Večernji list - Hrvatska

Ra­skoš­ne lje­po­ti­ce na pro­ljet­noj draž­bi 64 ne­kret­ni­ne u ras­po­nu od sta­na i dr­ve­ne ku­će do ho­te­la i ljet­ni­kov­ca iz 16. sto­lje­ća.

Ku­po­pro­da­ja Hr­vat­ska auk­ci­ja ne­kret­ni­na obja­vi­la je no­vi ka­ta­log U ka­ta­lo­gu auk­ci­je ko­ja će se odr­ža­ti 14. svib­nja ukup­no su Za su­dje­lo­va­nje se tre­ba pri­ja­vi­ti

- Iva­na Vo­do­ga­žec

Od ma­log sta­na u Za­gre­bu i dr­ve­ne ku­će u Me­đi­mur­ju do go­le­mog re­ne­san­s­nog ljet­ni­kov­ca na oto­ku Ši­pa­nu ras­pon je no­vog pro­ljet­nog ka­ta­lo­ga Auk­ci­je ne­kret­ni­na, pr­ve i za­sad je­di­ne tvrt­ke ko­ja u Hr­vat­skoj or­ga­ni­zi­ra jav­ne auk­ci­je ne­kret­ni­na. Sed­ma hr­vat­ska auk­ci­ja ne­kret­ni­na odr­žat će se 14. svib­nja u za­gre­bač­kom ho­te­lu An­tu­no­vić, a u po­nu­di su ukup­no 64 ne­kret­ni­ne: sta­no­vi, ku­će, vi­le, apart­ma- ni, ho­te­li, pos­lov­ni pros­to­ri, gra­đe­vin­ska zem­lji­šta... Naj­ra­skoš­ni­ji je bez prem­ca ljet­ni­ko­vac iz 16. sto­lje­ća na Ši­pa­nu, ko­ji se na auk­ci­ji ne­će pro­da­va­ti ne­go je objav­ljen po­ziv za is­ka­zi­va­nje in­te­re­sa za kup­nju ovog ra­skoš­nog zda­nja. Gle­da­ju­ći pre­ma re­gi­ja­ma, među naj­ja­čim je po­nu­da­ma u ka­ta­lo­gu Is­tra s raz­no­vr­s­nim iz­bo­rom ku­ća, apart­ma­na, sta­no­va i gra­đe­vin­skih zem­lji­šta. I Dal­ma­ci­ja je pri­lič­no zas­tup­lje­na, a ku­će i apart­ma­ni nu­de se pre­tež­no na oto­ci­ma, pri­mje­ri­ce Bra- ču, Kor­ču­li, Šol­ti... Stan­dard­no je tu za­gre­bač­ka re­gi­ja te Me­đi­mu­rje. Or­ga­ni­za­to­ri auk­ci­je kao pred­nos­ti ovak­vog na­či­na ku­po­pro­da­je is­ti­ču prav­no ”čis­te” ne - kret­ni­ne, po­volj­nu kup­nju i br­zu re­ali­za­ci­ju. Kup­ci ne mo­ra­ju ni­šta pla­ti­ti una­pri­jed (za raz­li­ku od jam­če­vi­na na sud­skim draž­ba­ma), a po­nu­de se pri­ma­ju i pri­je i na­kon odr­ža­va­nja auk­ci­je. Da bis­te su­dje­lo­va­li na draž­bi, mo­ra­te se re­gis­tri­ra­ti u tvrt­ki Auk­ci­ja ne­kret­ni­na i pri­dr­ža­va­ti se pro­pi­sa­nih pra­vi­la ko­ja su na­ve­de­na na in­ter­net­skoj stra­ni­ci www. a u k c i j a n e k r e t n i n a . c o m. Re­gis­tra­ci­ja je bes­plat­na, a pri­tom mo­že­te za­tra­ži­ti i do­dat­ne in­for­ma­ci­je o ne­kret­ni­ni ko­ja vas za­ni­ma. S ob­zi­rom da po­dat­ke dos­tav­lja­ju pro­da­va­te­lji, pre­po­ru­ču­je se da pom­no pro­vje­ri­te nji­ho­vu toč­nost te da ne­kret­ni­nu raz­gle­da­te pri­je auk­ci­je.

 ??  ??
 ??  ?? Mo­der­no oprem­lje­na, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 90.000 €
Mo­der­no oprem­lje­na, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 90.000 €
 ??  ?? U mjes­tu Ra­žanj kraj Ro­goz­ni­ce, s vr­tom i ba­ze­nom, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 975.000 €
U mjes­tu Ra­žanj kraj Ro­goz­ni­ce, s vr­tom i ba­ze­nom, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 975.000 €
 ??  ?? S vr­tom, na mir­noj lo­ka­ci­ji ne­da­le­ko od cen­tra Za­gre­ba, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 1.200.000 €
S vr­tom, na mir­noj lo­ka­ci­ji ne­da­le­ko od cen­tra Za­gre­ba, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 1.200.000 €
 ??  ?? Dvo­etaž­ni, vi­la bli­zu Po­re­ča, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 295.000 €
Dvo­etaž­ni, vi­la bli­zu Po­re­ča, po­če­tak li­ci­ti­ra­nja 295.000 €

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia