HR­VA­TI U KIM Ma­ra­to­nac Be­ris­lav So­kač: Op

Vecernji list - Hrvatska - - Promo -

RP iše: DANIJEL PRERAD ijet­ki su Hr­va­ti za­la­zi­li u Sje­ver­nu Ko­re­ju. Mla­di no­go­me­ta­ši si­sač­ke Se­ges­te u Sje­ver­noj Ko­re­ji bi­li su u ko­lo­vo­zu 2015. upra­vo u tre­nut­ku ka­da je doš­lo do in­ci­de­na­ta i me­đu­sob­nog gra­na­ti­ra­nja dvi­ju Ko­re­ja na de­mar­ka­cij­skoj li­ni­ji. Za­grep­ča­nin Be­ris­lav So­kač is­tr­čao je ma­ra­ton u Pyon­gyan­gu u trav­nju 2016., u je­ku nuk­le­ar­nih po­ku­sa Sje­ver­ne Ko­re­je i kri­ze s ame­rič­kim stu­den­tom uhi­će­nim zbog kra­đe pro­pa­gan­d­nog pos­te­ra. Is­pa­da da je sva­ki put kad su Hr­va­ti u Pyon­gyan­gu ne­ka kri­za. Ili je u Sje­ver­noj Ko­re­ji uvi­jek ne­ka kri­za i na­pe­tost. No to Hr­va­ti za svog bo­rav­ka ni­su osje­ti­li, što­vi­še gos­to­prim­s­tvo do­ma­ći­na bi­lo je i vi­še ne­go od­lič­no, a ujed­no ne mis­le ni da će se sa­daš­nja kri­za na re­la­ci­ji S. Ko­re­ja – SAD ra­zvi­ti u ne­što ve­će i ovaj put. – Što se ti­če pre­pu­ca­va­nja, to vam je kao i u ži­vo­tu, ako že­li­te ne­što na­pra­vi­ti, on­da opa­li­te, ne pre­pu­ca­va­te se. Ovo me­ni vi­še, na­kon mog is­kus­tva Sje­ver­ne Ko­re­je, sli­či na jed­nu ma­ra­ton­sku ka­za­liš­nu pred­sta­vu ko­ja će se sa­ma od se­be uga­si­ti – go­vo­ri nam Be­ris­lav So­kač, ugled­ni po­du­zet­nik i stras­tve­ni tr­kač ko­jeg je u Pyon­gyang odveo pro­jekt Run Cro­atia, ko­ji je po­kre­nuo s ne­ko­li­ko part­ne­ra. Cilj je pro­jek­ta pro­mi­ca­nje po­zi­tiv­ne ener­gi­je tr­ča­nja ko­je ne poz­na­je gra­ni­ce. – Ka­ko je Sje­ver­na Ko­re­ja sim­bol za­tvo­re­nos­ti, tj. že­ljez­ne ogra­de, oti­ći ta­mo tr­ča­ti bio je lo­gi­čan po­tez u sklo­pu na­šeg pro­jek­ta – objaš­nja­va So­kač raz­lo­ge od­la­ska u Sje­ver­nu Ko­re­ju. Znao je ka­mo ide, rod­bi­na je bi­la za­bri­nu­ta, ali na­pe­tost je, ka­že, nes­ta­la od­mah na ula­sku u Sje­ver­nu Ko­re­ju. – Jed­nom ka­da uđeš u Sje­ver­nu Ko­re­ju, na­pe­tost nes­ta­je. Uz­mu ti pu­tov­ni­cu na ula­sku u zem­lju i je­di­no što ti pre­os­ta­je jest da po­štu­ješ pra­vi­la ko­ja su ti iz­ne­se­na. Kad po­štu­ješ pra­vi­la do­ma­ći­na bi­lo gdje u svi­je­tu, nema mjes­ta na­pe­tos­ti ili stra­hu. Za vri­je­me na­šeg bo­rav­ka ni­je se osje­ti­la ne­ka na­pe­tost iz­van nji­ho­ve ži­vot­ne ko­lo­te­či­ne – go­vo­ri So­kač s ko­jim se sla­že i Da­vor Jur­ko­vić, tre­ner mom­ča­di pi­oni­ra si­sač­ke HNK Se­ges­te, ko­ja je u lje­to 2015. su­dje­lo­va­la na no­go­met­nom tur­ni­ru “2. Ari kup” u Pyon­gyan­gu, glav­nom gra­du Sje­ver­ne Ko­re­je, na ko­me je su­dje­lo­va­lo osam eki­pa. Or­ga­ni­za­tor im je pla­tio sve tro­ško­ve pu­ta, a igra­li su pred ti­su­ća­ma lju­di. – Ni­smo osje­ti­li tu na­pe­tost. Je­di­no smo za­mi­je­ti­li da su u ho­te­lu, na toj plaz­mi gdje je stal­no emi­ti­ra­na nji­ho­va dr­žav­na te­le­vi­zi­ja, u tre­nut­ku kad su nas­ta­le na­pe­tos­ti na gra­ni­ci po­če­li pu­šta­li ne­ke spo­to­ve gdje su ju­ri­ša­li avi­oni, sve u sti­lu ra­ta i slič­nog – ka­zu­je nam Jur­ko­vić.

