Bo­žić­na pri­ča u Či­gri

Tri vo­lon­te­ra i jed­na vo­lon­ter­ka go­to­vo sva­kod­nev­no tre­ni­ra­ju ta­ekwon­do s dje­com i odras­li­ma s po­seb­nim po­tre­ba­ma. U to­me su iz­nim­no us­pješ­ni jer u Či­gri je sva­ki dan sve vi­še čla­no­va

Večernji list - Hrvatska - - Panorama -

Da­ni­jel, Ma­ja, Bo­ris i Na­der ne­se­bič­ni su vo­lon­te­ri ko­ji­ma su naj­ve­ća na­gra­da nji­ho­ve sret­ne i na­smi­je­še­ne “Či­gri­ce” na­kon sva­kog za­vr­še­nog tre­nin­ga Ta­ekwon­do, ko­rej­ska bo­ri­lač­ka vje­šti­na nas­ta­la 40-tih go­di­na 20. sto­lje­ća, da­nas je je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih spor­to­va, a nji­me se u svi­je­tu ba­vi vi­še od 100 mi­li­ju­na lju­di. Kod dje­ce ra­zvi­ja fi­nu mo­to­ri­ku, os­na­žu­je rav­no­te­žu ti­je­la, a is­to­dob­no ih uči kon­cen­tra­ci­ji, pra­vil­nom di­sa­nju, sa­mo­po­uz­da­nju i sa­mo­po­što­va­nju. To je po­seb­no važ­no kod dje­ce s po­seb­nim po­tre­ba­ma ko­ja su ne­ri­jet­ko iz­lo­že­na ne­po­treb­nom eti­ke­ti­ra­nju oko­li­ne, iako je mno­go važ­ni­je uoči­ti nji­ho­ve do­bre oso­bi­ne i spo­sob­nos­ti i na nji­ma gra­di­ti po­zi­tiv­nu sli­ku dje­te­ta o sa­mo­me se­bi i po­zi­ti­van od­nos oko­li­ne pre­ma nje­mu kao pre­du­vje­ta us­pješ­ne in­te­gra­ci­je u druš­tvo. Upra­vo je to bi­la ide­ja Danijela Bur­sa­ća, mla­dog li­ječ­ni­ka ko­ji je du­go go­di­na tre­ni­rao ta­ekwon­do. U ma­loj dvo­ra­ni na Čr­no­mer­cu, Da­ni­jel je s bra­tom Bo­ri­som, Ma­jom Bla­ži­nom i Na­de­rom Sa­la­me­hom i os­ta­lim čla­no­vi­ma TK Či­gra po­kre­nuo tri druš­tve­no-od­go­vor­na vo­lon­ter­ska pro­jek­ta „Či­grin let“, „Na ki­li­ma Či­gre“i „Či­gra u za­jed­ni­ci“. „Či­grin let“je pro­jekt ko­ji okup­lja dje­cu s po­seb­nim po­tre­ba­ma ko­ja s Da­ni­je­lom tre­ni­ra­ju ta­ekwon­do. Dje­ca su br­zo pri­hva­ti­la sim­pa­tič­nog li­ječ­ni­ka ko­ji s pu­no paž­nje, njež­nos­ti i upor­nos­ti tre­nin­zi­ma po­bolj­ša­va nji­ho­vu fi­nu mo­to­ri­ku i ko­or­di­na­ci­ju po­kre­ta, a ubr­zo se o nji­ho­vim za­jed­nič­kim us­pje­si­ma pro­ču­lo i me­đu dru­gim ro­di­te­lji­ma, ta­ko da da­nas u dvo­ra­ni­ci vjež­ba oko 35 ma­li­ša­na. Dje­ca su pre­sret­na, po­go­to­vo jer se pro­jekt vre­me­nom in­di­vi­du­ali­zi­rao,pa da­nas sva­ki ma­li vjež­bač s po­seb­nim po­tre­ba­ma ima svog osob­nog asis­ten­ta, jer se ta­ko pos­ti­žu br­ži i bo­lji rezultati. No, ka­ko