‘Maj­stor i Mar­ga­ri­ta’, a po­tom ne­ugod­na po­li­tič­ka pi­ta­nja

Večernji list - Hrvatska - - Kultura -

Va­ra­ždin­ski HNK već su­tra po­zi­va svo­ju pu­bli­ku na pre­mi­je­ru ‘Kva­dra­tu­re kru­ga’ Pr­va dram­ska pre­mi­je­ra u Za­gre­bu bit će ‘Gos­po­đa Bo­vary’ Iva­ne Saj­ko u Ga­vel­li

HNK Iva­na pl. Zaj­ca po­bri­nut će

se za za uz­bud­lji­vu i atrak­tiv­nu pre­mi­je­ru na sa­mom po­čet­ku se­zo­ne. Čim iz ka­za­li­šta odu maj­sto­ri, na po­zor­ni­cu stu­pa an­sambl pred­sta­ve “Maj­stor i Mar­ga­ri­ta”. Re­da­te­lji­ca je Sel­ma

Spa­hić, adap­ta­ci­ju slav­nog ro­ma­na Mi­ha­ila Bul­ga­ko­va pot­pi­su­je Di­no Pe­šut, a pre­mi­je­ra ko­jom se otva­ra no­va se­zo­na na ras­po­re­du je 16. ruj­na. A već 22. stu­de­nog na is­toj će se po­zor­ni­ci pos­tav­lja­ti po­li­tič­ki i ljud­ski vr­lo ne­ugod­na pi­ta­nja po­put: “Je­smo li svjes­ni da na­še bla­gos­ta­nje ovi­si o ti­su­ća­ma mr­tvih na Bli­skom is­to­ku, ili, tre­ba­mo li na Eu­ro­pu biti po­nos­ni i se zbog nje sra­mi­ti?” Pred­sta­vu “Na­še na­si­lje i va­še na­si­lje”, in­s­pi­ri­ra­nu ro­ma­nom Pe­te­ra We­issa “Es­te­ti­ka ot­po­ra”, nje­ni su auto­ri una­pri­jed na­zva­li autor­skim pro­jek­tom vi­so­kog ri­zi­ka. Na­rav­no, ri­ječ je autor­skom tan­de­mu Oli­ver Fr­ljić - Ma­rin Bla­že­vić. U nas­tav­ku se­zo­ne ri­ječ­ki HNK pred­stav­lja Ber­g­ma­no­vu “Je­se­nju so­na­tu” u re­ži­ji Ane To­mo­vić, Igor Vuk Tor­bi­ca re­ži­ra “Kri­ti­ku ško­le za že­ne” - ko­me­di­ju o ko­me­di­ji pre­ma Mol­liéreu, “Put oko svi­je­ta u

80 da­na” Ju­le­sa Ver­nea u re­ži­ji Ma­tja­ža Po­graj­ca te, u su­rad­nji s Ta­li­jan­skom dra­mom, u re­ži­ji i obra­di Gi­or­gi­ja Amo­dea, Grim­mo­ve baj­ke.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.