Na­gra­da Mi­li­voj Cvet­nić za An­to­ni­ja Kar­lo­vi­ća

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura - (dde)

Na­gra­da Mi­li­voj Cvet­nić za mla­dog pjes­ni­ka u pe­tak je u Hr­vat­skoj Kos­taj­ni­ci do­di­je­lje­na An­to­ni­ju Kar­lo­vi­ću za zbir­ku pje­sa­ma “Ego-Strip­per”. Čla­no­vi ži­ri­ja za do­dje­lu na­gra­de bi­li su Mi­le Sto­jić, pred­sjed­nik, Pe­tar Gu­delj, Ma­ri­ja Kru­pić i Ines Ko­nje­vod. Na de­se­tim ju­bi­lar­nim pjes­nič­kim su­sre­ti­ma ko­ji nje­gu­ju us­po­me­nu na pre­ra­no pre­mi­nu­log pjes­ni­ka Mi­li­vo­ja Cvet­ni­ća bila je pred­stav­lje­na i knji­ga pje­sa­ma Ro­ber­te Nik­šić “Ot­mi­ca Eu­ro­pe”, ko­ja je po­bi­je­di­la na lanj­skom na­tje­ča­ju Druš­tva pri­ja­te­lja knji­ge Mi­li­voj Cvet­nić.

Hr­vo­je Hi­trec autor je lek­ti­ra naj­poz­na­ti­ji po “Smo­gov­ci­ma”, ali je i tvo­rac po­vi­jes­nih ro­ma­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.