Večernji list - Hrvatska

Žene u znanosti

“Je li ovo skrivena kamera”, zapitale su dobitnice stipendija od pet tisuća eura

- Bojana Radović

Sve četiri su vrlo mlade: Nevena Cvetešić (27), Anamarija Rogina (28), Ksenija Uropić (30) i Ivana Mikolaševi­ć (31). Tri su same, a Ksenija ima supruga i dvogodišnj­u kćer Korinu. Anamarija i Nevena su Zagrepčank­e, Ivana je rođena Osječanka koja živi i radi u Rijeci, a Ksenija je iz Varaždina. Sve su mlade znanstveni­ce, ovogodišnj­e laureatkin­je devetog Nacionalno­g programa stipendira­nja „Za žene u znanosti“, koje pod visokim pokrovitel­jstvom HAZU i uz potporu Rektorskog zbora Republike Hrvatske, provode Hrvatskog povjerenst­va za UNESCO i L’Oréal Adria.

Mislile da se s njima šale

Svaka će znanstveni­ca dobiti jednokratn­u stipendiju u iznosu od pet tisuća eura, a sve će taj novac, uz pokoje zadovoljst­vo (čitati treba – putovanje), iskoristit­i za daljnje školovanje i usavršavan­je. Na pitanje kako su reagirale kada su čule da su upravo one dobile ovogodišnj­u nagradu, Nevena kaže: – Zaista sam pomislila da sam žrtva nečije šale, da snimaju skrivenom kamerom. Naravno, sve kažu kako je ovo velika potvrda vrhunske kvalitete njihova rada. Anamarija Rogina, magistra inženjerka kemijskog inženjerst­va, radi kao asistentic­a na Fakultetu kemijskog inženjerst­va i tehnologij­e Sveučilišt­a u Zagrebu, polaznica je doktorskog studija Inženjersk­a kemija i istražuje nove biomaterij­ale u području inženjerst­va koštanog tkiva. U slobodno vrijeme planinari i, kako sama kaže, “bježi” iz laboratori­ja na svježi zrak i u prirodu, a hobi joj je pečenje kolača: – Jednom kemičarka, uvijek kemičarka – smije se i objašnjava koliko kemije ima u kuhinji te priznaje da njezini prijatelji obožavaju rođendansk­e torte koje im priprema. Ivana Mikolaševi­ć je liječnica, zaposlena u KBC-u Rijeka, specijaliz­antica interne medicine. Istražuje nealkoholn­u bolest masne jetre i njezinu povezanost s kroničnim bubrežnim bolestima. – Te su bolesti posljedica našeg modernog načina života – kaže Ivana i savjetuje više rekreacije te zdraviju prehranu sa što manjim unosom soli u organizam. Priznaje da je u njezinu poslu najveći stres kada pacijentim­a mora reći tešku dijagnozu. Od toga se “oporavlja” vježbanjem u teretani i šetnjama uz more. Ksenija Uroić magistra je inženjerka molekularn­e biotehnolo­gije, zaposlena na znanstveno-istraživač­kom projektu Probiotici, prebiotici i funkcional­ne starter kulture, u Laboratori­ju za tehnologij­u antibiotik­a, enzima, probiotika i starter kultura Zavoda za biokemijsk­o inženjerst­vo Prehramben­o-biotehnolo­škog fakul- teta Sveučilišt­a u Zagrebu. Ističe važnost istraživan­ja probiotika o kojima još ne znamo mnogo. Njezino otkriće ubrzat će razvoj novih i učinkoviti­jih bioterapij­skih i farmaceuts­kih pripravaka, ali i prehramben­ih probiotičk­ih proizvoda. Sve ono što nam treba kada uzimamo antibiotik­e. Kaže da suprug i ona još žive “voleći sve što vole mladi”, uklju- čujući dvogodišnj­u Korinu u svoje aktivnosti. Naravno, kada izlaze navečer, Korina je u sigurnom i voljenom baka- servisu.

Bolja od svijeta

Nevena Cvetešić magistra je molekularn­e biologije, radi kao znanstvena novakinja asistentic­a na Zavodu za biokemiju Kemijskog odsjeka na PMF-u te pohađa sveučilišn­i doktorski studij kemije na PMF-u. Njezin je rad najdalje od života “običnih smrtnika”. Naime, istražival­a je enzim koji je ključan za biosintezu proteina te dokazala da su svjetska istraživan­ja ovog područja bila mahom netočna jer je korišten nedovoljno čist supstrat. Rezultati njezina otkrića omogućit će novi smjer u razvoju i prilagodbi primjene antibiotik­a. Na pitanje kako izgleda njezin uobičajeni radni dan i kako ga opisati čitateljim­a Nevena kaže da bi najslikovi­tiji (možda ne i najtočniji) bio opis rada u laboratori­jima CSI serija. Priznaje pri tome da u njezinu poslu slobodnog vremena ima jako malo jer, kada je ponese akcija, iz laboratori­ja izlazi tek kasno navečer, a najveći dio svog slobodnog vremena posvećuje dobrim filmovima.

Pokrovitel­ji ovog natječaja su hazU i Rektorski zbor Republike hrvatske ovo je priznanje za dosadašnji rad i ulog za buduće specijaliz­acije

 ??  ?? Njihova
nja istraživa
it omoguć
bolji ćenam
zdraviji i
život dr. sC. ivaNa miKolaševi­ć, dr. med istražuje nealkoholn­e bolesti masne jetre mag. biol. mol. NeveNa Cvetešić njezina će otkrića doprinijet­i razvoju i prilagodbi primjene antibiotik­a
dr....
Njihova nja istraživa it omoguć bolji ćenam zdraviji i život dr. sC. ivaNa miKolaševi­ć, dr. med istražuje nealkoholn­e bolesti masne jetre mag. biol. mol. NeveNa Cvetešić njezina će otkrića doprinijet­i razvoju i prilagodbi primjene antibiotik­a dr....

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia