Pr­vak s plu­gom ore i ri­je­či­ma, kad za­gr­mi, svi za­šu­te

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - News - (Ma­te­ja Šo­bak)

Sto­ti je put obećao Di­na­mu sta­di­on, ko­nač­no obja­vio me­mo­ran­dum ko­ji je o “za­gre­bač­kom Man­hat­ta­nu” pri­je šest mje­se­ci pot­pi­sao s Ea­gle Hil­l­som u Du­ba­iju, po­di­je­lio s jav­nos­ti cr­ti­cu iz bi­ogra­fi­je o zla­tu ko­je si je plu­gom kao mla­dić na na­tje­ca­nju ora­ča u Su­ho­po­lju zas­lu­žio, a na sjed­ni­ci Grad­ske skup­šti­ne svo­jim su­rad­ni­ci­ma za­bra­nio da go­vo­re. – Ni ri­je­či vi­še – za­gr­mio je za­gre­bač­ki gra­do­na­čel­nik Mi­lan Ban­dić s go­vor­ni­ce grad­skog par­la­men­ta pa svim svo­jim pro­čel­ni­ci­ma na­re­dio da o Gra­du u gra­du, pro­jek­tu ko­ji bi se na po­dru­čju sa­daš­njeg Ve­le­saj­ma i Hi­po­dro­ma tre­bao re­ali­zi­ra­ti u su­rad­nji s Ara­pi­ma, šu­te. Pos­lu­ša­li su ga, a on­da se sa sjed­ni­ce i po­vuk­li pa je opor­ba da­lje la­men­ti­ra­la sa­ma sa so­bom. Mo­že on što ho­će jer je gos­po­din, sam je za­klju­čio Ban­dić, pa se po­hva­lio i od­lu­kom Vi­so­kog uprav­nog su­da ko­ji je po­t­vr­dio ra­ni­ju pre­su­du pre­ma ko­joj ne mo­ra vra­ti­ti 18 mi­li­ju­na ku­na na­vod­nog po­rez­nog du­ga na ne­po­tro­še­ne do­na­ci­je iz pred­sjed­nič­ke kampanje 2009.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.