So­ci­jal­ne se rad­ni­ke gle­da kao kriv­ce za sve pro­ble­me u druš­tvu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Ro­ma­na Ko­va­če­vić Ba­ri­šić ro­ma­na.ko­va­ce­vic@ve­cer­nji.net

Š. Ka­ra­čić: Od oko 500.000 ko­ris­ni­ka so­ci­jal­ne skr­bi, za vi­še od 490.000 na­pra­vi­li smo do­bru us­lu­gu. U jav­nost do­la­ze naj­te­ži slu­ča­je­vi – Od oko 500.000 ko­ris­ni­ka so­ci­jal­ne skr­bi, za vi­še od 490.000 na­pra­vi­li smo do­bru us­lu­gu i pru­ži­li do­bru za­šti­tu ka­da je naj­vi­še tre­ba­lo. No u jav­nost do­la­ze naj­te­ži i naj­kom­pli­ci­ra­ni­ji slu­ča­je­vi, po­go­to­vo iz obi­telj­sko prav­ne za­šti­te– rek­la je Šte­fi­ca Ka­ra­čić, pred­sjed- ni­ca Udru­ge so­ci­jal­nih rad­ni­ka, ju­čer na tri­bi­ni “Ulo­ga i po­lo­žaj so­ci­jal­nih rad­ni­ka u druš­tvu”. Or­ga­ni­zi­ra­li su je s Ko­mo­rom so­ci­jal­nih rad­ni­ka i u su­rad­nji s Mi­nis­tar­stvom za de­mo­gra­fi­ju, obi­telj, mla­de i so­ci­jal­nu po­li­ti­ku te Sin­di­ka­tom za­pos­le­ni­ka u so­ci­jal­noj skr­bi. Druš­tve­ne pro­mje­ne od ra­ta i tran­zi­ci­je ge­ne­ri­ra­le su broj­ne so­ci­jal­ne pro­ble­me, ko­je ni­je pra­tio ra­zvoj sus­ta­va so­ci­jal­ne skr­bi u smis­lu ka­pa­ci­ti­ra­nos­ti, bro­ja struč­nja­ka, pros­to­ra i opre­me, kao ni no­vac za po­moć gra­đa­ni­ma, ka­za­la je mi­nis­tri­ca Na­da Mur­ga­nić. – So­ci­jal­ne rad­ni­ke op­te­re­ću­je što ih jav­nost čes­to gle­da kao kriv­ce za ukup­nost problema. Ne mo­že­mo ra­di­ti na pre­ven­ci­ji ni utje­ca­ti na kre­ta­nja u druš­tvu, ne­go u skla­du s ov­las­ti­ma do­no­si­mo mje­re i pro­vo­di­mo pro­pi­se. Na­ža­lost, na­ši so­ci­jal­ni rad­ni­ci ra­de pre­ma 135 ov­las­ti pa se kat­kad do­go­de dru­ge pro­cje­ne pri­ori­te­ta – na­ve­la je mi­nis­tri­ca.

Na­da Mur­ga­nić Druš­tve­ne pro­mje­ne od ra­ta i tran­zi­ci­je do da­nas ni­je pra­tio ra­zvoj sus­ta­va so­ci­jal­ne skr­bi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.