REFORMA ZDRAV­S­TVA PEDIJATRI I GINEKOLOZI VI­ŠE NE MO­RA­JU BI­TI U DOMOVIMA ZDRAV­LJA

Po­s­ljed­nji dan jav­ne ras­pra­ve o za­kon­skim iz­mje­na­ma, pedijatri zah­ti­je­va­ju da se mak­ne čla­nak ko­ji oza­ko­nju­je uki­da­nje ne­kih spe­ci­jal­nos­ti u pri­mar­noj za­šti­ti

Večernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva­na Rimac Lesički ZA­GREB

Sud­bi­na do­mo­va zdrav­lja ne­iz­vjes­na je, baš kao i dos­tup­nost zdrav­s­tve­ne za­šti­te vi­ken­dom, blag­da­ni­ma i praz­ni­ci­ma

Iz­mje­na­ma Za­ko­na o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti iz­bri­sa­no je ko­je sve spe­ci­jal­nos­ti mo­ra sa­dr­ža­va­ti pri­mar­na zdrav­s­tve­na za­šti­ta te uve­de­no da će ka­drov­ske nor­ma­ti­ve za to odre­di­ti pra­vil­ni­kom mi­nis­tar zdrav­s­tva uz miš­lje­nje nad­lež­nih ko­mo­ra. Is­to­vre­me­no je dru­gim član­kom u pri­jed­lo­gu za­ko­na na­ve­de­no da pri­mar­na mo­že, što zna­či da ne mo­ra, u or­di­na­ci­ji ima­ti gi­ne­ko­lo­gi­ju, pe­di­ja­tri­ju, obi­telj­sku, den­tal­nu me­di­ci­nu, me­di­ci­nu ra­da i spor­ta te spe­ci­ja­lis­ti­ku. Tak­ve su iz­mje­ne di­gle na no­ge li­ječ­ni­ke na pri­mar­noj ra­zi­ni jer te­oret­ski no­vi za­kon do­pu­šta da­nas-su­tra njihovo uki­da­nje, po­se­bi­ce kad je ri­ječ o onim, da ta­ko ka­že­mo, naj­u­gro­že­ni­ji­ma. U prak­si za gra­đa­ne, od­nos­no pa­ci­jen­te ovak­va iz­mje­na da­je prav­ni te­melj za to da, pri­mje­ri­ce, vi­še na pri­mar­noj ra­zi­ni ne­ma­ju pe­di­ja­tra.

Ne­ki bi mo­gli “ot­pas­ti”

Tih spe­ci­ja­lis­ta, osim što ih već sa­da ne­dos­ta­je i uz či­nje­ni­cu da ih ve­lik broj u idu­ćih pet go­di­na od­la­zi u mi­ro­vi­nu, pre­ma no­vom pred­lo­že­nom za­ko­nu pri­mar­na vi­še i ne mo­ra ima­ti. Objaš­nja­va­ju ta­ko i struč­nja­ci, kon­kret­no prav­ni­ci ko­ji se ba­ve zdrav­s­tve­nim pro­pi­si­ma, ko­men­ti­ra­ju­ći da je spor­ni čla­nak (čla­nak 31. iz­mje­na za­ko­na) pre­op­će­nit i da­je mi­nis­tru zdrav­s­tva auto­ri­ta­tiv­no pra­vo odre­đi­va­ti ko­je će dje­lat­nos­ti bi­ti u pri­mar­noj, ali i ko­joj će se ko­mo­ri obra­ti­ti za miš­lje­nje. Ovu iz­mje­nu pri­mi­je­ti­li su i u Hr­vat­skom druš­tvu za so­ci­jal­nu i pre­ven­tiv­nu pe­di­ja­tri­ju pa će re­tra­ži­ti agi­ra­ti pri­mjed­bom, ali i pi­smom mi­nis­tru. – Tra­žit će­mo da se ovaj čla­nak raz­ra­di, iz­mi­je­ni nje­gov sa­dr­žaj, na e-sa­vje­to­va­nje će­mo upu­ti­ti naš do­pis jer čla­nak 31. iz­mje­na za­ko­na ni­je pre­ci­zan i os­tav­lja pre­vi­še pros­to­ra. Ali upu­tit će­mo i zah­tjev za nje­go­vu do­ra­du jer je pre­ši­rok i či­ni nam se da bi ne­ke dje­lat­nos­ti u pri­mar­noj zdrav­s­tve­noj za­šti­ti mo­gle ot­pas­ti. U tom član­ku sto­ji i to da će mi­nis­tar, pri­je ne­go što do­ne­se od­lu­ku, tra­ži­ti miš­lje­nje nad­lež­ne ko­mo­re ta­ko da će­mo tra­ži­ti i tu iz­mje­nu jer je ko­mo­ra stru­kov­no udru­že­nje, a sma­tra­mo da tre­ba miš­lje­nje stru­ke, što je Hr­vat­ski li­ječ­nič­ki zbor. Ovak­vim član­kom pos­to­je mo­guć­nos­ti sva­kak­ve vr­ste pa će­mo tra­ži­ti i uklju­če­nje u dalj­nji rad jer ni­smo ima­li rad­nu sku­pi­nu za pe­di­ja­tri­ju pri iz­ra­di ovih za­kon­skih iz­mje­na, ta­ko da ne znam tko je to ta­mo pred­stav­ljao, ali je do­sa­daš­nji čla­nak 27. za­ko­na na­bro­jio tko sve či­ni tim u pri­mar­noj – go­vo­ri dr. Đur­đa Špa­no­vić, pred­sjed­ni­ca Hr­vat­skog druš­tva za so­ci­jal­nu i pre­ven­tiv­nu pe­di­ja­tri­ju, struč­nog udru­že­nja ko­je okup­lja pe­di­ja­tre. Stru­ka će, či­ni se, re­agi­ra­ti i na čla­nak 46. ko­ji na­bra­ja što sve mo­že bi­ti u pri­mar­noj zdrav­s­tve- noj za­šti­ti, a to je opas­na for­mu­la­ci­ja pre­ma tu­ma­če­nju prav­ni­ka jer “mo­že” u za­kon­skom smis­lu zna­či da ni­je obvez­no. To zna­či da se za­ko­ni­to mo­že iz­mi­je­ni­ti pri­mar­nu, pa ta­ko i ono što je lju­di­ma da­nas dos­tup­no na toj ra­zi­ni zdrav­s­tve­ne za­šti­te.

Re­ak­ci­ja stru­ke

Ti­ha, ali ogrom­na pro­mje­na ni­je “proš­la” i ovak­va re­ak­ci­ja stru­ke, kon­kret­no pe­di­ja­ta­ra, sli­je­di u sa­mom fi­ni­šu jav­ne ras­pra­ve o no­vom Za­ko­nu o zdrav­s­tve­noj za­šti­ti jer je ju­čer bio nje­zin zad­nji dan. Naj­zvuč­ni­ja nje­go­va iz­mje­na jest uvo­đe­nje or­di­na­ci­ja u pri­mar­nu zdrav­s­tve­nu za­šti­tu, od­nos­no uki­da­nje kon­ce­si­ja i ikak­va li­mi­ta da dio li­ječ­ni­ka ima obve­zu os­ta­ti pod do­mom zdrav­lja. Sud­bi­na do­mo­va zdrav­lja ne­iz­vjes­na je, baš kao i dos­tup­nost zdrav­s­tve­ne za­šti­te vi­ken­dom, blag­da­ni­ma i praz­ni­ci­ma, a po­nov­no bi sve to tre­ba­lo bi­ti ri­je­še­no po­seb­nim pra­vil­ni­kom. No, da ono što či­ni zdrav­s­tve­nu za­šti­tu na nje­zi­noj te­melj­noj ra­zi­ni ne smi­je rje­ša­va­ti pra­vil­nik, ne­go za­kon, pri­mjed­ba je ko­ja će ta­ko­đer na stol mi­nis­tru zdrav­s­tva. – Mo­ji prav­ni­ci pr­vo će vi­dje­ti što sto­ji u for­mal­no-prav­nom smis­lu, a što mo­že­mo popraviti u sa­dr­žaj­nom smis­lu na­cr­ta ovog za­ko­na. Ovo je nje­go­va rad­na ver­zi­ja, pri­jed­lo­zi za iz­mje­ne su tu – od­go­vo­rio nam je mi­nis­tar Ku­jun­džić ko­ji je vi­še pu­ta is­tak­nuo upra­vo pri­mar­nu pe­di­ja­tri­ju kao ve­li­ku pred­nost na­šeg zdrav­s­tva. Pri­mjed­bu na ove spor­ne član­ke ne­će da­ti obi­telj­ski li­ječ­ni­ci ko­ji sma­tra­ju da i da­nas praksa po­ka­zu­je ka­ko u di­je­lo­vi­ma zem­lje u ko­ji­ma ne­ma pe­di­ja­ta­ra spe­ci­ja­lis­ti obi­telj­ske me­di­ci­ne do­bro li­je­če i dje­cu. – Pe­di­ja­tri­ja i ina­če, osim kod nas, ni­je dio zdrav­s­tve­ne za­šti­te u Eu­ro­pi na pri­mar­noj ra­zi­ni, ne­go spe­ci­ja­lis­ti­ka na se­kun­dar­noj ra­zi­ni zdrav­s­tve­ne za­šti­te, dok dje­cu do se­dam go­di­na li­je­če obi­telj­ski dok­to­ri. Mi ne­ma­mo pri­mjed­be na taj čla­nak – ko­men­ti­ra­la je dr. Vi­ki­ca Kro­lo, pred­sjed­ni­ca Ko­or­di­na­ci­je hr­vat­ske obi­telj­ske me­di­ci­ne.

Mi­nis­tar je od­go­vo­rio da će prav­ni­ci pro­vje­ri­ti spor­ne član­ke za­ko­na i da je ovo rad­na ver­zi­ja Obi­telj­ski li­ječ­ni­ci ne­ma­ju pri­mjed­bi, i da­nas li­je­če dje­cu ta­mo gdje ne­ma pe­di­ja­ta­ra

Mi­nis­tar Ku­jun­džić: Mo­ji će prav­ni­ci vi­dje­ti što se mo­že popraviti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.