Vin­ko Gru­bi­šić: Ma­ke­don­ci me re­ke­ta­re

Ma­ke­don­ci tra­že po­vrat upla­će­nog nov­ca, a Gru­bi­šić nu­di fi­nan­cij­sku ga­ran­ci­ju

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Bo­ze­na.ma­ti­je­[email protected]­cer­nji.net

Gru­bi­ši­ću su upla­će­na 1,2 mi­li­ju­na eura za pr­vu se­zo­nu se­ri­je “Ma­ke­do­ni­ja” či­jih je 14 epi­zo­da tre­ba­lo bi­ti is­po­ru­če­no u rujnu 2017. Bo­že­na Ma­ti­je­vić U sko­raš­njem no­vom fil­mu Da­ri­ja Ju­ri­ča­na i Sa­še Pa­pa­rel­le “Gaz­da: Po­če­tak”, uz pri­ču o pri­va­ti­za­cij­skom mo­de­lu Mi­ros­la­va Ku­tle i nje­go­voj po­ve­za­nos­ti s HDZ-om, spo­mi­nje se i pri­lič­no svjež de­talj ve­zan uz Vin­ka Gru­bi­ši­ća i Ma­ke­do­ni­ju. Tra­gom tog de­ta­lja raz­go­va­ra­li smo s v. d. rav­na­te­ljem ma­ke­don­ske Agen­ci­je za film Gor­ja­nom To­zi­jom. On se teškim ri­je­či­ma obru­šio na Gru­bi­ši­ća ko­ji je tre­bao sni­mi­ti igra­no-do­ku­men­tar­nu TV se­ri­ju na­zva­nu “Ma­ke­do­ni­ja”, no od do­go­vo­re­ne se­ri­je ni do da­nas ne­ma ni­šta.

Pro­jekt ko­ji je ras­pi­sa­la ma­ke­don­ska Agen­ci­ja za film bio je vri­je­dan 4,6 mi­li­ju­na eura

Ne­ma od­go­vo­ra na upi­te

Pre­ma To­zi­ji­nim ri­je­či­ma, Agen­ci­ja je kra­jem 2015. ras­pi­sa­la na­tje­čaj za TV se­ri­ju. – Osam da­na na­kon ras­pi­si­va­nja na­tje­ča­ja Gru­bi­šić u Ma­ke­do­ni­ji os­ni­va tvrt­ku “Ja­dran film Sko­pje” s ka­pi­ta­lom od 5000 eura, da bi na kra­ju do­bio pro­jekt vri­je­dan 4,6 mi­li­ju­na eura. Pred­lo­žio je po­vi­jes­nu igra­no- do­ku­men­tar­nu se­ri­ju “Ma­ke­do­ni­ja” od 130 epi­zo­da. Ugo­vor je pot­pi­san u ve­lja­či 2016., no Gru­bi­šić ubr­zo tra­ži sma­nje­nje bro­ja epi­zo­da na 80 te pro­mje­nu re­da­te­lja i sce­na­ris­ta. Sve­mu je udo­vo­lje­no pa ugo­vor ima tri anek­sa. Pr­va se­zo­na se­ri­je od 14 epi­zo­da morala je bi­ti is­po­ru­če­na do 4. ruj­na 2017., no do da­nas od sve­ga ne­ma ni­šta. Još 18. ko­lo­vo­za za­tra­žio sam od Gru­bi­ši­će­ve tvrt­ke oba­vi­jest u ko­joj je fa­zi se­ri­ja. Po­tom sam tra­žio uvid u plan sni­ma­nja, što je i ko­li­ko to­ga snim­lje­no, ka­da, s ko­jim glum­ci­ma i na ko­jim lo­ka­ci­ja­ma. Ni­šta ni­sam do­bio ia­ko je Gru­bi­šić pi­sao Agen­ci­ji da će to bi­ti se­ri­ja bolja i od “Igre pri­jes­to­lja” te da on već ima i dis­tri­bu­ter­ske ugo­vo­re za pro­da­ju u svi­je­tu. Za­tra­žio sam i uvid u te ugo­vo­re sa stra­nim dis­tri­bu­te­ri­ma. Ni­šta ni­sam do­bio – ka­zao nam je To­zi­ja do­dav­ši da je Gru­bi­šić se­ri­ju na na­tje­čaj pri­ja­vio bez sce­na­ri­ja. – Agen­ci­ja je u stu­de­nom 2016. Gru­bi­ši­ću upla­ti­la 1,2 mi­li­ju­na eura za pr­vu se­zo­nu se­ri­je i pr­vi rok za nje­zi­nu is­po­ru­ku bio je li­panj 2017., a on­da je na Gru­bi­ši­ćev zah­tjev rok pro­du­ljen do ruj­na. No, mi ni do da­nas ni­smo do­bi­li ni se­kun­de ma­te­ri­ja­la ni bi­lo ka­kav do­ku­ment ko­ji po­t­vr­đu­je da se se­ri­ja uop­će po­če­la sni­ma­ti. O ovo­me je ras­prav­lja­la i ma­ke­don­ska vla­da od­lu­čiv­ši da se ovaj slu­čaj raš­čis­ti. Sve smo pri­ja­vi­li ma­ke­don­skom MUP-u i fi­nan­cij­skoj po­li­ci­ji, a sve je doš­lo i do dr­žav­nog tu­ži­telj­stva. Tra­ži­mo ra­ski­da­nje ugo­vo­ra, za­mr­za­va­nje ra­ču­na, povratak upla­će­nog nov­ca i od­šte­tu – na­gla­sio je To­zi­ja ko­ji je vo­đe­nje Agen­ci­je pre­uzeo 16. ko­lo­vo­za.

