Kva­drat sta­na u Za­gre­bu skuplji je 53% ne­go kva­drat ku­će

Go­diš­nji rast tra­že­nih ci­je­na od 7 pos­to bi­lje­ži­li su i sta­no­vi u Ri­je­ci, Za­dru i Pu­li, dok su split­ski sta­no­vi po­sku­pje­li za 6 pos­to u od­no­su na ko­lo­voz 2018.

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom - Mar­ti­na Stru­kić mar­ti­na.stru­[email protected]­cer­nji.net

Broj zah­tje­va za kre­di­te uz su­bven­ci­je APN-a dvos­tru­ko ve­ći, 70 pos­to zah­tje­va od­no­si se na kup­nju sta­na, a 30 pos­to na kup­nju ili grad­nju ku­će

Hr­vat­ska po­štan­ska ban­ka (HPB) iz­vi­jes­ti­la je da je tje­dan da­na pri­je po­čet­ka pri­ja­va za su­bven­ci­oni­ra­nje kre­di­ta za­pri­mi­la vi­še od 500 zah­tje­va, što je već dva pu­ta vi­še ne­go proš­le go­di­ne, ka­da su ukup­no odo­bri­li 245 kre­di­ta u sklo­pu APN pro­gra­ma. Osim što je broj zah­tje­va dvos­tru­ko ve­ći, zna­ko­vi­to je i da ih se oko 70 pos­to od­no­si na kup­nju sta­no­va, i to uglav­nom no­vih, dok 30 pos­to tra­ži­te­lja kre­di­tom ku­pu­je ili gradi ku­ću.

Kre­di­ti na 20 go­di­na

Naj­ve­ći je in­te­res u Za­gre­bu i Va­ra­ždi­nu, sli­je­de Osi­jek, Ri­je­ka, Split i Đa­ko­vo, dok pro­ma­tra­ju­ći po žu­pa­ni­ja­ma, uz Grad Za­greb, pred­nja­če Va­ra­ždin­ska, Osječ­ko-ba­ranj­ska i Split­sko- dal­ma­tin­ska žu­pa­ni­ja, na­vo­de iz HPB-a. Pre­da­ni zah­tje­vi po­ka­zu­ju i da kre­di­te naj­vi­še tra­že vi­so­ko­obra­zo­va­ni gra­đa­ni ko­ji ima­ju od 26 do 35 go­di­na, po­djed­na­ko se tra­že kun­ski i eur­ski kre­di­ti, dok je prosječan tra­že­ni iz­nos 600 ti­su­ća ku­na na rok od 20 go­di­na. U skla­du s po­ve­ća­nim in­te­re­som gra­đa­na za kup­nju ne­kret­ni­na, ne ču­di da su ci­je­ne, za­ključ­no s kra­jem ko­lo­vo­za, ras­le na ra­zi­ni ci­je­le dr­ža­ve. Pre­ma no­vom is­tra­ži­va­nju Nju­ška­la, pro­ve­de­nom na uzor­ku ve­ćem od 160 ti­su­ća ak­tiv­nih ogla­sa u ko­lo­vo­zu 2019. go­di­ne, tra­že­ne ci­je­ne ne­kret­ni­na u Hr­vat­skoj po­ka­zu­ju go­diš­nji rast od go­to­vo se­dam pos­to. U po­s­ljed­njih 12 mje­se­ci tra­že­ne ci­je­ne sta­no­va vi­še su 9 pos­to, dok su tra­že­ne ci­je­ne ku­ća sko­či­le za ne­što vi­še od 4 pos­to.

Du­brov­nik i da­lje re­kor­der

Us­po­re­di­mo li ih s oni­ma iz 2017. go­di­ne, rast je još iz­ra­že­ni­ji. Ta­ko su tra­že­ne ci­je­ne sta­no­va u Hr­vat­skoj u 24 mje­se­ca bi­lje­ži­le rast od 17 pos­to, dok su ci­je­ne ku­ća u is­tom pe­ri­odu ras­le go­to­vo 9 pos­to. Tra­že­ne ci­je­ne sta­no­va bilježe rast u go­to­vo svim ve­ćim hr­vat­skim gra­do­vi­ma. Ta­ko je u Za­gre­bu u ko­lo­vo­zu pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na sta­na iz­no­si­la 2067 eura, od­nos­no bi­lje­ži­la je go­diš­nji rast od 10 pos­to. Go­diš­nji rast tra­že­nih ci­je­na za 7 pos­to bi­lje­ži­li su i sta­no­vi u Ri­je­ci, Za­dru i Pu­li, dok su split­ski sta­no­vi po­sku­pje­li za 6 pos­to. Pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata sta­na u Spli­tu u ko­lo­vo­zu je iz­no­si­la 2874 eura. I da­lje je, ka­da gle­da­mo tra­že­ne ci­je­ne ne­kret­ni­na, najskuplji grad Du­brov­nik. Ta­mo je pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata ku­će s dvo­ri­štem u ko­lo­vo­zu iz­no­si­la 4831 eu­ro, dok je kva­drat sta­na bio 19 pos­to po­volj­ni­ji, od­nos­no iz­no­sio je 3929. eura. Uz Du­brov­nik, Split je je­di­ni grad u ko­jem

su pro­sječ­ne tra­že­ne ci­je­ne kvadrata sta­no­va ni­že od ci­je­na kvadrata ku­ća. Uz već na­po­me­nu­tu pro­sječ­nu ci­je­nu kvadrata sta­na u Spli­tu, pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata ku­će u ko­lo­vo­zu je ta­mo iz­no­si­la 3074 eura. U gra­do­vi­ma u bli­zi­ni Za­gre­ba ci­je­ne su ni­že za vi­še od tre­ći­ne. Ta­ko je, pri­mje­ri­ce, pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata sta­na u Za­pre­ši­ću iz­no­si­la 1283 eura, što je čak 38 pos­to ni­že od onih u Za­gre­bu. Slič­na je si­tu­aci­ja i u Ve­li­koj Go­ri­ci i Sa­mo­bo­ru. U Za­gre­bu je pro­sječ­na ci­je­na kvadrata ku­će s dvo­ri­štem 35 pos­to ni­ža od pro­sječ­ne ci­je­ne kvadrata sta­na. S vre­me­nom je trend ras­ta ci­je­na sta­no­va u Gra­du Za­gre­bu bio iz­ra­že­ni­ji od ras­ta ci­je­na ku­ća. Ta­ko je pro­sječ­na ci­je­na kvadrata sta­na u Za­gre­bu 2011. go­di­ne bi­la vi­ša tek 17 pos­to od pro­sječ­ne ci­je­ne kvadrata ku­će. S go­di­na­ma se ta raz­li­ka po­ve­ća­va­la, i u ovom tre­nut­ku pro­sječ­na ci­je­na kvadrata sta­na 53 pos­to ve­ća je u od­no­su na pro­sječ­nu ci­je­nu kvadrata ku­će.

Po­gle­da­mo li de­talj­ni­je po kvar­to­vi­ma Gra­da Za­gre­ba, ci­je­ne ja­ko va­ri­ra­ju ovis­no o lo­ka­ci­ji. Ta­ko je npr. na Treš­njev­ci pro­sječ­na ci­je­na kvadrata sta­na 2193 eura, dok je u is­tom kvar­tu pro­sječ­na ci­je­na kvadrata ku­će s dvo­ri­štem 1309 eura. Is­to­dob­no, na Vo­lov­či­ci je pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata sta­na u ko­lo­vo­zu iz­no­si­la 1803 eura, dok su ci­je­ne ku­ća ta­mo iz­no­si­le 979 eura po kva­dra­tu.

Ras­tu i ci­je­ne naj­ma

U Du­ga­va­ma, pak, ne pos­to­ji pre­ve­li­ka raz­li­ka iz­me­đu pro­sječ­nih tra­že­nih ci­je­na kvadrata sta­no­va i ku­ća. Ta­ko je pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na kvadrata sta­na u tom kvar­tu iz­no­si­la 1651 eu­ro, dok su kva­dra­ti ku­ća iz­no­si­li 1480 eura. Ovo is­tra­ži­va­nje po­ka­zu­je da ci­je­ne, pri­je sve­ga sta­no­va, ras­tu iz go­di­ne u go­di­ne, a pri­je ne­ko­li­ko mje­se­ci, ka­da je tra­že­na pro­sječ­na ci­je­na za kva­drat sta­na u Za­gre­bu pro­bi­la gra­ni­cu od 2000 eura, po­če­lo se po­nov­no špe­ku­li­ra­ti o nekretnins­kom ba­lo­nu. No, ka­ko se go­di­na bli­ži kra­ju, ci­je­ne su sve vi­še. Struč­nja­ci vje­ru­ju da to i te ka­ko ima ve­ze sa su­bven­ci­oni­ra­nim kre­di­ti­ma jer kra­jem ko­lo­vo­za i po­čet­kom ruj­na, ka­da kup­ci ne­kret­ni­na uz po­moć su­bven­ci­ja po­či­nju “lo­vi­ti” že­lje­ne ne­kret­ni­ne, ci­je­ne po­či­nju ras­tu. Slič­na je si­tu­aci­ja i na tr­ži­štu naj­ma. Na­ime, u ruj­nu ci­je­ne naj­ma ras­tu, po­se­bi­ce onog du­go­roč­nog na ko­ji “pu­ca­ju” stu­den­ti iz dru­gih gra­do­va jer se ve­ći­na iz­najm­lji­va­ča, po­se­bi­ce u ve­ćim gra­do­vi­ma, okre­nu­la mo­de­lu jed­nod­nev­nog ili krat­ko­traj­nog naj­ma.

Ta­ko je u Za­gre­bu u ko­lo­vo­zu pro­sječ­na tra­že­na ci­je­na sta­na iz­no­si­la 2067 eura, od­nos­no bi­lje­ži­la je go­diš­nji rast od 10 pos­to

Naj­ve­ći jaz u ci­je­ni iz­me­đu ku­ća i sta­na upra­vo je u Za­gre­bu, po­naj­pri­je na Vo­lov­či­ci

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.