Ri­je­ka je pr­va po­kre­nu­la svo­je prav­ne ha­ke­re

Vecernji list - Hrvatska - - Smart -

do­bi­ti sjaj­ne pre­da­va­če. Te­ma okup­lja­nja su auto­nom­na vo­zi­la. Keyno­te pre­da­va­nje odr­žat će Sac­ha Vra­žić, di­rek­tor Odje­la za is­tra­ži­va­nje i ra­zvoj auto­nom­nih vo­zi­la iz tvrt­ke Ri­mac auto­mo­bi­li, za­tim prof. dr. sc. Sad­ko Man­džu­ka s Fa­kul­te­ta pro­met­nih zna­nos­ti, izv. prof. dr. sc. Si­ni­ša Še­gvić s FER-a te ko­le­ga iz HT-a Dino No­vo­sel, ko­ji je vo­di­telj pro­jek­ta za e-mo­bi­lity. Svat­ko će pred­sta­vi­ti svo­ju spe­ci­jal­nost i svo­je po­dru­čje ra­da – ka­žu mla­de prav­ni­ce. Bu­du­ći da za ovo po­dru­čje ne­ma još prav­nih spe­ci­ja­lis­ta, ovog pu­ta in­že­nje­ri će go­vo­ri­ti prav­ni­ci­ma, a na­da­ju se da će već na idu­ćem me­etu­pu na ovu te­mu pos­to­ja­ti di­ja­log upu­će­nih prav­ni­ka i in­že­nje­ra. – Kao što to čes­to bi­va, po pi­ta­nju auto­nom­nih vo­zi­la teh­no­lo­gi­ja je šest ko­ra­ka is­pred pra­va i pos­tav­lja­nja re­gu­la­tor­nog ok­vi­ra. Svi kao da su uvje­re­ni da su auto­nom­na vo­zi­la teški SF, fu­tu­ri­zam, a ne na­ša re­al­nost. Da, tre­nu­tač­no na ces­ta­ma ne­ma vo­zi­la vi­so­ke ra­zi­ne auto­no­mi­je, ali pos­to­je ko­mer­ci­jal­na vo­zi­la ko­ja ima­ju ne­ke au­to­nom­ne funk­ci­je ko­ja se ured­no pro­da­ju. Već du­go se, za­pra­vo ko­ris­ti­mo auto­pi­lo­tom, sen­zo­ri­ma za par­ki­ra­nje, na­pred­nim sus­ta­vi­ma za spre­ča­va­nje su­da­ra... Auto­nom­na vo­zi­la sa­mo su lo­gi­čan nas­ta­vak tog ra­zvo­ja. Pri tom ve­ći­na auto­in­dus­tri­je naj­av­lju­je vo­zi­la vr­lo vi­so­ke ra­zi­ne auto­no­mi­je već 2020. Ako da­nas poč­ne­mo ra­di­ti na pri­jed­lo­gu za­ko­na o auto­nom­nim vo­zi­li­ma, već je pre­kas­no – objaš­nja­va nam M. Pu­kec Štan­der te do­da­je: – Dak­le, prav­ni­ci već da­nas mo- ra­ju po­če­ti ra­di­ti na pri­jed­lo­gu za­ko­na, na ne­kim te­za­ma za auto­nom­na vo­zi­la ka­ko bi­smo omo­gu­ći­li auto­in­dus­tri­ji da tes­ti­ra svo­ja vo­zi­la na ces­ta­ma, da pri­ku­pi po­dat­ke i uči­ni auto­nom­na vo­zi­la za­is­ta si­gur­ni­ma. Naj­važ­ni­je je da­ti od­go­vor na pi­ta­nje – tko je kriv u slu­ča­ju pro­met­ne ne­sre­će? Za ko­je je ra­zi­ne auto­nom­nih vo­zi­la kriv­nja vo­za­ča is­klju­če­na, a u ko­ji­ma i da­lje pos­to­ji? Je li vo­zač mo­gao pre­uze­ti kon­tro­lu nad vo­zi­lom u tre­nut­ku ne­sre­će ili ne? Je li kriv pro­izvo­đač auto­mo­bi­la ili pro­izvo­đač sof­tve­ra za auto­nom­nu vož­nju? Kak­va će se pra­vi­la na­met­nu­ti auto­in­dus­tri­ji? Ko­ja će se vo­zi­la toč­no sma­tra­ti auto­nom­ni­ma i po ko­jim kri­te­ri­ji­ma? Važ­no je vi­dje­ti i što će se do­go­di­ti s auto­osi­gu­ra­nji­ma. Ne­ka pre­dvi­đa­nja go­vo­re da će se tr­ži­šte auto­osi­gu­ra­nja sma­nji­ti čak 70 pos­to – auti će bi­ti to­li­ko si­gur­ni da će us­lu­ge osi­gu­ra­nja pos­ta­ti su­viš­ne, sla­žu su prav­ni­ce Zagreb Le­gal Hac­ker­sa.

