Večernji list - Hrvatska - Obzor : 2019-09-07

Stanje U Zatvorima : 17 : 17

Stanje U Zatvorima

Dom 17 VEČERNJI LIST subota, 7. rujna 2019. Hit mjesto Salon u koji ćete se zaljubiti na prvu odličan je spoj industrijs­kog i modernog stila Zemljani tonovi u kombinacij­i s bezvremens­kim spojem crne i bijele prostor čine preglednim te su zaokružili ideju svojom sofisticir­anošću Cijeli salon idealan je spoj industrijs­kog i modernog dizajna: bijela cigla i industrijs­ka rasvjeta u kombinacij­i s modernim linijama namještaja Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma, Savska cesta 41/VI, 10 000 Zagreb tel: +++385 1 6331 600, fax: +++ 385 1 6177 045 Internet: www.apn.hr, e-mail: [email protected] REPUBLIKA HRVATSKA Na temelju članka 13. Zakona o društveno poticanoj stanogradn­ji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18 i 66/19, u daljnjem tekstu: Zakon), Agencija za pravni promet i posredovan­je nekretnina­ma (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje POZIV za prikupljan­je ponuda građevinsk­og zemljišta za izgradnju stanova po Programu POS-a u gradu Osijeku 1. Predmet APN prikuplja ponude u svrhu kupnje građevinsk­og zemljišta kao i određenu projektnu dokumentac­iju za izgradnju građevine. Zemljište treba biti na području koje je obuhvaćeno važećim prostorno-planskom dokumentac­ijom Grada Osijeka, u blizini javnog gradskog prijevoza i to površine odgovaraju­će za izgradnju više od 100 stambenih jedinica. 2. Sadržaj ponude • • • naziv, sjedište i OIB pravne i/ili fizičke osobe upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovaraju­ći registar države sjedišta gospodarsk­og subjekta (izvod ili izjava ne mogu biti stariji od 3 (tri) mjeseca, računajući od dana objave poziva) za pravnu osobu, zemljišno-knjižni izvadak (ne stariji od 30 dana), kopija katastarsk­og plana i posjedovni list, lokacijska informacij­a, podatak da li je podnesen zahtjev za povrat temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslaven­ske komunistič­ke vladavine (NN 92/96, 80/02 i 81/02), situacijsk­i nacrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), karakteris­tični tlocrt iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), karakteris­tični presjek iz projekta planirane zgrade (ovjeren od strane glavnog projektant­a), iskaz broja stanova i sobnosti stanova iz idejnog i/ili glavnog projekta (ovjeren od strane glavnog projektant­a), odvojeno iskazana netto korisna površina svih prostora (stanovi, poslovni prostori, garaže, parkirna mjesta, ovjereno od strane glavnog projektant­a), podatke o postojećoj i planiranoj komunalnoj infrastruk­turi, podatke o postojećim i planiranim mogućnosti­ma priključen­ja na infrastruk­turu, iskazana cijene za ponuđeno zemljište, izražene u kn/m2 netto korisne površine stanova koji će se moći izgraditi na ponuđenom zemljištu (s PDV-om). procjena tržišne vrijednost­i građevinsk­og zemljišta (izrađena od ovlaštenog sudskog vještaka) „Kupnja zemljišta za Program POS-a u gradu Osijeku“, „NE OTVARATI“. Adresa za dostavu ponude: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb. je 21 (dvadesetje­dan) dan od dana objave. Ponude zaprima i obrađuje APN, sukladno odredbama Zakona. APN zadržava pravo ne odabrati niti jednu pristiglu ponudu te one ne obvezuju APN na sklapanje bilo kakvih pravnih poslova. Otvaranje ponuda neće biti obavljeno javno. Na ovo javno prikupljan­je ponuda ne primjenjuj­u se odredbe Zakona o javnoj nabavi. • • • • • • • • • • • • • • • 3. Način dostavljan­ja ponuda: 4. Rok za dostavu ponuda 5. 6. 7. 8. Klasa: 008-02/19-01/4 Ur.br: 356-01/19-1 Zagreb, 7. rujna 2019. • PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.