Večernji list - Hrvatska

Na Pa­šma­nu ‘škra­pe­ri’ iz ci­je­le Eu­ro­pe

Na­kon utr­ke za odras­le, slje­de­ći dan i dje­čji Škra­pić s vi­še od 150 ma­lih su­di­oni­ka

- Maj­da.mi­ku­lan­dra@pos­lov­ni.hr

Je­dins­tve­na je to tre­king utr­ka, kom­bi­na­ci­ja sna­la­že­nja u pri­ro­di, ska­ka­nja, tr­ča­nja i pe­nja­nja po atrak­tiv­nom otoč­nom te­re­nu Maj­da Mi­ku­lan­dra Škra­pe se, pre­ma Hr­vat­skoj en­cik­lo­pe­di­ji, de­fi­ni­ra­ju kao uski žlje­bo­vi i braz­de na vap­ne­nač­kim te­re­ni­ma, me­đu­sob­no odvo­je­ni oš­trim bri­do­vi­ma i iz­du­že­ni u smje­ru otje­ca­nja vo­de. Nas­ta­ju ko­ro­zi­jom, du­ge su od ne­ko­li­ko mi­li­me­ta­ra do ne­ko­li­ko me­ta­ra, a s ob­zi­rom na smjer pru­ža­nja, raz­li­ku­je­mo re­bras­te i mre­žas­te škra­pe. Tre­king, ek­s­trem­ni­ja ver­zi­ja ho­da­nja iz­nim­no je ko­ris­tan jer tre­ke­ri ko­ris­te či­ta­vo ti­je­lo i ti­me ja­ča­ju ne sa­mo mi­ši­će već i či­tav ko­šta­ni sus­tav. Iako tje­les­no zah­tje­van, nji­me se mo­gu ba­vi­ti svi, ne­ve­za­no za spol i dob.

Sport­ski i tu­ris­tič­ki ka­rak­ter

Pri­je 13 go­di­na, u Tko­nu na oto­ku Pa­šma­nu, ko­ji obi­lu­je škra­pa­ma, op­ći­na Tkon i Tu­ris­tič­ka za­jed­ni­ca s jav­no-ko­mu­nal­nom us­ta­no­vom “Pr­venj” po­ve­za­li su ta dva poj­ma i tako je nas­tao Škra­ping, je­dins­tve­na me­đu­na­rod­na tre­king utr­ka, kom­bi­na­ci­ja sna­la­že­nja u pri­ro­di, ska­ka­nja, tr­ča­nja i pe­nja­nja po atrak­tiv­nom otoč­nom te­re­nu. Sva­ke godine odr­ža­va se ti­je­kom ožuj­ka, pa će tako i ove godine, pr­ve su­bo­te u mje­se­cu otok Pa­šman pre­pla­vi­ti na­tje­ca­te­lji iz ci­je­le Eu­ro­pe. Utr­ka je po­di­je­lje­na u če­ti­ri ka­te­go­ri­je, Ma­rat­hon za is­kus­ne spor­ta­še, Chal­len­ger za re­kre­ativ­ce ko­ji su volj­ni tes­ti­ra­ti svo­je fi­zič­ke spo­sob­nos­ti, Ac­ti­ve za sve želj­ne čis­tog zra­ka, pre­div­ne pri­ro­de, kris­tal­no bis­trog mo­ra i Lig­ht za sve ko­ji pla­ni­ra­ju pro­ves­ti škra­ping u za­jed­nič­kom dru­že­nju i ugod­noj šet­nji u pri­ro­di. Sva­ka utr­ka ima za­da­nu ki­lo­me­tra­žu ko­ju na­tje­ca­te­lji mo­ra­ju pro­ći u što kra­ćem vre­me­nu, a svi na star­tu do­bi­va­ju kar­tu oto­ka s ucr­ta­nim kon­trol­nim toč­ka­ma ko­je se na­la­ze po­red atrak­tiv­nih lo­ka­li­te­ta oto­ka Pa­šma­na te na taj na­čin škra­ping, osim sport­skog, po­pri­ma i tu­ris­tič­ki ka­rak­ter. – U pred­se­zo­ni, ova ma­ni­fes­ta­ci­ja za nas oto­ča­ne zna­či i mno­go no­će­nja na oto­ku jer po­sje­ti­te­lji i spor­ta­ši do­la­ze iz su­sjed­nih i os­ta­lih europ­skih ze­ma­lja i svi ov­dje od­sje­da­ju. Kako su sve sta­ze na dru­goj stra­ni oto­ka na ko­joj je ne­tak­nu­ta pri­ro­da, na­tje­ca­te­lji­ma je to po­seb­no atrak­tiv­no i taj ne­za­bo­ra­van do­živ­ljaj čis­te pri­ro­de no­se u svo­je zem­lje i tako ne­po­sred­no pro­mo­vi­ra­ju otok i Hr­vat­sku. Mi im osi­gu­ra­va­mo sve što im tre­ba za ugo­dan bo­ra­vak, a or­ga­ni­zi­ra­mo i za­bav­na do­ga­đa­nja, tako da im to bu­de je­dan sa­vr­šen vi­kend ak­tiv­nog od­mo­ra, a mi is­pu­nja­va­mo naš cilj pro­mo­ci­je spor­ta, tu­ris­tič­me, ke pro­midž­be oto­ka i vred­no­va­nja i oču­va­nja pri­rod­ne i kul­tur­ne ba­šti­ne – is­ti­če Mar­ti­na Ru­dić iz Tu­ris­tič­ke za­jed­ni­ce op­ći­ne Tkon.

Do po­čet­ka još 19 da­na

Če­ti­ri su ka­te­go­ri­je – za is­kus­ne spor­ta­še, re­kre­ativ­ce i one ko­ji že­le uži­va­ti u pri­ro­di

U sklo­pu sport­skog vi­ken­da, or­ga­ni­zi­ra se i Sa­jam otoč­nih pro­izvo­da. A dan na­kon utr­ke za odras­le odr­ža­va se i dje­čji Škra­pić u or­ga­ni­za­ci­ji dje­čjeg vr­ti­ća „Ćok“iz Tko­na. Na Škra­pi­ću će su­dje­lo­va­ti vi­še od 150 ma­lih škra­pe­ra iz vr­ti­ća Za­dar­ske žu­pa­ni­je. Do po­čet­ka je os­ta­lo je još 19 da­na, broj pri­ja­va je sve ve­ći, a tre­nu­tač­no je pri­jav­lje­no vi­še od 800 na­tje­ca­te­lja iz 11 europ­skih ze­ma­lja.

Iz­raz škra­ping sko­va­li su u op­ći­ni Tkon i TZ-u, po­ve­za­li su škra­pe i tre­king

 ??  ??
 ??  ?? Na­tje­ca­te­lji do­bi­va­ju i kar­tu oto­ka s ucr­ta­nim kon­trol­nim toč­ka­ma
Na­tje­ca­te­lji do­bi­va­ju i kar­tu oto­ka s ucr­ta­nim kon­trol­nim toč­ka­ma

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia