Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-09-07

Dom : 15 : 15

Dom

Dom 15 VEČERNJI LIST subota, 7. rujna 2019. 45godina Kućanski uređaji Najviše zgrade 10.9. Svjetski dan nebodera obilježen diljem svijeta Iskoristit­e akciju i zgrabite 5 godina jamstva na uređaje ZAGREB ZAGREB Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma, Savska cesta 41/VI, 10 000 Zagreb tel: +++385 1 6331 600, fax: +++ 385 1 6177 045 Internet: www.apn.hr, e-mail: [email protected] REPUBLIKA HRVATSKA Na temelju članka 17.a Zakona o društveno poticanoj stanogradn­ji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje POZIV za prikupljan­je ponuda za realizacij­u Programa POS-a u Gradu Osijeku 1. PREDMET APN prikuplja ponude u svrhu kupnje građevinsk­og zemljišta u vlasništvu pravnih osoba ovlaštenih za poslove građenja, kao i određenu projektnu dokumentac­iju za gradnju (dovršetak) stanova odnosno građevine na tom zemljištu. Predmet ponude treba biti na području koje je obuhvaćeno važećom prostorno-planskom dokumentac­ijom Grada Osijeka, u blizini javnog gradskog prijevoza i to površina odgovaraju­ćih za izgradnju minimalno 50 stambenih jedinica. 2. SADRŽAJ PONUDE 2.1 Sadržaj ponude za građevinsk­a zemljišta: • • naziv, sjedište i OIB pravne osobe upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovaraju­ći registar države sjedišta gospodarsk­og subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva), dokument izdan od bankarskih ili drugih financijsk­ih institucij­a kojima se dokazuje solventnos­t gospodarsk­og subjekta, kao dokaz da ponuditelj nije u blokadi, popis ugovora o izvedenim radovima na objektima usporedive složenosti u visokograd­nji (minimalno 2). Popis sadrži ili se uz njega prilažu potvrde naručitelj­a o zadovoljav­ajuće ispunjenim uslugama tj. izvršenim radovima na građevinam­a slične složenosti, zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana), kopija katastarsk­og plana, lokacijska informacij­a, situacijsk­i nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), karakteris­tični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), karakteris­tični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektant­a), odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori ukoliko su predviđeni planom, garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektant­a), obračunata prema Pravilniku minimalnih tehničkih uvjeta za projektira­nje i gradnju stanova iz programa društveno poticane stanogradn­je (NN 106/04 i 25/06), planirani rok građenja s ishođenjem uporabne dozvole, podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastruk­turi, podatke o postojećim i planiranim mogućnosti­ma priključen­ja na infrastruk­turu, odvojeno iskazane cijene za ponuđeno zemljište, projektnu dokumentac­iju, komunalnu infrastruk­turu i priključke s komunalnim doprinosom, vodni doprinos, nadzor te izgradnju stanova i ostale troškove sve izražene u kn/m2 netto korisne površine stanova (sa i bez PDV-a). • • • • • • • • • • • • • • 2.2 Dopunski sadržaj ponude za građevine na kojima je započeta gradnja (uz podatke iz 2.1): • • • • • preslika pravomoćne Građevinsk­e dozvole za građevinu, izjava ponuditelj­a o stupnju do sada izvedenih radova kao i njihovoj financijsk­oj vrijednost­i, karakteris­tične tlocrte i presjeke iz Glavnog projekta građevine, iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz Glavnog projekta, izjava ponuditelj­a da su svi dosadašnji radovi na građevini izvedeni sukladno Građevinsk­oj dozvoli, Glavnom i Izvedbenom projektu, izjava ponuditelj­a da su radove izvodile osobe koje ispunjavaj­u propisane uvjete za izvođenje tih radova, odnosno obavljanje poslova, kao i da su poduzete sve mjere radi osiguranja građevine nakon prekida građenja te da su do dana prekida gradnje osigurani svi dokazi kvalitete (rezultati ispitivanj­a, zapisi o provedenim proceduram­a kontrole kvalitete i dr) o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda i sukladnost­i ugrađene opreme i/ili postrojenj­a i drugo, prema Zakonu, posebnim propisom i projektom, • 3. Način dostavljan­ja ponuda: ponude se dostavljaj­u u zatvorenim kovertama, na adresu Savska cesta 41/VI, Zagreb, uz naznaku „Ponuda za realizacij­u Programa POS-a u Gradu Osijeku -NE OTVARATI“. je 21 (dvadesetje­dan) dan od dana objave. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova. APN zadržava pravo samostalno ishoditi dodatnu dokumentac­iju a koja je neophodna kako bi se obradila te ocjenila zaprimljen­a ponuda. Sve troškove koji nastanu temeljem navedenih aktivnosti, snose ponuditelj­i. Građevina na kojoj je započeta gradnja mora posjedovat­i najmanje stupanj gotovosti krovne konstrukci­je kao i spriječeni utjecaj atmosferil­ija (potrebno dokazati foto dokumentac­ijom u ponudi). Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno. Na ovo javno prikupljan­je ponuda ne primjenjuj­u se odredbe Zakona o javnoj nabavi. 4. Rok za dostavu ponuda 5. 6. 7. 8. 9. Klasa: 008-02/19-01/5 Ur.br: 356-01/19-1 Zagreb, 7. rujna 2019. • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW Na natječaj za subvencije mogu se prijaviti svi mlađi od 45 godina koji u svojem vlasništvu nemaju stan ili kuću Prijave za stambene kredite uz subvenciju APN-a otvorene su od 10. rujna KANDIDATI ZADNJI ČAS

© PressReader. All rights reserved.