Ma­te Me­š­tro­vić: Moj otac Ivan Me­š­tro­vić ni­je bio ma­son

Večernji list - Hrvatska - - Otvoreno -

dr. Ma­te Me­š­tro­vić, Za­greb U Obzo­ru Ve­čer­njeg lis­ta od 2. ožuj­ka objav­ljen je os­vrt na pr­vi sve­zak trilogije Bran­ka Šöme­na “Masoni” u ko­jem se na­vo­di da je moj otac bio is­tak­nu­ti ma­son, a kao do­dat­na po­t­vr­da na­vo­da, objav­lje­na je na pr­vom mjes­tu u “Ve­čer­njem lis­tu” Me­š­tro­vi­će­va fo­to­gra­fi­ja. Ivan Me­š­tro­vić ni­je bio ma­son. Is­to ta­ko ni­je bio član ni­jed­ne po­li­tič­ke stran­ke, iako je ti­je­kom Pr­vog svjet­skog ra­ta i za pr­ve Ju­gos­la­vi­je imao zna­tan utje­caj za­hva­lju­ju­ći svo­joj svjet­skoj sla­vi i bli­skos­ti s kra­ljem Alek­san­drom. Pri­mje­ri­ce, da iz­ne­sem je­dan ne­poz­na­ti po­da­tak. Pr­vi “in­cog­ni­to” su­sret iz­me­đu dr. Vlat­ka Ma­če­ka, pred­sjed­ni­ka HSS-a i re­gen­ta Pav­la, odr­žan je u Me­š­tro­vi­će­vu do­mu u Mle­tač­koj 8. Bio je to po­če­tak pro­ce­sa ko­ji je re­zul­ti­rao sr­p­sko-hr­vat­skim spo­ra­zu­mom i us­pos­ta­vi ba­no­vi­ne Hr­vat­ske 1939. Mno­gi pri­ja­te­lji i su­rad­ni­ci Iva­na Me­š­tro­vi­ća bi­li su masoni. Pri­mje­ri­ce, ban Ivo Tar­ta­glia, sli­kar To­mis­lav Kriz­man, mi­nis­tar i se­na­tor dr. Stan­ko Šver­lju­ga, dr. An­dri­ja Štam­par, dr. Alek­san­dar Lic­ht, vo­đa hr­vat­skih Zi­onis­ta, i dru­gi. Zbog to­ga su mno­gi sma­tra­li da je i Me­š­tro­vić ma­son. Me­š­tro­vić ni­je imao ni po­zi­ti­van ni ne­ga­ti­van stav spram ma­son­ske fi­lo­zo­fi­je i po­li­ti­ke. Is­to ta­ko Me­š­tro­vić je pri­ja­te­lje­vao s broj­nim cr­k­ve­nim dos­to­jans­tve­ni­ci­ma, po­put Aloj­zi­ja Ste­pin­ca, nad­bi­sku­pa Ba­uera, Sve­to­za­ra Rit­ti­ga, fra Do­mi­ni­ka Man­di­ća i dru­gih, ali ni­je bio vjer­ski is­klju­čiv. Ma­da je gra­dio cr­k­ve, ri­jet­ko je bio na vjer­skim obre­di­ma, iako je stva­rao li­ko­ve iz Sta­rog i No­vog za­vje­ta, ni­je bio ko­nven­ci­onal­no po­bo­žan. Ni­kad se ni­je, ko­li­ko se sje­ćam, pri­čes­tio, a uoči smr­ti od­bio se is­po­vje­di­ti i pri­mi­ti oprost. Uoči Dru­gog svjet­skog ra­ta no­vi­nar Gloj­na­rić obja­vio je bro­šu­ru “Ma­so­ne­ri­ja u Hr­vat­skoj” u ko­joj je svr­stao Me­š­tro­vi­ća u ma­so­ne. Ta je pu­bli­ka­ci­ja da­la Me­š­tro­vi­ću po­vod da po­kre­ne kaz­ne­ni pos­tu­pak pro­tiv Gloj­na­ri­ća i do­bi­je sud­ski spor. (Ivan Mu­žić, “Ma­sons­tvo u Hr­va­ta”, 2005., str. 514). U za­maš­nom dje­lu na 750 stra­ni­ca, Ivan Mu­žić me­đu os­ta­lim upo­zo­ra­va da su po­da­ci o člans­tvu ma­so­na ne­pot­pu­ni i po­ne­kad ne­po­uz­da­ni. U po­pi­su ma­so­na u Hr­vat­skoj ko­ji je obja­vio Mu­žić ne na­la­zi se Me­š­tro­vi­će­vo ime. Mu­žić je is­prav­no pro­ci­je­nio Me­š­tro­vi­ćev stav pre­ma svjet­skim re­li­gi­ja­ma i de­is­tič­kim fi­lo­zo­fi­ja­ma po­put ma­so­ne­ri­je, ci­ti­ra­ju­ći “No­vu Evro­pu” iz 1932., u ko­joj je u po­le­mi­ci sa sr­p­skom pjes­ni­kom Jo­va­nom Du­či­ćem, ko­ji je tvr­dio da je Me­š­tro­vić po­to­mak ca­ra Du­ša­na, Me­š­tro­vić na­pi­sao: “Vi­dim u svim re­li­gi­ja­ma, u onom što im je su­šti­na, is­to­vjet­nost, i po­svu­da je bo­žan­ska is­ti­na jed­na.” *Na­po­me­na ured­niš­tva: U os­vr­tu na tri­lo­gi­ju “Masoni” Bran­ka Šöme­na ko­ri­šte­ni su is­klju­či­vo po­da­ci iz pr­ve knji­ge, pa ta­ko i oni (oči­to po­greš­ni) o ki­pa­ru Iva­nu Me­š­tro­vi­ću.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.