Vu­ko­je­vić se ne bo­ji za­bra­ne sku­pa

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - Iva Bo­ban Va­le­čić iva.bo­ban-va­le­cic@ve­cer­nji.net

Unatoč sve ja­čim pri­tis­ci­ma aus­trij­skih udru­ga i po­li­ti­ča­ra, u Po­čas­nom ble­ibur­škom vo­du uvje­re­ni su ka­ko za­bra­na ko­me­mo­ra­ci­je na Ble­ibur­škom po­lju ni­je mo­gu­ća. Pred­sjed­nik udru­ge Vi­ce Vu­ko­je­vić uvje­ren je da je pri­ča me­dij­ski na­pu­ha­na te da ar­gu­me­na­ta za za­bra­nu sku­pa ne­ma bu­du­ći da je s lo­kal­nim vlas­ti­ma u Ble­ibur­gu i po­li­ci­jom do­go­vo­ren re­žim ko­ji bi tre­bao one­mo­gu­ći­ti bi­lo kak­vo is­ti­ca­nje us­ta­škog zna­kov­lja u vri­je­me ko­me­mo­ra­ci­je. – Ot­por u Aus­tri­ji stvo­ri­le su udru­ge ko­je po­je­di­nač­no bro­je po sve­ga ne­ko­li­ko čla­no­va, npr. Udru­ga slo­ven­skih stu­de­na­ta iz Kla­gen­fur­ta, pa on­da iz Lin­za, Sal­z­bur­ga, Be­ča itd, a no­vi­ne nas­to­je do­ni­je­ti dio to­ga kao sen­za­ci­ju – ko­men­ti­rao nam je Vu­ko­je­vić. Na pri­mjed­bu da su za za­bra­nu i ko­ru­ški žu­pan te dio aus­trij­skih euro­par­la­men­ta­ra­ca, tu­ma­či ka­ko se ra­di pri­je sve­ga o lje­vi­ci i ze­le­ni­ma, ko­ji su i ra­ni­je tra­ži­li za­bra­nu, a sa­da ka­da su u Kla­gen­fur­tu i Ble­ibur­gu na vlas­ti, taj na­um po­ku­ša­va­ju pro­ves­ti u dje­lo. To što je u pri­log za­bra­ni go­vo­rio i Ot­h­mar Ka­ras iz Puč­ke stran­ke Vu­ko­je­vić re­la­ti­vi­zi­ra. – Ka­ra­sov iz­bor po­du­pr­la je i hr­vat­ska za­jed­ni­ca u Be­ču, no svat­ko ima svo­je raz­lo­ge. Ne znam je li vam poz­na­to, ali on je zet Kur­ta Wal­t­he­ima – ka­že Vu­ko­je­vić. Pod­sje­ti­mo, Wal­d­he­im je bio glav­ni taj­nik UN-a i aus­trij­ski pred­sjed­nik ko­je­ga se pro­zi­va­lo da je kao ofi­cir We­hr­mac­h­ta znao za nje­mač­ke zlo­či­ne u Bos­ni ti­je­kom Dru­gog svjet­skog ra­ta. Vu­ko­je­vi­ća je iz­ne­na­di­la i in­for­ma­ci­ja da je gra­do­na­čel­nik Ble­ibur­ga Ste­fan Vi­sot­s­c­hing pro­tiv sku­pa jer je, tvr­di, na sas­tan­ku proš­lo­ga tjed­na bio ne­za­do­vo­ljan za­to što ove go­di­ne ne­će bi­ti ša­to­ra u ko­jem su ra­ni­je vi­đe­ni us­ta­ški sim­bo­li. – Oni na tom ša­to­ru sva­ke go­di­ne za­ra­de iz­me­đu 60 i 70 ti­su­ća eura, no on se na­la­zi izvan zem­lji­šta ko­je je u na­šem vlas­niš­tvu i mi ta­mo ne­ma­mo ov­las­ti bi­lo što za­bra­nji­va­ti ni kaž­nja­va­ti. Na jav­nim po­vr­ši­na­ma o re­du će skr­bi­ti aus­trij­ska po­li­ci­ja, a mi smo na ko­me­mo­ra­ci­ju za­bra­ni­li uno­še­nje bi­lo kak­vih sim­bo­la osim na­ci­onal­ne hr­vat­ske i aus­trij­ske zas­ta­ve i vjer­skih obi­ljež­ja – ka­že Vu­ko­je­vić.

Or­ga­ni­za­to­ri su s aus­trij­skim vlas­ti­ma do­go­vo­ri­li re­žim ko­ji će one­mo­gu­ći­ti us­ta­ške sim­bo­le

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.