Naj­tra­že­ni­ji ka­ta­log go­di­ne kre­nuo u dis­tri­bu­ci­ju. Glav­na te­ma je do­bar san

U ka­ta­lo­gu za 2020. IKEA pred­la­že ka­ko

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Stanje U Zatvorima -

Uz jed­nos­tav­ne sa­vje­te ko­ji­ma mo­že­mo una­pri­je­di­ti svoj san, no­vi IKEA ka­ta­log sadrži i pri­ka­ze šest pot­pu­no ure­đe­nih do­mo­va

Za­po­če­la je dis­tri­bu­ci­ja no­vog IKEA ka­ta­lo­ga za 2020. go­di­nu ku­ćans­tvi­ma u Za­gre­bu i oko­li­ci. Šes­to iz­da­nje ka­ta­lo­ga za Hr­vat­sku po­sve­će­no je važ­nos­ti spa­va­nja i po­zi­va vas da pri­pa­zi­te na san – od ugod­nog po­lo­ža­ja za spavanje u me­ko­ći kva­li­tet­ne pos­te­lji­ne i s po­ru­kom lju­ba­vi do rje­še­nja za glav­ne emo­ci­onal­ne po­tre­be ko­je se oče­ku­ju od su­vre­me­nih do­mo­va. Uz jed­nos­tav­ne sa­vje­te ko­ji­ma mo­že­mo una­pri­je­di­ti svoj san, no­vi IKEA ka­ta­log sadrži i pri­ka­ze šest pot­pu­no ure­đe­nih do­mo­va, te­me­lje­nih na uni­ver­zal­nim emo­ci­onal­nim po­tre­ba­ma ko­je bi na­ši do­mo­vi tre­ba­li za­do­vo­lji­ti. Na­ime, sva­ke go­di­ne IKEA pro­vo­di du­bin­ske in­ter­v­jue i kuć­ne po­sje­te lju­di­ma ši­rom svi­je­ta ka­ko bi stvo­ri­la go­diš­nje iz­vješ­će Li­fe at Ho­me. Po­s­ljed­nje iz­vješ­će po­ka­za­lo je ta­ko da tre­ći­na lju­di da­nas osje­ća da pos­to­je mjes­ta na ko­ji­ma se osje­ća­ju vi­še kao kod ku­će ne­go u pros­to­ru u ko­jem za­pra­vo ži­ve.

Pet ključ­nih po­tre­ba

Kao re­zul­tat ovih is­tra­ži­va­nja, IKEA je iden­ti­fi­ci­ra­la pet os­nov­nih emo­ci­onal­nih po­tre­ba ko­je na­ši do­mo­vi tre­ba­ju za­do­vo­lji­ti: pri­pa­da­ti zna­či osje­ća­ti se di­je­lom sku­pi­ne lju­di ko­ji vas pri­hva­ća­ju tak­vi­ma kak­vi za­is­ta jes­te i osje­ća­ti se di­je­lom pros­to­ra ko­ji odra­ža­va­ju va­šu osob­nost. Vlas­niš­tvo se ne od­no­si sa­mo na ugo­vo­re o po­sje­do­va­nju i stam­be­ne kre­di­te već i na kon­tro­lu nad pros­to­rom i mjes­tom na ko­jem ži­vi­te. Si­gur­nost je osje­ćaj za­šti­će­nos­ti i uko­ri­je­nje­nos­ti, a ne pro­tu­pro­val­na bra­va na vra­ti­ma. Na­mje­štaj za naj­mla­đe do­la­zi u no­vim bo­ja­ma Udob­nost je osje­ćaj smi­re­nos­ti i ugod­nos­ti u va­šoj oko­li­ni. Pri­vat­nost po­dra­zu­mi­je­va kon­tro­lu nad ti­me gdje i ka­ko se mo­že­te is­klju­či­ti i kon­tem­pli­ra­ti.

Noć­ni klub za do­bar san

IKEA se u svom no­vom ka­ta­lo­gu od­lu­či­la baviti upra­vo te­mom spa­va­nja bu­du­ći da je ti­je­kom po­s­ljed­njih 50 go­di­na glo­bal­ni pro­sjek sati spa­va­nja pao s 8 na tek ne­što vi­še od 6. No­vi ka­ta­log nu­di pre­gršt ide­ja i rje­še­nja ko­ji nam mo­gu po­mo­ći u kva­li­te­ti sna vo­de­ći ra­ču­na o pet ključ­nih stu­po­va za do­bar san: udob­nost, svje­tlost, zrak, zvuk i tem­pe­ra­tu­ra. Ka­ko bi po­tak­nu­la što ve­ći broj lju­di da osvi­jes­te važ­nost kva­li­tet­nog sna, IKEA je od­lu­či­la za­po­če­ti po­kret spa­va­nja Noć­nim klu­bom – se­ri­jom za­bav­nih i edu­ka­tiv­nih ak­tiv­nos­ti ko­je će se odvi­ja­ti u rob­noj ku­ći IKEA Za­greb od 11. do 22. ruj­na.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.