Tu­ži­telj­stvo že­li ve­ću kaz­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva­na.ja­ke­lic@ve­cer­nji.net

Sut­ki­nja Jas­na Smi­lja­nić u pi­sa­nom obraz­lo­že­nju pre­su­de raz­lo­ži­la je i ko­jem je vje­štač­kom na­la­zu vje­ro­va­la te za­što Iva­na Ja­ke­lić Ivo Sa­na­der, biv­ši pre­mi­jer i biv­ši pred­sjed­nik HDZ-a, čo­vjek je pro­tiv ko­jeg se tre­nu­tač­no vo­di ne­ko­li­ko sud­skih pos­tu­pa­ka, no u svim tim pos­tup­ci­ma za sa­da je do­ne­se­na jed­na pre­su­da, i to ne­pra­vo­moć­na. Ri­ječ je o afe­ri Pla­nin­ska u ko­joj je Ivo Sa­na­der ne­pra­vo­moć­no osu­đen na 4 i pol go­di­ne za­tvo­ra i odu­zi­ma­nje 17,4 mi­li­ju­na ku­na. Ta se pre­su­da, ko­ju je u trav­nju la­ni do­ni­je­lo vijeće za­gre­bač­kog Žu­pa­nij­skog su­da pod pre­sje­da­njem sut­ki­nje Jas­ne Smi­lja­nić, tre­nu­tač­no po žal­ba­ma USKOK se ža­lio zbog kaz­ni ko­je su iz­re­če­ne Ivi Sa­na­de­ru i Mla­de­nu Mli­na­re­vi­ću jer ih sma­tra pre­ni­ski­ma pa od Vr­hov­nog su­da tra­ži da spo­me­nu­toj dvo­ji­ci pre­ina­či i po­vi­si kaz­ne. Tu­ži­telj­stvo sma­tra da sud ni­je do­volj­no ote­got­nim ci­je­nio nje­go­vo svoj­stvo služ­be­ne oso­be. – Pos­tu­pa­nje Ive Sa­na­de­ra pred­stav­lja naj­te­ži oblik po­li­tič­ke ko­rup­ci­je ko­ju je sam osmis­lio i u re­ali­za­ci­ji ko­je je upo­ran i us­tra­jan. stra­na­ka na­la­zi na Vr­hov­nom su­du. Pi­sa­no obraz­lo­že­nje pre­su­de ima go­to­vo 200 stra­ni­ca, a sut­ki­nja Smi­lja­nić u njoj je de­talj­no ana­li­zi­ra­la sve pro­ve­de­ne do­ka­ze te je obraz­lo­ži­la za­što je Sa­na­de­ra osu­di­la na za­tvor­sku kaz­nu, a nje­go­ve su­op­tu­že­ni­ke Stje­pa­na Fi­oli­ća i Mla­de­na Mli­na­re­vi­ća na rad za op­će do­bro.

Od­lu­ka Us­tav­nog su­da

Je­dan od za­nim­lji­vi­jih di­je­lo­va pi­sa­nog obraz­lo­že­nja pre­su­de od­no­si se na ana­li­zu Sa­na­de­ro­ve obra­ne u dje­lu u ko­jem se on po­zi­va na od­lu­ku Us­tav­nog su­da u afe­ri Ina – MOL. Kao što je poz­na­to, Us­tav­ni je sud u tom slu­ča­ju uki­nuo pra­vo­moć­nu osu­đu­ju­ću pre­su­du te se tu već du­lje vri­je­me čeka po­če­tak po­nov­lje­nog su­đe­nja, a Sa­na­der se u obra­ni ti­je­kom su­đe­nja za afe­ru Pla­nin­ska po­zi­vao na stav Us­tav­nog su­da u afe­ri Jed­na­ko je ta­ko us­tra­jan i u po­du­zi­ma­nju rad­nji ko­ji­ma pri­kri­va svo­je ko­rup­tiv­no dje­lo­va­nje. Dr­ža­nje Ive Sa­na­de­ra na­kon po­či­nje­nog dje­la, u kon­kret­nom slu­ča­ju ti­je­kom su­đe­nja, ele­ment je ko­ji upo­zo­ra­va na nje­go­ve ka­rak­ter­ne oso­bi­ne. Pra­vo je okriv­lje­ni­ka da se bra­ni ka­ko že­li, pa i svjes­no pre­ba­cu­ju­ći kriv­nju na dru­gu oso­bu. No tak­vom obra­nom op­tu­že­nik pre­uzi­ma ri­zik da u slu­ča­ju do­ka­zi­va­nja na­vo­da op­tuž­be ta­kav na­čin nje­go­ve obra­ne, ko­jim svjes­no na­no­si šte­tu dru­goj oso­bi, bu­de oci­je­njen ne­ga­tiv­no u sfe­ri vred­no­va­nja nje­go­ve lič­nos­ti. Is­to se od­no­si i na Mla­de­na Mli­na­re­vi­ća – na­vo­di, me­đu os­ta­lim,USKOK u žal­bi. U žal­bi tu­ži­telj­stva is­ti­če se i da je Mla­den Mli­na­re­vić iz­no­sio obra­nu ko­ja se, ka­ko tvr­de, te­me­lji is­klju­či­vo na dis­kre­di­ta­ci­ji su­op­tu­že­nog Fi­oli­ća te dis­kre­di­ta­ci­ji vje­šta­ka Šten­gla. Ina – MOL te je tvr­dio da se od­lu­ke Vla­de ne mo­gu kri­mi­na­li­zi­ra­ti. – U ovom pos­tup­ku ni­je kri­mi­na­li­zi­ra­na od­lu­ka Vla­de RH, već je pred­met ovog pos­tup­ka ko­rup­tiv­no pos­tu­pa­nje Ive Sa­na­de­ra, ta­daš­njeg pred­sjed­ni­ka Vla­de. Nje­go­vo ko­rup­tiv­no pos­tu­pa­nje za po­s­lje­di­cu je ima­lo do­no­še­nje od­lu­ke Vla­de ko­jom je ošte­ćen dr­žav­ni pro­ra­čun. Iz od­lu­ke Us­tav­nog su­da na ko­ju se op­tu­že­ni Sa­na­der po­zi­va u obra­ni jas­no pro­iz­la­zi ka­ko tak­vo ko­rup­tiv­no pos­tu­pa­nje pred­sjed­ni­ka Vla­de RH tre­ba kaz­ne­no prav­no sank­ci­oni­ra­ti – na­vo­di u obraz­lo­že­nju sut­ki­nja Smi­lja­nić.

