Ma­mić i Ba­ri­šić plju­ju u li­ce dr­ža­vi i gra­đa­ni­ma

6.

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

“Ne­ma dvoj­be da sam ja i da­lje pr­vi ope­ra­ti­vac u Di­na­mu”, ka­že Zdrav­ko Ma­mić u in­ter­v­juu za RTL. Di­na­mo, dak­le, ži­vi u ka­ri­ki­ra­nom sce­na­ri­ju grč­ke tra­ge­di­je. Za hr­vat­sku dr­ža­vu i nje­zi­no pra­vo­su­đe Ma­mić bi po­put Po­li­ni­ka u “An­ti­go­ni” tre­bao bi­ti mr­tvac, za­tvo­re­nik, leš os­tav­ljen pti­ca­ma i psi­ma ko­ji nit­ko ne smi­je po­ko­pa­ti. No hr­vat­ski dr­žav­ni Kre­ont je za raz­li­ku od grč­ko­ga po­sve ne­mo­ćan, a Di­na­mo kao An­ti­go­na mo­že s njim ko­mu­ni­ci­ra­ti ka­ko želi, mo­že ga i oži­vi­ti i omo­gu­ći­ti mu da bu­de nad­mo­ćan “Kre­on­tu” (dr­ža­vi) i da i da­lje vlada mak­si­mir­skim klu­bom. Di­na­mo­vi us­pje­si op­te­re­će­ni su tom tra­ge­di­jom, ko­ja će kad-tad ima­ti ras­plet s mno­gim žr­tva­ma. I u Li­gi pr­va­ka i u HNL-u klub će se na­tje­ca­ti pod tim te­re­tom, pod te­re­tom či­nje­ni­ce da mu je sport­ski di­rek­tor osu­đen na če­ti­ri go­di­ne, a glav­ni gaz­da ko­ji klu­bom uprav­lja iz dru­ge dr­ža­ve na šest go­di­na za­tvo­ra. Ta sje­na pa­dat će i na oz­ra­čje na sta­di­onu kad bu­de pun u me­đu­na­rod­nim utak­mi­ca­ma, a zas­tra­šu­ju­će je što pa­da na slav­nu i čas­nu proš­lost Di­na­ma i za­gre­bač­kog no­go­me­ta – bra­ća Ma­mić, Ba­ri­šić i drugi toj tra­di­ci­ji ne pri­pa­da­ju. I sku­pa s os­tat­kom upra­ve Di­na­ma pred ci­je­lom jav­nos­ti plju­ju u li­ce prav­noj dr­ža­vi i gra­đa­ni­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.