ih je sve vi­še, ve­li­ka im je že­lja pre­se­li­ti u ve­ći i adek­vat­ni­ji pros­tor. Pro­jekt „Na kri­li­ma Či­gre“okup­lja odras­le s po­seb­nim po­tre­ba­ma, a za nji­ho­ve tre­nin­ge ta­ekwon­do-a su za­du­že­ni Da­ni­jel i Ma­ja. Pro­jekt ra­de u su­rad­nji s Udru­gom za sa­mo­zas­tu­pa­nje,a cilj je i odras­li­ma s po­seb­nim po­tre­ba­ma omo­gu­ći­ti da kroz sport spoz­na­ju svo­je mo­guć­nos­ti ka­ko bi se što us­pješ­ni­je in­te­gri­ra­li u druš­tvo. Naj­no­vi­ji pro­jekt je „Či­gra u za­jed­ni­ci“ko­ju ovi mla­di vo­lon­te­ri pro­vo­de u su­rad­nji s Cen­trom za so­ci­jal­nu skrb Čr­no­me­rec i Os­nov­nom ško­lom Kus­to­ši­ja. Ide­ja je da se svoj dje­ci sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja, s obi­telj­skim pro­ble­mi­ma ili bez ro­di­telj­ske skr­bi, pru­ži mo­guć­nost tre­nin­ga i so­ci­ja­li­za­ci­je kroz sport. Ka­ko je sve na vo­lon­ter­skoj ba­zi, tre­nin­zi za sve tri sku­pi­ne su bes­plat­ni, a ovu sku­pi­nu dje­ce tre­ni­ra­ju Bo­ris i Na­der. No, ovi vri­jed­ni vo­lon­te­ri su­oči­li su se s ma­te­ri­jal­nim pro­ble­mi­ma kad je doš­lo vri­je­me kup­nje spra­va za vjež­ba­nje i opre­me za dje­cu i odras­le. U po­moć su im pri­sko­či­li HEP i Ve­čer­nji list s ko­ji­ma su­ra­đu­ju na sva tri hu­ma­ni­tar­na pro­jek­ta. HEP i Ve­čer­nji list do­sad su osi­gu­ra­li sred­stva za kup­nju sport­ske opre­me za dje­cu i raz­li­či­tih spra­va za vjež­ba­nje, a ove go­di­ne, u blag­dan­sko vri­je­me da­ro­vat će Či­gra­ma no­vu sport­sku opre­mu za odras­le, a dje­ca će do­bi­ti vri­jed­ne i ko­ris­ne bo­žić­ne pok­lon-pa­ke­te. Že­lim za­hva­li­ti HEP-u i Ve­čer­njem lis­tu na ple­me­ni­tos­ti i iz­vr­s­noj su­rad­nji, jer su pre­poz­na­li sve na­še pro­jek­te i po­mo­gli nam da na­ba­vi­mo po­treb­nu opre­mu, is­tak­nuo je dr Da­ni­jel Bur­sać. Bo­žić­na pri­ča u Či­gri kul­mi­ni­rat će u če­t­vr­tak, 21 pro­sin­ca, u Do­mu spor­to­va gdje će se u 19,30 sa­ti oku­pi­ti sve ma­le i ve­li­ke Či­gre,nji­ho­vi tre­ne­ri i do­na­to­ri u ma­loj, ali li­je­poj sve­ča­nos­ti uru­če­nja da­ro­va.

Tre­nin­zi u ko­ji­ma sva­ko di­je­te ima svog po­moć­ni­ka da­ju bo­lje re­zul­ta­te

Dr. Da­ni­jel Bur­sać - kod dje­ce je važ­no ra­zvi­ti sa­mo­po­uz­da­nje

Ta­ekwon­do ra­zvi­ja fi­nu mo­to­ri­ku i os­na­žu­je rav­no­te­žu ti­je­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.