“Hri­ba­ra sam pa ću i te­be”

– Gru­bi­šić mi je i pri­je­tio ka­zav­ši mi: “Ka­ko sam smi­je­nio Hr­vo­ja Hri­ba­ra s če­la HAVC-a, ta­ko ću smi­je­ni­ti i te­be iz Agen­ci­je”. Od­go­vo­rio sam da u Ma­ke­do­ni­ji još uvi­jek o fil­mu ne od­lu­ču­ju me­di­cin­ske ses­tre i bra­ni­te­lji – na kra­ju je us­t­vr­dio To­zi­ja. Gru­bi­šić je, na­kon što smo če­ka­li dva da­na, od­go­vo­rio op­šir­no, no sa­že­li smo naj­bit­ni­je: “To­zi­ju smo u Ma­ke­do­ni­ji pri­ja­vi­li nad­lež­nim ti­je­li­ma zbog ucje­ne i re­ke­ta. Ovaj is­tup u Hr­vat­skoj osve­ta je nje­ga i nje­go­ve in­te­res­ne sku­pi­ne ko­ja je “re­gi­on­ski” umre­že­na, uklju­ču­ju­ći i Hr­vat­sku. Na­kon po­li­tič­kih pro­mje­na u Ma­ke­do­ni­ji, To­zi­ja je po­ku­šao re­ke­ta­ri­ti Ja­dran film i se­ri­ju “Ma­ke­do­ni­ja” tvr­de­ći da net­ko u Ma­ke­do­ni­ji že­li lik­vi­di­ra­ti se­ri­ju zbog po­li­tič­kih raz­lo­ga, ali da bi on mogao tak­vu od­lu­ku pro­mi­je­ni­ti, ako uči­ni­mo ne­što što ni­smo htje­li. Agen­ci­ji za film služ­be­no sam po­nu­dio dvos­tru­ku fi­nan­cij­sku ga­ran­ci­ju, uklju­ču­ju­ći i osob­nu, za sva­ki ulo­že­ni de­nar, pa je sva­ki po­ku­šaj To­zi­je da nas kom­pro­mi­ti­ra bes­pred­me­tan. Taj do­ku­ment To­zi­ja je na­mjer­no sa­krio od služ­be­nih ti­je­la ma­ke­don­ske dr­ža­ve”.

Vin­ko Gru­bi­šić tvr­di da je Gor­jan To­zi­ja po­ku­šao re­ke­ta­ri­ti Ja­dran film

Fo­to­gra­fi­ja kao do­kaz Gru­bi­šić je pos­lao fo­to­gra­fi­ju sa za­jed­nič­kog sas­tan­ka i To­zi­ji­nu po­ru­ku Gre­go­ri­ću u ko­joj To­zi­ja tra­ži pro­mje­ne “po­vi­jes­nih ne­bu­lo­za i pri­ka­zi­va­nje stva­ri film­ski, bez na­ci­ona­li­za­ma”

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.