Ni­su osje­ti­li na­pe­tos­ti

Se­ges­ta­ši ni­su osje­ti­li ni na­pe­tost iz­me­đu sje­ver­nih i juž­nih Ko­re­ja­ca ia­ko su na tur­ni­ru s nji­ma nas­tu­pi­le i dvi­je juž­no­ko­rej­ske mom­ča­di. I služ­be­ni pre­vo­di­telj za Siš­ča­ne bio je iz Juž­ne Ko­re­je, a nji­ho­vo gos­to­va­nje u Sje­ver­noj Ko­re­ji pos­ta­lo je ta­da top vi­jest u ci­je­loj zem­lji. – Ni­smo ima­li do­ti­ca­ja sa Sje­ver­no­ko­rej­ci­ma, no ni­smo uoči­li da se ima­lo dru­ga­či­je po­na­ša­ju pre­ma gos­ti­ma iz Juž­ne Ko­re­je ia­ko su upra­vo ta­da raz­mje­nji­va­li gra­na­te – na­po­mi­nje Jur­ko­vić. I Be­ris­lav i Da­vor bi­li su svjes­ni da slo­bod­no kre­ta­nje stra­na­ca ni­je mo­gu­će. Obi­las­ci zna­me­ni­tos­ti bi­li su uz prat­nju, a slo­bod­no kre­ta­nje bi­lo je mo­gu­će je­di­no unu­tar ho­te­la. – Ka­ko sam bio na­vi­kao džo­gi­ra­ti sva­ko ju­tro, htio sam i ta­mo ma­lo tr­ča­ti va­ni u ju­tar­njim sa­ti­ma, no ni­su mi da­li. Rek­li su nam da se dr­ži­mo ho­te­la. U prin­ci­pu ta­mo smo bi­li kao u ne­kom zlat­nom ka­ve­zu, vode te svu­da, pa­ze te, imaš prat­nju, ali ne mo­žeš oti­ći sam ne­ka­mo, bez te prat­nje – do­da­je Jur­ko­vić ko­ji ipak sma­tra ka­ko si­tu­aci­ja u Sje­ver­noj Ko­re­ji ni­je ta­ko lo­ša kao što je pri­ka­zu­ju me­di­ji dos­tup­ni u Hrvatskoj. A s ti­me se sla­že i dru­gi sje­ver­no­ko­rej­ski gost. Svjes­na su obo­ji­ca da ni­je sve baš ka­ko tre­ba ta­mo, ali... – Vid­ljiv je ne­raz­mjer me­dij­ske pro­pa­gan­de i stvar­nog sta­nja. Či­nje­ni­ca je da je Sje­ver­na Ko­re­ja iz­o­li­ra­na od di­gi­tal­nog svi­je­ta u ko­jem mi ži­vi­mo, is­to ta­ko da se kre­ću fi­zič­ki, a ne auto­mo­bi­li­ma, ko­jih u od­no­su na broj sta­nov­ni­ka go­to­vo i nema, a nema ni pre­ti­lih lju­di. A naj­vi­še upa­da u oči po­što­va­nje auto­ri­te­ta. Ia­ko te pla­ši jer gra­ni­či s hip­no­zom, mo­raš se di­vi­ti ka­ko oni po­štu­ju Ve­li­kog vo­đu. U na­šem svi­je­tu i druš­tvu gu­bi se ili se već

Mla­di no­go­me­ta­ši Se­ges­te s tre­ne­rom Jur­ko­vi­ćem po­sje­ti­li su Sje­ver­nu Ko­re­ju pri­je dvi­je go­di­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.