Stvo­ri­te svoj ku­tak za uži­va­nje uz do­bru knji­gu i svi­je­će

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Pos­ta­la vam je do­sad­na uvi­jek is­ta at­mo­sfe­ra u do­mu već ne­ko­li­ko go­di­na? Mo­žda bis­te že­lje­li pro­mi­je­ni­ti ne­što i stvo­ri­ti bo­lji vi­zu­al­ni do­jam i opu­šta­ju­ći ugo­đaj u interijeru, a ne zna­te ka­ko? Ako je ta­ko, po­mo­ći će vam ne­ko­li­ko sa­vje­ta ko­je s va­ma že­lim po­di­je­li­ti.

Tre­ba­te zna­ti da kup­nja no­vog ko­ma­da na­mje­šta­ja ne­će auto­mat­ski pro­mi­je­ni­ti ugo­đaj u va­šem do­mu. Mo­gli bis­te po­tro­ši­ti pu­no nov­ca, ali ne­će­te os­tva­ri­ti že­lje­ni re­zul­tat. Za bo­lju at­mo­sfe­ru u do­mu, pri­je sve­ga, po­treb­no je na­pra­vi­ti de­talj­no čiš­će­nje ci­je­log pros­to­ra. To je naj­bo­lji na­čin da po­bolj­ša­te ugo­đaj u do­mu, a ne­će vas go­to­vo ni­šta ko­šta­ti. Čak ni najskuplji ka­uč ne­će uni­je­ti bit­ne pro­mje­ne u ne­ure­dan dom. Ve­li­ko pos­pre­ma­nje ujed­no po­dra­zu­mi­je­va i od­ba­ci­va­nje svih ne­po­treb­nih stva­ri. Na­kon što se os­lo­bo­di­te ne­po­treb­nih stva­ri ko­je za­gu­šu­ju vaš ži­vot­ni pros­tor, na ne­ki na­čin do­ži­vjet će­te i emo­ci­onal­no ras­te­re­će­nje. Sli­čan efekt pos­ti­ći će­te i ako se ma­lo po­tru­di­te oko sit­ni­ca u sta­nu ko­je tre­ba po­pra­vi­ti, a do sa­da nis­te naš­li vre­me­na za to. To mo­že bi­ti pri­mje­ri­ce pro­mje­na sta­rih ra­s­kli­ma­nih ruč­ki na kuhinjskim ele­men­ti­ma ili pak čiš­će­nje odvo­da ko­ji je­dva pro­pu­šta. Na­kon što ste se ri­je­ši­li svih ne­po­treb­nih stva­ri, poč­ni­te s raz­mje­šta­jem pos­to­je­ćih ele­me­na­ta u do­mu. Ako to pros­tor do­pu­šta, u dnev­nom bo­rav­ku za­ro­ti­raj­te zo­nu za od­mor uz drugi zid ko­ji će­te os­vje­ži­ti no­vom bo­jom. S ob­zi­rom na to da su tam­ni­ji to­no­vi u tren­du, ne­ka to bu­de pri­mje­ri­ce tam­no­pla­va bo­ja ili opu­šta­ju­ća tam­no­si­va. Mo­žda vo­li­te to­pli­je bo­je pa bi on­da ide­alan iz­bor bi­le tam­no­sme­đa, bor­do cr­ve­na ili oker žu­ta. Na­kon to­ga po­igraj­te se s raz­mje­šta­jem sli­ka na zi­du. Na­pra­vi­te mi­ni­ga­le­ri­ju ta­ko da umjes­to kla­sič­nog sla­ga­nja duž jed­ne li­ni­je gru­pi­ra­te sli­ke u vi­še re­do­va. Pre­lis­taj­te ča­so­pi­se o ure­đe­nju in­te­ri­je­ra i ko­pi­raj­te ide­je ko­je vam od­go­va­ra­ju. Ne­ka vam ča­so­pi­si pos­lu­že kao ko­ris­na in­s­pi­ra­ci­ja. Sob­ne bilj­ke dje­lu­ju opu­šta­ju­će i uno­se ži­vost i ra­dost u dom. Sto­ga, ma­nje bilj­ke ko­je već ima­te gru­pi­raj­te na ne­kom vid­lji­vom mjes­tu u pros­to­ru i po­tru­di­te se da sve bu­du u jed­na­kim po­su­da­ma. To će do­pri­ni­je­ti skla­du i opu­šta­ju­ćoj at­mo­sfe­ri. Ako mo­že­te, kupite jed­nu ve­ću bilj­ku ko­ju će­te sta­vi­ti u praz­ni kut pros­to­ri­je. Bilj­ke oda­be­ri­te pre­ma dos­tup­noj ko­li­či­ni svje­tla u do­mu. Opu­šta­ju­ćoj at­mo­sfe­ri u interijeru u ve­li­koj mje­ri do­pri­ni­jet će­te pro­mi­je­ni­te li pre­s­vla­ke na de­ko­ra­tiv­nim jas­tu­ci­ma. Oda­be­ri­te one ko­ji će se uk­lo­pi­ti uz no­vu bo­ju zi­da i ne­ka bu­du od me­ka­nog ma­te­ri­ja­la po­put pli­ša, umjet­nog krz­na ili ple­ti­va. Bi­lo bi do­bro pro­mi­je­ni­ti i za­vje­se (ako mo­že­te) ili mo­že­te sa­mo do­da­ti no­ve de­ko­re ko­je će­te us­kla­di­ti s jas­tu­či­ći­ma. Poč­ni­te što pri­je s ure­đe­njem ka­ko bis­te već ovu je­sen i na­do­la­ze­ću zi­mu mo­gli u pot­pu­nos­ti uži­va­ti u opu­šta­ju­ćem ugo­đa­ju svog no­vo­ure­đe­nog do­ma. Da bis­te uni­je­li pro­mje­ne u ži­vot­ni pros­tor i stvo­ri­li opu­šta­ju­ću at­mo­sfe­ru u do­mu, kre­ni­te od ma­lih stva­ri i ne žu­ri­te s kup­njom no­vog na­mje­šta­ja.

Nova bo­ja u do­mu naj­u­čin­ko­vi­ti­ji je na­čin za po­di­za­nje at­mo­sfe­re i do­brog ugo­đa­ja u pros­to­ru. Odaberete li od­go­va­ra­ju­ću bo­ju zi­do­va, sve stva­ri u do­mu mo­gu do­bi­ti po­sve no­vi sjaj. Sto­ga, do­bro pro­uči­te kom­bi­ni­ra­nje bo­ja pri­je ne­go što se od­lu­či­te za onu pra­vu.

Na­pra­vi­te no­vi (bo­lji) ras­po­red na­mje­šta­ja u sta­nu. Cilj ne­ka vam bu­de bo­lja is­ko­ris­ti­vost pros­to­ra. Ta­ko će­te se osje­ća­ti opu­šte­ni­je i ima­ti osje­ćaj da ste ob­no­vi­li stan, a nis­te ni­šta po­tro­ši­li.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.