Kad ne bi bi­lo bu­ke, ne bi bi­lo ni Pu­pov­ca

4.

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Evo i Mi­li­ja­na Br­ki­ća ko­ji ka­že: “Gos­po­di­nu Pu­pov­cu po­ru­čio bih ka­ko ne mo­že gle­da­ti trn u oku bra­ta svog Hr­va­ta, a ne vidjeti de­blo, od­nos­no tenk u svo­me oku.” Ni­sam na­mje­ra­vao po­nov­no pi­sa­ti o vo­đi Sr­ba u Hr­vat­skoj, ali ta ko­li­či­na re­ak­ci­ja na nje­go­ve ri­je­či, gnje­va, pod­sje­ća­nja na ve­li­ko­sr­p­sku agre­si­ju i hr­vat­ske žr­tve ko­ja mu pri­da­je iz­nim­no, go­to­vo sud­bo­nos­no zna­če­nje, jed­nos­tav­no me pri­si­li­la da po­no­vim ono što sam ne­ko­li­ko pu­ta do­sad is­tak­nuo. Mi­lo­rad Pu­po­vac je bez­na­čaj­na oso­ba i čel­nik za sre­diš­nju po­li­ti­ku u Hr­vat­skoj ne­bit­ne sku­pi­ne hr­vat­skih gra­đa­na (Sr­ba u Hr­vat­skoj ima oko 4,5 pos­to!) pa su mu in­ci­den­ti i nji­hov odjek po­treb­ni da bi uop­će po­li­tič­ki ži­vio. Sve što bi Hr­vat­ska tre­ba­la uči­ni­ti na­kon tih in­ci­de­na­ta, ko­je pra­ve i Hr­va­ti i Sr­bi, jest pre­pus­ti­ti ih po­li­ci­ji i pra­vo­su­đu. I ni­šta vi­še. Pu­pov­če­ve dra­ma­ti­za­ci­je tih do­ga­đa­ja i op­tuž­be pro­tiv Hr­vat­ske i Vlada i bra­ni­te­lji i drugi tre­ba­li bi ig­no­ri­ra­ti. One baš ni­šta Hr­vat­skoj ne mo­gu na­udi­ti osim do­bi­ti pot­po­ru iz Be­ogra­da ko­ja je za Hr­vat­sku ta­ko­đer bez­na­čaj­na i s ko­jom se, ako se uop­će re­agi­ra, tre­ba spr­da­ti kao s ne­mo­ći rat­nih gu­bit­ni­ka za ko­jeg vi­še ne bi bi­la po­treb­na Olu­ja – ot­pu­hao bi ga sla­bi­ji po­vje­ta­rac.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.