Pri­je­po­ri oko vje­šta­če­nja

Ti­je­kom su­đe­nja za afe­ru Pla­nin­ska, Sa­na­der je naj­vi­še pri­go­vo­ra imao na ono što je go­vo­rio nje­gov su­op­tu­že­nik Fi­olić. Biv­ši sa­bor­ski zas­tup­nik i vlas­nik mes­ni­ca Fi­olić priz­nao je dje­lo te je opi­sao ka­ko je Sa­na­de­ru u kar­ton­skoj ku­ti­ji no­sio oko 17 mi­li­ju­na ku­na. Sud je Fi­oli­će­vu is­ka­zu po­vje­ro­vao, a u obraz­lo­že­nju pre­su­de na­vo­di se da nje­go­vu obra­nu po­du­pi­ru i is­ka­zi Pe­tra Čo­ban­ko­vi­ća, Dar­ka Be­uka, Bo­ži­da­ra Lon­gi­na i Eri­ka Mo­ho­ro­vi­ća. Sa­na­der je u obra­ni na­veo i da je ap­so­lut­na ne­is­ti­na da je od Fi­oli­ća pri­mio no­vac, uz opa­sku da nema svje­do­ka tog do­ga­đa­ja. No sut­ki­nja Smi­lja­nić ni­je pri­hva­ti­la tak­ve na­vo­de obra­ne biv­šeg pre­mi­je­ra. – No­tor­na je či­nje­ni­ca da pri­li­kom či­nje­nja bi­lo kak­vih ko­rup­tiv­nih rad­nji ni­je uobi­ča­je­no da se ra­di tran­s­pa­rent­no u na­zoč­nos­ti tre­ćih oso­ba već je uobi­ča­je­no da se ra­di pri­kri­ve­no. Su­prot­no tvrd­nja­ma Ive Sa­na­de­ra da je Stje­pan Fi­olić pri ula­sku u nje­go­vu ku­ću mo­rao bi­ti evi­den­ti­ran, iz iz­vješ­ća Rav­na­telj­stva po­li­ci­je vid­lji­vo je da ni­je upi­san ni­ti je­dan po­sje­ti­telj, iz če­ga pro­iz­la­zi da se po­sje­te ni­su upi­si­va­le ia­ko su se vo­di­le evi­den­ci­je ula­za­ka i iz­la­za­ka u šti­će­ni objekt – na­ve­la je sut­ki­nja Smi­lja­nić u obraz­lo­že­nju. Ti­je­kom su­đe­nja naj­vi­še pri­je­po­ra bi­lo je oko vje­šta­če­nja, pa ih je pro­ve­de­no ne­ko­li­ko. Sud je za­uzeo stav da je knji­go­vod­stve­na vri­jed­nost spor­ne zgra­de u Pla­nin­skoj bi­la 31,6 mi­li­ju­na ku­na. – Ovaj sud ni­je ci­je­nio re­le­vant­nim ut­vr­đe­nu stvar­nu tr­žiš­nu vri­jed­nost ne­kret­ni­ne po vje­šta­ku Šten­glu, već je ut­vr­dio da je vje­ro­dos­toj­na tr­žiš­na vri­jed­nost ne­kret­ni­ne ut­vr­đe­na po Ins­ti­tu­tu IGH. U skla­du s tim sud je iz­mi­je­nio i či­nje­nič­ni opis ak­ta. Os­ta­la gra­đe­vin­ska vje­šta­če­nja sud ni­je ci­je­nio vje­ro­dos­toj­nim s ob­zi­rom na znat­na od­stu­pa­nja u nji­ho­vim pro­cje­na­ma u od­no­su na tr­žiš­nu vri­jed­nost ne­kret­ni­ne i kri­te­ri­je pro­cje­na – na­ve­la je sut­ki­nja Smi­lja­nić u obraz­lo­že­nju pre­su­de.

Sud je za­uzeo stav da je knji­go­vod­stve­na vri­jed­nost spor­ne zgra­de 31,6 mil. ku­na MILAN KUJUNDŽIĆ: Po­da­ci po­ka­zu­ju da smo 2017. pu­no sta­bil­ni­je pos­lo­va­li i ko­nač­no na­kon pu­no go­di­na zdrav­s­tve­ni sus­tav ni­je stva­rao no­ve de­fi­ci­te

Pro­tiv biv­šeg pre­mi­je­ra Ive Sa­na­de­ra tre­nu­tač­no se vo­di ne­ko­li­ko sud­skih pos­tu­pa­ka ko­ji su u raz­nim fa­za­ma

REUTERS

Mi­nis­tar o fi­nan­cij­skoj sta­bil­nos­ti zdrav­s­tva

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.