Po­bje­gao iz Ju­gos­la­vi­je i mo­der­ni­zi­rao fran­cu­ske pod­mor­ni­ce i no­sa­če avi­ona

Zbog bo­les­ti je u Fran­cu­skoj do­bio tu­to­re ko­ji su bez mi­los­ti po­tro­ši­li nje­gov no­vac

Vecernji list - Hrvatska - - Panorama - Ma­uri­cij Fr­ka Pe­te­šić/Hr­vat­ska ma­ti­ca is­e­lje­ni­ka

Zu­ba­no­vi­će­va je tvrt­ka otiš­la u ste­čaj 2003. Rad­ni­ci su ot­pu­šte­ni, a svi stro­je­vi, do­ku­men­ta­ci­ja, ma­te­ri­jal i na­mje­štaj, sve je po­kra­de­no

Za pr­vu fran­cu­sku atom­sku pod­mor­ni­cu “Le Re­do­uta­ble” ri­je­šio je pro­blem s pro­čiš­ći­va­čem zra­ka. Pro­na­šao no­vo rje­še­nje apa­ra­tom ko­ji je bio čak tri pu­ta ma­nji od pos­to­je­ćeg i ko­ji je omo­gu­ćio da pod­mor­ni­ca bez ikak­ve smet­nje os­ta­ne 90 da­na is­pod po­vr­ši­ne. Pos­li­je to­ga u još šest fran­cu­skih nuk­le­ar­nih pod­mor­ni­ca ugra­đen je ta­kav pro­čiš­ći­vač. Po­če­le su ubr­zo sti­za­ti i dru­ge na­rudž­be, me­đu ostalim i za rat­ne bro­do­ve. Iz­ra­dio je 48 ra­s­hla­đi­va­ča za fre­ga­te ko­je su Fran­cu­zi ra­di­li za taj­van­sku mor­na­ri­cu. Is­to ta­ko mno­ge spe­ci­jal­ne apa­ra­te na­pra­vio je za no­sač zra­ko­plo­va Cle­men­ce­au, a mno­ge su ob­no­vi­li ili po­pra­vi­li.

Pr­vi po­sao u Ci­troënu

No, put do Fran­cu­ske i us­pje­ha Ma­ri­ja­nu Zu­ba­no­vi­ću, in­že­nje­ru bro­do­grad­nje, ter­mo­di­na­mi­ča­ru i iz­u­mi­te­lju, ni­je bio la­gan. Ro­đen je u po­drav­sko­me se­lu Vir­ju 27. ko­lo­vo­za 1931. go­di­ne. U iz­bo­ru fa­kul­te­ta iz­me­đu ar­hi­tek­tu­re i bro­do­grad­nje od­lu­čio se za ovo dru­go. Na fa­kul­te­tu je za­vo­lio ter­mo­di­na­mi­ku, a u učio je i hi­dro­me­ha­ni­ku. Na­kon stu­di­ja za­pos­lio se u Ini, gdje je ra­dio na to­plin­skim iz­mje­nji­va­či­ma za Is­toč­nu Nje­mač­ku, upoz­nav­ši ta­ko pe­tro­lej­sku teh­ni­ku. Nešto pos­li­je za­pos­lio se u su­ša­ri za na­palm-bom­be, za rat­nu in­dus­tri­ju, i usvo­jio je stro­ge nor­me o eks­plo­zi­vi­ma. No, ta­da je doš­lo do pro­ble­ma. Do­bio je bez­u­vje­tan na­log Ju­gos­la­vi­je za po­sao u voj­noj tvor­ni­ci u Lič­kom Osi­ku, a od­bi­je li ga, pri­je­ti mu stro­gi za­tvor. Za­to je u ožuj­ku 1959. po­bje­gao u ino­zem­s­tvo. Pre­ko Aus­tri­je i Nje­mač­ke do­šao je u Pa­riz ra­ču­na­ju­ći da će iz Fran­cu­ske naj­lak­še ot­pu­to­va­ti u SAD, u ko­jem je imao te­tu. Me­đu­tim, do­zvo­lu je tre­ba­lo če­ka­ti vi­še od go­di­nu da­na, a ži­vje­ti se mo­ra­lo. Dva tjed­na ra­dio je u Ci­troënu pa se oku­šao u po­du­ze­ću na sje­ve­ru Fran­cu­ske ko­je je pro­izvo­di­lo ure­đa­je za naf­t­nu in­dus­tri­ju. Pos­lo­da­vac je bio za­do­vo­ljan nji­me te ga ubr­zo pos­tav­lja za še­fa pro­jek­t­nog ure­da. U to vri­je­me (1960.) vjen­čao se s Pa­ule Flo­uret. U idu­će tri go­di­ne Zu­ba­no­vić je pro­mi­je­nio ne­ko­li­ko pos­lo­va. Stal­no mu je u mis­li­ma bio to­pli jug te je 1963. pri­hva­tio po­sao u To­ulo­nu u po­du­ze­ću Snoh obi­te­lji Pa­ga­ni. Od­mah su u nje­mu pre­poz­na­li stručnjaka te su pris­ta­li na nje­gov pri­jed­log da u tvor­ni­ci otvo­ri i vo­di novi sek­tor za ter­mo­di­na­mič­ke apa­ra­te. Sek­tor je na­zvao Ther­ma i u go­di­nu da­na us­pio ga je opre­mi­ti i pri­pre­mi­ti svu do­ku­men­ta­ci­ju i po­nu­du. Na­rudž­be su po­če­le sti­za­ti, a pr­va se od­no­si­la na če­ti­ri to­plin­ska iz­mje­nji­va­ča za hla­đe­nje ulja na bro­do­vi­ma. Ubr­zo se po­ve­zu­je s tvrt­ka­ma Smit i So­rom i s nji­ma 1965. os­ni­va za­jed­nič­ko po­du­ze­će So­ciété Ther­modyna­mique Ser­vis, skra­će­no STS. U ovo­me za­jed­nič­kom po­du­ze­ću Ma­ri­jan Zu­ba­no­vić pr­vi oz­bi­ljan us­pjeh pos­ti­že novim pa­ten­ti­ra­nim hlad­nja­kom-is­pa­ri­va­čem u za­tvo­re­nom kru­gu s tan­kim sa­vi­nu­tim ci­je­vi­ma, zva­nim “Dry- Co­ol”. On­da je na red doš­la pod­mor­ni­ca s po­čet­ka pri­če. Me­đu ostalim, nje­go­va tvrt­ka STS, ko­joj je bio al­fa i ome­ga, iz­ra­di­la je če­ti­ri ra­s­hlad­na tor­nja – is­pa­ri­va­ča u za­tvo­re­nom kru­gu – za nuk­le­ar­nu cen­tra­lu Creys-Mal­vil­le, dva tor­nja za hla­đe­nje vo­de di­zel-mo­to­ra... Na­pra­vi­li su i ra­s­hlad­ni to­ranj za nuk­le­ar­nu cen­tra­lu Cho­oz, dva zrač­na ra­s­hlad­na tor­nja za nuk­le­ar­ni is­tra­ži­vač­ki cen­tar Cea Sa­clay, ju­go­za­pad­no od Pa­ri­za, ko­ji za­tvo­re­nim kru­gom hla­de nuk­le­ar­ni re­ak­tor. To no­vo Zu­ba­no­vi­će­vo ori­gi­nal­no rje­še­nje pr­vi je put ta­da upo­tri­jeb­lje­no u fran­cu­skim atom­skim cen­tri­ma, a kas­ni­je i cen­tra­la­ma. Bio je to novi veliki us­pjeh.

Ni­su mu da­li da se ože­ni

To su sve bi­la sret­na i ori­gi­nal­na rje­še­nja po ko­ji­ma je Zu­ba­no­vi­će­vo po­du­ze­će STS pos­ta­lo poz­na­to. Za kom­pa­ni­ju Cli­mes­pa­ce na­pra­vio je osam ra­s­hlad­nih tor­nje­va za ra­s­hlad­nu cen­tra­lu GTH po stro­gim eko­lo­škim nor­ma­ma i dvos­tru­ko ve­će sna­ge od pret­hod­ne. Me­đu­tim, tvrt­ka Cli­mes­pa­ce pri­svo­ji­la je raz­nim kom­bi­na­ci­ja­ma ovaj pa­tent i po­la odra­đe­nog pos­la ni­je mu is­pla­ti­la te je sud­skim pu­tem uni­šti­la Zu­ba­no­vi­ća i nje­go­vu tvrt­ku STS. Dan na­kon sud­ske pre­su­de Ma­ri­jan Zu­ba­no­vić-Zub do­ži­vio je te­žak mo­žda­ni udar u 69. go­di­ni. U ži­vot se neo­če­ki­va­no vra­tio, ali je os­tao sli­jep na des­no oko, s pa­ra­li­zi­ra­nom des­nom stra­nom i ne­po­kret­nom ru­kom. Pos­li­je du­go vre­me­na po­ma­lo se po­čeo kre­ta­ti uz pomoć šta­pa. Tvrt­ka bez Ma­ri­ja­na Zu­ba­no­vi­ća mo­ra­la je u ste­čaj 2003. Rad­ni­ci su ot­pu­šte­ni, tvrt­ka je za­tvo­re­na, a svi su stro­je­vi, do­ku­men­ta­ci­ja, či­tav sku­pi re­zerv­ni ma­te­ri­jal i na­mje­štaj, sve je raz­ne­se­no i po­kra­de­no. Pos­li­je sve­ga što je do­ži­vio, pao je pod tu­tor­stvo dr­ža­ve, a to je naj­ve­ća rak-ra­na fran­cu­skog druš­tva. Tu­to­ri su bez mi­los­ti tro­ši­li nje­gov no­vac iako je os­tao bis­tar i pri zdra­voj pa­me­ti. Ni­su mu do­pu­šta­li ni da se po­nov­no ože­ni. To mu je ko­nač­no ipak us­pje­lo 2010. Zu­ba­no­vić je pos­li­je sve­ga na­pi­sao knji­gu o svo­joj gol­go­ti s fran­cu­skom dr­ža­vom u ko­joj je opi­sao sve što je do­ži­vio u “gu­la­gu na fran­cu­ski na­čin”, ka­ko on na­zi­va fran­cu­sko dr­žav­no skr­b­niš­tvo nad men­tal­no zdra­vim lju­di­ma.

Oti­šao je iz Ju­gos­la­vi­je jer je do­bio na­log za po­sao u voj­noj tvor­ni­ci u Lič­kom Osi­ku Ma­ri­jan Zu­ba­no­vić vo­di svo­ju po­s­ljed­nju bit­ku – že­li umri­je­ti kao čovjek, bez dr­žav­nog tu­tor­stva

ARHIVA PRIVATNA

Ma­ri­jan Zu­ba­no­vić (fo­to­gra­fi­ja li­je­vo i go­re, sje­di okru­žen obi­te­lji) o ži­vo­tu i obi­ča­ji­ma svo­je Po­dra­vi­ne na­pi­sao je se­dam knji­ga

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.