Večernji list - Hrvatska

Auk­ci­ja sta­no­va, ku­ća, vi­la... u za­ma­hu Hr­va­ti vo­le za­pad­ni stil ku­po­pro­da­je ne­kret­ni­na

Europ­ski na­čin U Za­gre­bu se kra­jem lje­ta pri­pre­ma 11. jav­na auk­ci­ja “Lje­to 2012”

- Bi­ser­ka Ra­no­ga­jec

Tvrt­ka Auk­ci­ja ne­kret­ni­na po­zi­va za­in­te­re­si­ra­ne pro­da­va­te­lje da uvr­ste svo­je ne­kret­ni­ne u katalog auk­ci­je za pred­sto­je­ću 11. jav­nu auk­ci­ju “Lje­to 2012” ko­ja se pla­ni­ra or­ga­ni­zi­ra­ti u Za­gre­bu kra­jem lje­ta. Auk­ci­ja će se odr­ža­ti u Ho­te­lu An­tu­no­vić gdje je bi­la i po­s­ljed­nja ovog trav­nja, a po­zva­ni su svi ko­je za­ni­ma ovaj na­čin tr­go­va­nja, da­ka­ko uz kup­ce i po­nu­di­te­lje.

Tran­s­pa­ren­tan po­sao

Na proš­loj auk­ci­ji su­dje­lo­va­lo je ne­ko­li­ko de­se­ta­ka po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca ko­ji su da­va­li po­nu­de, ali je od pr­ve pro­da­na sa­mo jed­na ne­kret­ni­na, mo­de­ran apart­man kraj Uma­ga za ti­su­ću eura ve­ćoj ci­je­ni od po­nu­đe­nih 115.000 eura. Ne­ko­li­ko ne­kret­ni­na iz ka­ta­lo­ga naš­lo je kup­ce pri­je, dok je na sa­moj auk­ci­ji bi­lo pu­no po­nu­da sa znat­no ni­žom ci­je­nom od tra­že­ne. Ni­je is­klju­če­no da se kas­ni­je nas­ta­vi­lo s pre­go­va­ra­njem ku­pa­ca i po­nu­di­te­lja. Ci­je­li do­ga­đaj tra­jao je sat vre­me­na u ko­jem je di­na­mi­čan vo­di­telj vla­dao si­tu­aci­jom po- put svo­jih ko­le­ga u Lon­do­nu. Na­ime, tvrt­ka Auk­ci­ja ne­kret­ni­na sa ure­dom u Za­gre­bu te pred­stav­niš­tvom u Lon­do­nu, pri­mje­nju­je ovaj, na za­pa­du vr­lo po­pu­lar­ni i pri­je sve­ga tran­s­pa­ret­ni na­čin ku­po­pro­da­je ne­kret­ni­na, već tri go­di­ne. To­mis­lav Mu­že­vić, vi­ši savjetnik u pos­lo­va­nju ne­kret­ni­na­ma pod­sje­ća da po­nu­da uklju­ču­je stam­be­ne ne­kret­ni­ne (sta­no­ve, ku­će, vi­le, apart­ma­ne i sl.), te ko­mer­ci­jal­ne ( pos­lov­ne pros­to­re, lo­ka­le, ure­de,

Na proš­loj auk­ci­ji su­dje­lo­va­lo je ne­ko­li­ko de­se­ta­ka mo­gu­ćih ku­pa­ca

pro­jek­te, zem­lji­šta i sl.). “Za sva­ku ne­kret­ni­nu pri­kup­lja­mo i s paž­njom pro­vje­ra­va­mo do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja je pret­hod­no dos­tup­na na uvid po­ten­ci­jal­nim kup­ci­ma. Vje­ru­je­mo da će nam ova­kav na­čin oda­bi­ra i pro­vje­re vlas­niš­tva ne­kret­ni­na do­ni­je­ti vje­ro­dos­toj­nost i u bu­du­ćim auk­ci­ja­ma te stvo­ri­ti osje­ćaj si­gur­nos­ti kod ku­pa­ca i pro­da­va­te­lja”, ka­zu­je naš su­go­vor­nik. Stra­ni­ce Auk­ci­je ne­kret­ni­na, tvr­di na­da­lje Mu­že­vić, po­sje­će­ne su vi­še od 250.000 pu­ta u vi­še ze­ma­lja, dok se u ba­zi tre­nu­tač­no na­la­zi vi­še od 2500 re­gis­tri­ra­nih ku­pa­ca či­me se po­t­vr­đu­je da auk­ci­je ne­kret­ni­na do­bi­va­ju svo­je mjes­to na tr­ži­štu. One ima­ju sve vi­še i svo­ju in­te­res­nu sku­pi­nu u Hr­vat­skoj. “Svjes­ni či­nje­ni­ce da se pro­da­va­te­lji te­ško od­lu­ču­ju na sma­nje­nje ci­je­na za svo­je ne­kret­ni­ne, ipak su vid­lji­vi po­ma­ci od pr­ve auk­ci­je pa do da­nas. S dru­ge stra­ne ra­zu­mi­je­mo i po­štu­je­mo kup­ce ko­ji ima­ju ap­so­lut­no pra­vo bi­ra­ti i sa­mi odre­di­ti od­nos vri­jed­nos­ti za svoj no­vac”, objaš­nja­va Mu­že­vić.

Po­volj­na kup­nja

Cilj im je, do­da­je, da upra­vo auk­ci­je ne­kret­ni­na pos­ta­nu mjes­to gdje se pos­ti­žu re­al­ne ci­je­ne ne­kret­ni­na ko­je omo­gu­ću­ju br­zu pro­da­ju i po­volj­nu kup­nju. Pri­je auk­ci­je sva­ki po­ten­ci­jal­ni ku­pac mo­že u po­seb­no odre­đe­nim ter­mi­ni­ma raz­gle­da­ti ne­kret­ni­ne ko­je su u po­nu­di, do­bi­ti na uvid pri­kup­lje­nu do­ku­men­ta­ci­ju i da­ti svo­ju po­nu­du. To mo­že bi­ti pre­da­uk­cij­ska po­nu­da, za­tim po­nu­da na sa­moj auk­ci­ji ili pos­li­je nje uko­li­ko je ne­kret­ni­na ne­pro­da­na. Osim to­ga na in­ter­net stra­ni­ca­ma Auk­ci­je ne­kret­ni­na mo­gu se pos­la­ti po­nu­de za ne­kret­ni­ne ko­je se nu­de bez ob­zi­ra na ogla­še­ne ci­je­ne pro­da­va­te­lja.

 ??  ?? Stra­ni­ce Auk­ci­je ne­kret­ni­na po­sje­će­ne su vi­še od 250.000 pu­ta u vi­še ze­ma­lja. Tre­nu­tač­no je u ba­zi vi­še od 2500 re­gis­tri­ra­nih ku­pa­ca. Naj­vi­še vo­le ne­kret­ni­ne
na Ja­dra­nu
Stra­ni­ce Auk­ci­je ne­kret­ni­na po­sje­će­ne su vi­še od 250.000 pu­ta u vi­še ze­ma­lja. Tre­nu­tač­no je u ba­zi vi­še od 2500 re­gis­tri­ra­nih ku­pa­ca. Naj­vi­še vo­le ne­kret­ni­ne na Ja­dra­nu
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Na li­ci­ta­ci­ji u travnju od­mah je pro­dan apart­man u Uma­gu
Na li­ci­ta­ci­ji u travnju od­mah je pro­dan apart­man u Uma­gu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia