Ima­te pro­blem sa zu­bom, ovis­noš­ću, proš­lim ži­vo­tom... Li­jek je hip­no­za!

Po­moć u Hr­vat­skoj naj­češ­će tra­že oni ko­ji se že­le ri­je­ši­ti ovis­nos­ti, fo­bi­ja, stra­ho­va de­pre­si­je, ili pak oni ko­ji že­le smr­ša­vje­ti. Do­la­ze i me­na­dže­ri, oni ko­ji mu­ca­ju...

Večernji list - Hrvatska - - Politički Magazin Obzor - Pi­še Lu­ka Ca­par

Plu­ka.ca­par@ve­cer­nji.net ri sa­mom spo­me­nu ri­je­či hip­no­za ve­ći­na lju­di naj­pri­je po­mis­li na ruč­ni sat ko­ji se u ru­ka­ma hip­no­ti­ze­ra nji­še is­pred oči­ju oso­be ko­ja po­la­ko to­ne u san na­kon če­ga je pod­lož­na vo­lji ono­ga ko­ji ju je hip­no­ti­zi­rao i ra­di raz­li­či­te stva­ri pro­tiv svo­je vo­lje. Ta­ko­đer pred oči­ma su nam li­ko­vi raz­li­či­tih ma­đi­oni­ča­ra ko­ji hip­no­ti­zi­ra­ju lju­de iz za­ba­ve, a ni­je ne­poz­na­ta ni uz­re­či­ca – ne gle­daj zmi­ju u oči ka­ko te ne bi hip­no­ti­zi­ra­la. U broj­nim se ci­vi­li­za­ci­ja­ma hip­no­za po­ve­zi­va­la s ne­čim okul­t­nim i bi­la je čes­to do­vo­đe­na u kon­tekst ma­gij­skog dje­lo­va­nja ko­jim se ba­ve u naj­ma­nju ru­ku sum­nji­ve oso­be. Plašt mis­tič­nos­ti na­dvi­jen je nad ovom te­mom dje­lo­mič­no i da­nas u po­je­di­nim di­je­lo­vi­ma svi­je­ta, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku, a i sa­ma po­mi­sao i raz­go­vor o hip­no­zi i hip­no­te­ra­pi­ji kao efi­kas­noj me­to­di li­je­če­nja ili ala­ta ko­ji po­ma­že u li­je­če­nju broj­nih te­go­ba i bo­les­ti, sma­tra se svo­je­vr­s­nom ta­bu te­mom. No, sve su ove pre­dra­su­de za­pra­vo pot­pu­no po­greš­ne i znans­tve­no ne­ute­me­lje­ne, a ka­ko će­mo u nas­tav­ku pri­če po­ku­ša­ti objas­ni­ti, i ne­toč­ne. Pri­je ne­što vi­še od mje­sec da­na nje­mač­ki su li­ječ­ni­ci na svo­jem go­diš­njem kon­gre­su obja­vi­li ka­ko sve vi­še spe­ci­ja­lis­ta u svo­joj prak­si ko­ris­ti upra­vo hip­no­zu i hip­no­te­ra­pi­ju za rje­ša­va­nje raz­li­či­tih pro­ble­ma i to od pe­di­ja­tri­je, pre­ko sto­ma­to­lo­gi­je do psi­hi­ja­trij­skih tret­ma­na u ko­ji­ma se hip­no­te­ra­pi­ja i naj­vi­še ko­ris­ti.

Mo­guć­nost zlo­po­ra­be

– Li­ječ­ni­ci u Nje­mač­koj u sve se ve­ćem bro­ju edu­ci­ra­ju ka­ko bi mo­gli pri­mje­nji­va­ti hip­no­zu, od­nos­no hip­no­te­ra­pi­ju u svo­jem ra­du. U po­s­ljed­njih tri­de­set pet go­di­na sa­mo se na po­dru­čju sto­ma­to­lo­gi­je vi­še od pet ti­su­ća li­ječ­ni­ka od­lu­či­lo ko­ris­ti­ti tu teh­ni­ku pri ubla­ža­va­nju bo­lo­va i pri­pre­me pa­ci­je­na­ta kod li­je­če­nja – ka­zao je za Ve­čer­nji list dr. Ber­n­hard Tren­k­le, čel­ni čo­vjek Me­đu­na­rod­nog udru­že­nja hip­no­ti­ze­ra (In­ter­na­ti­onal So­ci­ety of Hyp­no­sis – ISH) i je­dan od naj­ve­ćih auto­ri­te­ta na po­dru­čju hip­no­te­ra­pi­je me­đu nje­mač­kim li­ječ­ni­ci­ma. Tren­k­le do­da­je ka­ko in­te­res li­ječ­ni­ka ko­nven­ci­onal­ne me­di­ci­ne za hip­no­te­ra­pi­jom iz go­di­ne u go­di­nu ras­te. Na­rav­no, u tak­vom okru­že­nju jav­lja se i ve­li­ka mo­guć­nost zlo­po­ra­be pa Tren­k­le upo­zo­ra­va pri­je sve­ga na ne­etič­nost po­je­di­na­ca ko­ji na­uče os­no­ve hip­no­ze pa ih pri­mje­nju­ju i ta­mo gdje ne bi tre­ba­lo. – Ni­je baš pri­hvat­lji­vo da svla­da­te os­no­ve den­tal­ne hip­no­ze pa na­kon to­ga otvo­ri­te sto­ma­to­lo­šku or­di­na­ci­ju i ba­vi­te se sto­ma­to­lo­gi­jom. To vam nit­ko ne­će do­pus­ti­ti jer na­rav­no mo­ra­te bi­ti sto­ma­to­log da bi lju­di­ma li­je­či­li zu­be. No, na po­dru­čju psi­hi­ja­tri­je i psi­ho­te­ra­pi­je do­ga­đa­ju se si­tu­aci­je da po­je­din­ci za­vr­še te­čaj hip­no­ze i od­mah se bez ikak­vog dru­gog zna­nja po­či­nju ba­vi­ti hip­no­te­ra­pi­jom. E, to on­da mo­že bi­ti iz­u­zet­no opas­no za pa­ci­jen­te jer ne mo­že­te prak­ti­ci­ra­ti sa­mo je­dan seg­ment ako ne po­sje­du­je­te os­ta­tak zna­nja i vje­šti­na po­treb­nih za cje­lo­vi­tu pri­mje­nu teh­ni­ke hip­no­te­ra­pi­je – objaš­nja­va nam Tren­k­le. U Hr­vat­skoj su hip­no­za i hip­no­te­ra­pi­ja kao dio me­di­cin­ske prak­se u od­no­su na dr­ža­ve za­pad­ne Eu­ro­pe i

Dra­žen Ra­da­ko­vić je­di­ni je u Hr­vat­skoj cer­ti­fi­ci­ra­ni te­ra­pe­ut TNI ins­ti­tu­ta (The Newton Ins­ti­tu­te)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.