Ud­baš i da­lje ob­ma­nju­je jav­nost

Vecernji list - Hrvatska - - Komentari - Vla­do Gla­vaš,

Du­gi in­ter­v­ju s Jo­si­pom Per­ko­vi­ćem pro­či­tao sam ne­ko­li­ko pu­ta i po­zor­no pros­tu­di­rao sva­ku nje­go­vu iz­ne­se­nu mi­sao te na kon­cu za­klju­čio da je za ne­upu­će­ne či­ta­te­lje Per­ko­vić bio, u naj­ma­nju ru­ku, je­dan od ute­me­lji­te­lja Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske, a za one lju­de ko­ji do­bro poz­na­ju oba­vje­štaj­ne struk­tu­re i nji­hov rad – po­seb­no Ud­be i KOS-a – za­klju­čak je jed­nos­ta­van: nje­go­vo iz­la­ga­nje i obraz­lo­že­nje je pro­zir­no i ne­ute­me­lje­no (pra­vo ud­ba­ško), ali vri­je­me za obja­vu do­bro je iz­a­bra­no. Nje­go­ve ri­je­či... “ja ne­mam ni­šta s uboj­stvom Stje­pa­na Đu­re­ko­vi­ća, ali znam tko je to uči­nio...” po­nu­ka­le su me da Per­ko­vi­ću i nje­go­vim za­štit­ni­ci­ma upu­tim ne­ko­li­ko ključ­nih pi­ta­nja. Po svim za­ko­no­dav­s­tvi­ma de­mo­krat­skog svi­je­ta svjes­no prikri­va­nja zlo­či­na su­di­oniš­tvo je u tom zlo­či­nu, a što zna­či da je uči­nio te­ško kaž­nje­no dje­lo pa se s pra­vom pi­tam što je do sa­da ra­di­lo Dr­žav­no od­vjet­niš­tvo. Ovo Per­ko­vi­će­vo jav­no priz­na­nje o uboj­stvu Đu­re­ko­vi­ća pov­la­či za so­bom i niz dru­gih pi­ta­nja i za­klju­ča­ka, što zna­či da je Per­ko­vić znao tko je na­ru­čio i iz­vr­šio dru­ge zlo­či­ne nad Hr­va­ti­ma u emi­gra­ci­ji. Ba­rem one ka­da je ve­drio i obla­čio Ud­bom u SRH i oba­vje­štaj­nom služ­bom (ka­ko on ka­že) u RH. Ovog ću ga pu­ta jav­no upi­ta­ti i pro­zva­ti sa­mo za dva slu­ča­ja, a to su po­ku­šaj uboj­stva gđe Da­ni­ce Gla­vaš u Chi­ca­gu 9. si­ječ­nja 1986. i do­voz oruž­ja pre­ko Ma­đar­ske. Ud­ba je tri pu­ta po­ku­ša­la lik­vi­di­ra­ti me­ne (pot­pis­ni­ka ovog os­vr­ta) u Chi­ca­gu, baš u vri­je­me nje­go­ve vla­da­vi­ne, dva pu­ta na uli­ci i je­dan put u sta­nu ka­da sam bio ve­zan ži­com i sa­mo Bož­ja po­moć i mo­ja fi­zič­ka spre­ma po­mo­gli su da sam os­tao bez tje­les­nih po­s­lje­di­ca. Na mom auto­mo­bi­lu iz­vr­še­ne su broj­ne (za ži­vot opas­ne) sa­bo­ta­že i tu su me Bož­ja sre­ća i moj oprez os­ta­vi­li na ži­vo­tu. Če­t­vr­ti po­hod na mo­ju ko­nač­nu lik­vi­da­ci­ju pri­pre­mao se vi­še mje­se­ci, odre­đe­ni su lik­vi­da­to­ri i osi­gu­ra­na nov­ča­na na­gra­da. Tog kob­nog da­na, a iz pos­lov­nih raz­lo­ga, ne­pre­dvi­đe­no sam na­pus­tio svoj dom oko 7 sa­ti, da bi tro­ji­ca ubo­ji­ca doš­la oko 10 sa­ti – ka­da ve­ći­na lju­di ra­di i dje­ca su u ško­li. Ras­po­red je bio po ud­ba­škoj ša­blo­ni. Je­dan je do­šao na vra­ta na­šeg sta­na (Hr­vat od Dr­ni­ša, kri­mi­na­lac ko­jeg je Ud­ba ko­ris­ti­la u za­mje­nu pro­go­na), dru­gi je (Al­ba­nac s Ko­so­va) kao iz­vid­ni­ca če­kao pred ula­zom u zgra­du i tre­ći (mus­li­man iz San­dža­ka) u upa­lje­nom auto­mo­bi­lu. Ka­da je mo­ja su­pru­ga (Da­ni­ca Gla­vaš) na zvo­nja­vu i ku­ca­nja otvo­ri­la vra­ta sta­na te na­kon kra­ćeg raz­go­vo­ra i nje­go­va upi­ta za me­ne u nje­mu pre­poz­na­la ud­ba­ša, a i on se iz tog raz­go­vo­ra osje­tio pre­poz­na­tim, da bi za­ta­škao ot­kri­će ud­ba­ške zam­ke, on je na br­zi­nu od­lu­čio ri­je­ši­ti se svje­do­ka. Iz­va­dio je nož i na br­zi­nu po­ku­šao okon­ča­ti ži­vot mo­je su­pru­ge. Za­hva­lju­ju­ći Bož­joj po­mo­ći i nje­zi­nu poz­na­va­nju bo­ri­lač­kih vje­šti­na, kao i su­sje­du li­ječ­ni­ku zlo­či­nac ni­je za­vr­šio svoj na­um. Da­ni­ca je na kuć­nom pra­gu iz­gu­bi­la 4/5 kr­vi, s pre­sje­če­nim je­zi­kom, ubo­dom iz­nad us­ne, pre­re­za­nom sle­ze­nom, ošte­će­nim cri­je­vi­ma i krv­nim ži­la­ma, a zbog br­ze li­ječ­nič­ke po­mo­ći pre­ži­vje­la ovaj zlo­čin, no s te­škim tje­les­nim ošte­će­njem i da­nas se mu­ko­tr­p­no bo­ri. Ka­da smo nas dvo­je, uz po­moć broj­nih pri­ja­te­lja i či­ka­ške po­li­ci­je bi­li pri kra­ju ra­zot­kri­va­nja ovog zlo­či­na i ud­ba­ške mre­že u Chi­ca­gu, pa i da­lje, pre­ko no­ći doš­la je na­red­ba iz Wa­shin­g­to­na i svi su pa­pi­ri pre­ba­če­ni u glav­ni ured FBI-a. Tog is­tog da­na slu­čaj po­ku­ša­ja uboj­stva pos­tao je stro­ga taj­na, a s ti­me i za nas za­vr­šen slu­čaj. Ni po­ku­ša­ji ra­s­vjet­lja­va­nja u Hr­vat­skoj ‘90. ni­su us­pje­li. Za­što?!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.