za­li su: “Evo na­po­kon po­li­ti­ča­ra ko­ji nam želi po­mo­ći” te je u dr­ža­va­ma kao što je Ohio, u ko­joj su po­bje­đi­va­li de­mo­kra­ti, 2016. go­di­ne po­bi­je­dio Trump.

Trump, ali i des­ni­ča­ri u Eu­ro­pi, po­bje­đi­vat će sve dok lje­vi­ca bu­de uobra­že­na. Sa­da su u Ita­li­ji po­nov­no na vlas­ti de­mo­kra­ti za­jed­no s Po­kre­tom 5 zvi­jez­da i vi­djet će­mo je­su li išta na­uči­li iz proš­lih po­ra­za.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.