Kons­truk­tiv­na ras­pra­va

Na pi­ta­nje što i ka­ko bi ka­da je ri­ječ o Ube­ru, od­go­va­ra­ju: – Kao or­ga­ni­za­ci­ja ne­ma­mo jed­noz­na­čan stav, no kao po­je­din­ci, na­rav­no, svat­ko ima svoj. Ali čis­to ilus­tra­tiv­no – go­to­vo se svi vo­zi­mo Ube­rom. Uber je sa­mo me­đu­ko­rak, iona­ko su auto­nom­na vo­zi­la već tu. Za­mi­je­nit će sve pro­fe­si­onal­ne vo­za­če, pa ta­ko i tak­sis­te. Prav­no-fi­lo­zof­ski ne vje­ru­je­mo u pre­tje­ra­nu re­gu­la­ci­ju, pra­vo mo­ra da­ti ne­ke ok­vi­re, ali ne i ogra­ni­ča­va­ti ra­zvoj druš­tva i teh­no­lo­gi­je. Na pi­ta­nje o ci­lje­vi­ma ka­žu da za po­če­tak že­le po­kre­nu­ti prav­no-teh­no­lo­šku ras­pra­vu u druš­tvu. – Cilj nam je da prav­ni­ci­ma pri­bli­ži­mo teh­no­lo­gi­ju i in­že­nje­ri­ma pred­sta­vi­mo prav­ni­ke ko­ji ih mo­gu i že­le pra­ti­ti. Že­li­mo da pra­vo po­dr­ža­va na­pre­dak teh­no­lo­gi­je, a ne da ga ko­či ili us­po­ra­va. Pri­mje­ri­ce, ka­da Ri­mac sta­vi svo­je auto­nom­no vo­zi­lo na ces­tu, ne že­li­mo da br­že-bo­lje sa­mo pre­pi­še­mo što ra­de Ame­ri­kan­ci ili Es­ton­ci, že­li­mo i mi zna­ti i ra­zu­mje­ti jer vje­ru­je­mo da možemo po­mo­ći. Te­me ko­ji­ma se pla­ni­ra­mo ba­vi­ti na idu­ćim me­etu­po­vi­ma su: Da­ta pro­tec­ti­on i GDPR, Smart Ci­ti­es i IoT, Big Da­ta, Di­gi­tal sig­na­tu­res i eIDAS, Smar­tCon­trac­ts/Bloc­k­c­ha­in/Cryp­to­cur­ren­ci­es, Ar­ti­fi­ci­al in­tel­li­gen­ce, Agi­le met­hods of sof­twa­re de­ve­lop­ment, Le­an Star­tup… Sve ove te­me že­li­mo obra­di­ti i s prav­ne i s teh­no­lo­ške stra­ne – en­tu­zi­jas­tič­ne su prav­ni­ce s ko­ji­ma smo raz­go­va­ra­li pro­tek­log tjed­na. Le­gal hac­ke­ri, ili prav­ni ha­ke­ri tre­ba­li uve­li­ke pri­do­ni­je­ti pri­je sve­ga po­di­za­nju svi­jes­ti o po­tre­bi pri­la­god­be hr­vat­skog prav­nog sus­ta­va di­gi­tal­nom do­bu. Ri­je­ka Le­gal Hac­kers pr­va je hr­vat­ska po­druž­ni­ca me­đu­na­rod­ne or­ga­ni­za­ci­je Le­gal Hac­kers. Ri­ječ­ku ini­ci­ja­ti­vu po­kre­nu­le su Do­ris Bo­gu­no­vić te Se­ve­rin Bar­bir u su­rad­nji s Bo­ri­som Kr­sta­no­vi­ćem, pred­sjed­ni­kom Stru­kov­ne sku­pi­ne za ra­ču­nal­no pro­gra­mi­ra­nje i in­for­ma­cij­ske dje­lat­nos­ti HGK ŽK Ri­je­ka. Ne­dav­no im se pri­dru­ži­la i ko­le­gi­ca Anja Dra­gi­če­vić, ko­ja je ta­ko­đer di­plo­mi­ra­na prav­ni­ca s ras­tu­ćim in­te­re­som za teh­no­lo­gi­ju. Svo­je pr­vo i nas­tup­no pre­da­va­nje nas­lo­va “Iz­a­zo­vi in­for­ma­cij­skog druš­tva s as­pek­ta za­šti­te pra­va in­te­lek­tu­al­nog vlas­niš­tva” or­ga­ni­zi­ra­li su u sklo­pu sjed­ni­ce Stru­kov­ne sku­pi­ne za ra­ču­nal­no pro­gra­mi­ra­nje i in­for­ma­cij­ske dje­lat­nos­ti po­čet­kom svib­nja, ka­da su i služ­be­no po­če­li s ra­dom. Slje­de­ći me­etup na te­mu “Bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­ja – pri­mje­na i ko­ri­šte­nje” bio je upra­vo u ovu su­bo­tu. Iz­me­đu os­ta­log, bi­lo je ri­je­či o to­me ka­ko se lan­si­ra­ju plat­for­me, pos­to­ji li vlas­nik plat­for­me i tko sve mo­že uno­si­ti po­dat­ke u lan­ce po­da­ta­ka te ko­je su mo­gu­će pri­mje­ne bloc­k­c­ha­in teh­no­lo­gi­je. Nji­hov rad mo­že­te pra­ti­ti na FB stra­ni­ci: ht­t­ps://www.fa­ce­bo­ok. com/Ri­je­kaLe­galHac­kers/ te na Twit­te­ru.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.