Eg­g­s­press ima još bo­lji pros­tor i još bo­lja (ako je to mo­gu­će) je­la od ja­ja

Večernji list - Hrvatska - Obzor - - Dom -

Ne­dav­no je Eg­g­s­press pre­ras­tao svoj pr­vot­ni pros­tor u Bo­ško­vi­će­voj uli­ci i pre­se­lio se u Oris – ku­ću ar­hi­tek­tu­re na adre­si Kra­lja Dr­žis­la­va 3

Za­gre­bač­ki res­to­ran Eg­g­s­press u vr­lo krat­kom ro­ku pro­met­nuo se u omi­lje­no mjes­to za do­ru­čak, ru­čak i ve­če­ru za sve lju­bi­te­lje ja­ja, ali ne bi­lo kakvih, već vr­lo po­seb­nih. Na­ime, pu­to­va­nja po svi­je­tu i ne­dos­ta­tak mjes­ta u Hr­vat­skoj ko­ja su po­sve­će­na is­klju­či­vo ja­ji­ma bi­la su in­s­pi­ra­ci­ja Vlat­ku Bres­cu i Gre­go­ru Kur­to­vi­ću da otvo­re mjes­to sim­bo­lič­nog ime­na Eg­g­s­pres. Ri­ječ je o res­to­ra­nu ko­jem je slo­gan “Egg ca­me first“, a že­lja im je bi­la u cen­tar sta­vi­ti ja­je, na­mir­ni­cu ko­ja je ma­hom za­ne­ma­re­na bez ob­zi­ra na poz­na­tu iz­re­ku “Sva­ko ju­tro jed­no ja­je or­ga­niz­mu sna­gu da­je”.

Što se ti­če je­lov­ni­ka, vlas­ni­ci Vlat­ko i Gre­gor sa­mi su ga osmis­li­li, u re­ali­za­ci­ji su im po­mo­gli pro­fe­si­onal­ni che­fo­vi, a važ­no je na­gla­si­ti da su sva je­la pri­la­go­di­li hr­vat­skoj po­traž­nji. Zvi­jez­da je­lov­ni­ka sva­ka­ko su “eg­gs be­ne­dict“ko­ja pri­pre­ma­ju na raz­li­či­te na­či­ne, a po­nos­ni su na svo­ju su­rad­nju s craft pe­kar­ni­com Ko­ri­ca jer su že­lje­li ima­ti is­klju­či­vo hr­vat­ske pro­izvo­de. U ovoj ome­le­te­ri­ji s je­lov­ni­ka se mo­gu ku­ša­ti i ja­ja na oko, ku­ha­na i po­ši­ra­na ja­ja, kaj­ga­na u sen­dvi­ču, čak i ona uk­lop­lje­na u de­ser­te. Ne­dav­no je Eg­g­s­press pre­ras­tao svoj pr­vot­ni pros­tor u Bo­ško­vi­će­voj uli­ci i pre­se­lio se u Oris – ku­ću ar­hi­tek­tu­re na adre­si Kra­lja Dr­žis­la­va 3 i smjes­tio u pros­tor u ko­jem je ne­koć bio res­to­ran Von­ci­mer. Nu­de no­vi i još bo­lji pros­tor te pro­vje­re­no do­bra je­la na ba­zi, na­rav­no, ja­ja. Pros­tor dje­lu­je vr­lo to­plo i ugod­no, pri­je sve­ga za­hva­lju­ju­ći bo­ja­ma ko­je su ko­ri­šte­ne pri ure­đe­nju. Za raz­li­ku od pr­vog pros­to­ra ko­ji je bio u su­te­re­nu i pre­poz­nat­ljiv po ka­rak­te­ris­tič­nim svo­do­vi­ma, no­vi pros­tor pr­šti svi­je­tlim zi­do­vi­ma, za­nim­lji­vom spo­ju dr­ve­nog i ta­pe­ci­ra­nog na­mje­šta­ja, a zvi­jez­da in­te­ri­je­ra, bez sum­nje je – pod!

Sre­diš­nje mjes­to okup­lja­nja za­miš­lje­no je kao ve­li­ki dnev­ni bo­ra­vak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.