Tko su ‘us­ta­še’ na Po­lju­du i Thom­p­so­no­vu kon­cer­tu? Pi­taj­te Ud­bu!

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

osa­mos­ta­li­lo, ali Sr­bi­jan­ci ga ni­su pres­ta­li svo­ja­ta­ti, pa na sve stra­ne odje­ku­je – Kosovo je Srbija! Na svoj su na­čin i taj uzvik i vic “pro­tu­ma­či­li” Dan­ci, pa či­ta­mo vi­jest, po­pra­će­nu kar­tom: “U Dan­skoj, u pri­ruč­ni­ci­ma za vo­za­če, mo­že se pro­na­ći kar­ta Eu­ro­pe na ko­joj ne­ma Sr­bi­je. Na nje­zi­nom mjes­tu je Kosovo ko­je je za­uze­lo či­tav te­ri­to­rij, i svoj i su­sje­da.” Za­bu­na ili na­mje­ra? Sve­jed­no, jer je u oba slu­ča­ja kar­ta po­s­lje­di­ca sr­p­skog ot­pi­si­va­nja ko­sov­ske dr­žav­nos­ti i ne­po­re­ci­va upi­si­va­nja Al­ba­na­ca svo­je dr­ža­ve na kar­tu svi­je­ta. A Be­ograd je do­bio no­vu pri­li­ku za pa­ra­no­ič­ne re­ak­ci­je, u sti­lu – pro­tu­sr­p­ska svet­ska za­ve­ra ne pres­ta­je. pla­ća sve to, ku­pu­je se i pla­ća odre­đe­na vri­jed­nost poz­na­ta u jav­nos­ti. Kad šef ne­ke tvrt­ke nov­cem ma­mi struč­nja­ka iz dru­ge tvrt­ke, ta­ko­đer zna ko­ga želi i ko­li­ko će mu bi­ti ko­ris­tan. Kad se že­ni ne­ki mla­dić ili uda­je cu­ra, zna ko­ga se uzi­ma, ko­ju lje­po­tu, ko­ju pa­met, ko­ji ime­tak... Me­di­ji su se ras­pi­sa­li o to­me ka­ko će Ko­lin­da Grabar Kitarović u pred­sjed­nič­koj kam­pa­nji bi­ti pr­va na uda­ru Mi­ros­la­va Ško­re. Me­đu­tim, či­me će je Škoro tu­ći, gdje je to do­sad igrao pa po­ka­zao kva­li­te­tu, je li imao re­pre­zen­ta­tiv­ni do­met, ko­li­ko je go­lo­va pos­ti­gao...? Od to­ga ne­ma go­to­vo ni­šta, ne­ma ni ša­ka ni ni­če­ga či­me bi je uda­rao. Zna pje­va­ti, uglav­nom sa­mo to, ali pje­va­nje je od po­li­ti­ke i vo­đe­nja dr­ža­ve da­le­ko kao li­mu­na­da od vi­na, kao po­tok od Du­na­va, kao bar­ka od bro­da, kao pli­ćak od pu­či­ne. Nje­go­va neo­s­tva­ri­va obe­ća­nja o pro­mje­ni ov­las­ti pred­sjed­ni­ka dr­ža­ve ob­ma­na su ko­je je svjes­tan. I iz­go­va­ra ih s is­tom la­ko­ćom s ko­jom pje­va svo­je la­ko­glaz­be­ne pje­sme ko­je ne­ma­ju du­bi­ne, ali se is­pi­ja­ju kao Co­ca- Co­la. Co­ca- Co­la kan­di­dat.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.