Večernji list - Hrvatska

Nema zabrane pušenja e-cigareta u zatvorenom

Oko 70.000 pušača u nas konzumira elektronič­ke cigarete, a tržište je procijenje­no na 70 mil. kuna

- Jolanda Rak Šajn jolanda.rak-sajn@vecernji.net

U sadašnjem zakonu e-cigareta u RH nije ni definirana kao pojam, što znači da nije zabranjena ni dopuštena u javnoj ustanovi Porezi, zabrana oglašavanj­a, uvoza, čak i potpuna zabrana prodaje e-cigareta neke su od preporuka koje će Svjetska zdravstven­a organizaci­ja (WHO) ponovno aktualizir­ati idućeg mjeseca na konferenci­ji svojih članica u Indiji, među kojima je i Hrvatska. Stav generalne direktoric­e WHO-a Margaret Chan otprije je poznat: “Sve vlade trebaju zabraniti e-cigarete i slične proizvode”, čime Chan na “elektronič­ke” pušače “udara” jače nego na konvencion­alne kojih je u svijetu, prema procjenama, više od 1,3 milijarde.

Inovacija koja se razvija

E-cigareta još uvijek je novitet na tržištu. Neka kratkoročn­a istraživan­ja pripisuju joj štetnost za srce kakvu imaju konvencion­alne cigarete, zatim dugoročne posljedice za razvoj mozga, privlačenj­e mladih da počnu pušiti... ali, primjerice, iz Public Healtha England uvjereni da su e-cigarete 95% sigurnije. Prema istraživan­ju Royal Collegea of Physicians, dugoročne negativne posljedice konzumacij­e e-cigareta nemaju ni 5% mogućih štetnih posljedica za ljudsko zdravlje kao “obične” cigarete, na čijem je tra- gu vjerojatno i nova direktiva EU o duhanskim proizvodim­a koju su do 20. svibnja 2016. trebale usvojiti sve zemlje članice. Konačno se definira pojam e-cigarete, pravila njezine registraci­je, količina nikotina koja ne smije prelaziti 20 mg/ ml, kao i zdravstven­a upozorenja. No iako je Hrvatska premašila rok i svoj zakon još nije donijela, na 70 milijuna kuna teškom tržištu e-cigareta trenutačno se “mole” da novi saziv Sabora ni ne izglasa predloženi zakon, koji je puno rigoroznij­i od direktive EU.

Znanje na Wikipediji

– Povjerenst­vo koje je odlučivalo o e-cigaretama o njima zna samo ono što je pročitalo na Wikipediji. Trpaju ih u isti koš s konvencion­alnim cigaretama bez ikakvih dokaza, zabranjuju njihovo izlaganje, oglašavanj­e, čak i internetsk­u prodaju, iako se zna da sva relevantna kratkoročn­a istraživan­ja pozitivno govore o njima, a dugoročnih još nema – tvrdi Filip Tokić, čelnik Udruge korisnika osobnih isparivača CrOhm. Tokić objašnjava da je najveći problem izgaranje cigareta na visokim temperatur­ama čime se stvaraju štetni kemijski spojevi, katran, amonijak, arsen... dok grijani duhanski proizvodi ne dime i nemaju pepela. Korisnici e-cigareta više ni nisu pušači, tvrdi on. No hrvatskim zakonom, bude li prihvaćen, sve njih – a govorimo o oko 70.000 ili 7% ukupnih pušača u RH – vraća se na to da ponovno počnu pušiti. U sadašnjem zakonu e-cigareta nije ni definirana kao pojam, što znači da nije zabranjena ni dopuštena u javnoj ustanovi. – Njezino korištenje zapravo je stvar kulture. Volio bih da je ljudi na takvim mjestima ne koriste – objašnjava Tokić te apelira na budućeg ministra zdravlja da ublaži predloženi zakon prije izglasavan­ja. Budući da više nitko ne može poreći opasnost od bolesti povezanih s pušenjem cigareta i duhana, a broj pušača u svijetu i dalje raste, duhanska industrija sve se više okreće inovativni­m, grijanim duhanskim proizvodim­a i inačicama koji su “bezopasnij­i”, manje štetni, “zdraviji”, a stvaraju zadovoljst­vo poput obične cigarete. U to su uložene milijarde eura i na njima rade brojni svjetski priznati znanstveni­ci. Predviđa se da će upotreba e-cigareta, u kojima se s pomoću baterija simulira pušenje isparavanj­em nikotinske tekućine, do 2030. u svijetu imati podjednako poklonika koliko i konvencion­alna cigareta.

Duhanska industrija ulaže milijarde da bi zadržala pušače uz “zdraviju” alternativ­u

 ??  ?? E-cigareta još uvijek je novitet na tržištu i nema dugoročnu primjenu
E-cigareta još uvijek je novitet na tržištu i nema dugoročnu primjenu
 ??  ?? tisuća eura kazne platio je HNS zbog bakljade u St. Etienneu. Šibensko tužiteljst­vo zbog tog slučaja u utorak je optužilo dvojicu muškaraca, što su prve optužnice u tom slučaju Bakljada na utakmici Češke i Hrvatske
tisuća eura kazne platio je HNS zbog bakljade u St. Etienneu. Šibensko tužiteljst­vo zbog tog slučaja u utorak je optužilo dvojicu muškaraca, što su prve optužnice u tom slučaju Bakljada na utakmici Češke i Hrvatske

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia