Mi­nis­tri­ca Div­jak pro­tiv na­ro­da i li­ječ­ni­ka

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Intervju -

Mi­nis­tri­ca obra­zo­va­nja Bla­žen­ka Div­jak iz kvo­te je Hr­vat­ske na­rod­ne stran­ke, ko­ja ne­ma ni dva­de­se­ti­nu ukup­nog bro­ja bi­ra­ča. Pa bi se po lo­gi­ci bro­je­va mo­glo re­ći da joj vje­ru­je sva­ki dva­de­se­ti gra­đa­nin. Vje­ro­jat­no se ta lo­gi­ka po­du­da­ra s pot­po­rom ko­ju ima nje­zin su­lu­di pri­jed­log da, zbog ve­li­kog bro­ja oprav­da­nih sati u školama, ro­di­te­lji na is­prič­ni­cu ima­ju pra­vo, ko­je je sa­da go­to­vo neo­gra­ni­če­no, sa­mo jed­nom ili dva­put go­diš­nje, a sve os­ta­le iz­os­tan­ke mo­ra­li bi prav­da­ti li­ječ­ni­ci. Te dr­ske sum­nje u dje­cu, u ro­di­te­lje, u lju­de, u na­rod, u Hr­vat­sku, mo­že is­ka­za­ti sa­mo net­ko tko na­s­lje­đu­je Ves­nu Pu­sić, a osim to­ga, pre­op­te­re­će­ni li­ječ­ni­ci ma­hom su pro­tiv mi­nis­tri­ce. Am­bu­lan­te bi bi­le još za­tr­pa­ni­je, tro­ško­vi bi uve­li­ke po­ras­li, ro­di­te­lji bi mo­ra­li iz­os­ta­ja­ti s pos­la da bi dje­cu i zbog bez­az­le­nih pre­hla­da vo­di­li na pre­gled, krug me­đu­osob­nog ne­po­vje­re­nja obu­hva­ćao bi dje­cu, ro­di­te­lje, pro­fe­so­re, li­ječ­ni­ke. Ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.