Eko­fo­li­je iz Ba­ra­nje snab­dje­vat će ame­rič­ko tr­ži­šte

Vecernji list - Hrvatska - - Biz­nis -

EcoCor­tec tvor­ni­ca smje­šte­na u Ba­ra­nji s ure­dom u Za­gre­bu pot­pi­sa­la je du­go­roč­ni ugo­vor vri­je­dan mi­li­ju­ne do­la­ra sa ma­tič­nom tvrt­kom Cor­tec Cor­po­ra­ti­on iz Min­ne­so­te. Sk­la­pa­njem ovog ugo­vo­ra EcoCor­tec će po­če­ti s iz­vo­zom svo­jih eko­lo­ških fo­li­ja i vre­ći­ca u SAD, Ka­na­du i Mek­si­ko. (pd)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.