PLEN­KO­VIĆ NIJE ZNAO, JA SAM BIRAO SAVJETNIKE

Plen­ko­vi­će­va po­ru­ka iz So­fi­je: Ne­ka po­di­zvo­đa­či vra­te no­vac za sve što sma­tra­ju da je ne­zas­lu­že­no. Ne do­la­zi u ob­zir da HDZ i ja tr­pi­mo šte­tu

Vecernji list - Hrvatska - - Front Page - Iva Pu­ljić-Še­go

Ni­smo mo­gli zna­ti ho­će li To­do­rić ak­ti­vi­ra­ti za­kon, a ple­te se pri­ča da smo se udru­ži­li ka­ko bi­smo na to­me za­ra­di­li, ka­že je­dan bor­go­vac – Is­ti­na je da premijer Plen­ko­vić nije imao ni­kak­vih saz­na­nja o pos­tup­ku i na­či­nu iz­bo­ra glav­nog sa­vjet­ni­ka i nje­go­vih po­di­zvo­đa­ča u Agro­ko­ru. To je bi­la mo­ja od­go­vor­nost u skla­du sa za­ko­nom – re­kao nam je ju­čer An­te Ramljak, biv­ši iz­van­red­ni po­vje­re­nik u Agro­ko­ru i član gru­pe Borg na­kon što je In­dex po­nov­no obja­vio ma­ilo­ve i tekst u ko­jem se na­vo­di da se premijer Plen­ko­vić ba­rem tri­put sas­ta­jao s tom ne­for­mal­nom sku­pi­nom ko­ja je pi­sa­la lex Agro­kor.

Kre­ta­li od kri­ve pre­mi­se

Ram­lja­ko­va iz­ja­va tim vi­še dobiva na važ­nos­ti jer je ci­je­la afe­ra u me­di­ji­ma nas­ta­la ka­da se iz ma­ilo­va ot­kri­lo da su is­ti lju­di pi­sa­li za­kon, a pos­li­je i do­bi­li poslove na res­truk­tu­ri­ra­nju kon­cer­na. Čla­no­vi gru­pe Borg ko­ju su či­ni­li Ramljak, Tomislav Ma­tić (Texo Ma­na­ge­ment), Bra­ni­mir Bri­celj i Mar­ko De­lić iz Al­te­re sa­vje­to­va­nja, Ton­ći Ko­ru­nić i Mat­ko Ma­ra­vić iz bro­ker­ske ku­će In­terCa­pi­tal, Bo­ris Ša­vo­rić iz od­vjet­nič­ke ku­će Ša­vo­rić & part­ne­ri i Zo­ran Be­sak iz Za­dru­ge za etič­no fi­nan­ci­ra­nje u me­di­ji­ma ma­lo is­tu­pa­ju, ali nes­luž­be­no su nam ko­men­ti­ra­li ka­ko gle­da­ju na ovu si­tu­aci­ju ko­jom će se po­za­ba­vi­ti i USKOK. – Sve je Če­do Pro­da­no­vić, od­vjet­nik Ivi­ce To­do­ri­ća, re­kao u in­ter­v­juu koji je dao u ruj­nu. Opi­sao je ci­je­li sce­na­rij i stra­te­gi­ju obra­ne To­do­ri­ća ko­jom se sa­da bu­ši i po­ku­ša­va sru­ši­ti Vla­du. I za­to, ako pad­ne Plen­ko­vić, to će zna­či­ti po­bje­du Ivi­ce To­do­ri­ća. Sa­mo po­gle­daj­te ka­ko je iš­la pri­ča; ka­da je Ramljak kao iz­van­red­ni po­vje­re­nik pro­tiv To­do­ri­ća po­di­gao kaz­ne­nu pri­ja­vu, idu­ći ko­rak je bio da se nje­ga di­fa­mi­ra i pri­ka­že kao kri­mi­nal­ca koji pri­jav­lju­je po­šte­nog po­du­zet­ni­ka To­do­ri­ća. Za­što nit­ko nije spo­rio oda­bir

sa­vjet­ni­ka iz Texa ka­da ih je Ramljak pred­sta­vio na kon­fe­ren­ci­ji 12. trav­nja, ne­go je tek mje­se­ci­ma pos­li­je kre­nu­la haj­ka da su u Agro­ko­ru kao po­di­zvo­đa­či glav­nom sa­vjet­ni­ku za­pos­le­ni Ram­lja­ko­vi lju­di? Is­ta je stvar i sa­da na dje­lu; na­kon što je Us­tav­ni sud lex Agro­kor oci­je­nio us­tav­nim, pro­cu­ri­li su ma­ilo­vi zbog ko­jih je os­tav­ku da­la Mar­ti­na Da­lić, a pu­ca se na pre­mi­je­ra i na pad Vla­de. Jer, baš me za­ni­ma koji bi sud pot­pi­sao na­god­bu ako bi pala Vla­da – ko­men­ti­rao je je­dan od pri­pad­ni­ka gru­pe Borg. Pi­ta­mo ga nije li bi­lo po­greš­no što Vla­da nije obja­vi­la ko­ga kon­zul­ti­ra oko za­ko­na ko­jim je ra­z­vla­šten Ivi­ca To­do­rić, ali i za­us­tav­ljen ban­krot Agro­ko­ra? – Ni ta­da ni­sam vi­dio raz­lo­ge za­što bi­smo tre­ba­li ra­di­ti u taj­nos­ti. Premijer je imao ne­kih po­li­tič­kih i etič­kih dvoj­bi, ali od­lu­če­no je da os­ta­ne­mo ne­for­mal­na sku­pi­na. Sa­da sam svjes­tan da smo kre­ta­li od pot­pu­no kri­ve pre­mi­se, bio sam uvje­ren ako us­pi­je­mo za­us­ta­vi­ti pro­past kon­cer­na da će­mo do­bi­ti No­be­lo­vu na­gra­du, ali u me­đu­vre­me­nu se sve iz­o­kre­nu­lo i iz­van kon­tek­s­ta onog tre­nut­ka ka­tas­tro­fe, pa­ni­ke, sti­ske vre­me­na... iz­gu­bi­la se svi­jest što je bio pri­mar­ni cilj. Ka­da se uz­me u ob­zir da smo mje­sec i pol da­na prije stu­pa­nja za­ko­na na sna­gu ra­di­li na tom naj­ve­ćem pro­ble­mu u dr­ža­vi, da smo bili upu­će­ni u sva­ki de­talj kon­cer­na, on­da nije ne­lo­gič­no da su upra­vo lju­di iz gru­pe Borg do­bi­li po­sao u Agro­ko­ru – od­go­vo­rio je taj bor­go­vac. Po­ru­čio je da una­toč či­nje­ni­ci da će se gru­pom Borg i ma­ilo­vi­ma po­za­ba­vi­ti i USKOK ne ža­li ni zbog če­ga i da je sam sa so­bom u mi­ru.

Ve­ći ne­ga­tiv­ci od To­do­ri­ća?

– Ne­mam što skri­va­ti. Da To­do­rić nije sam ak­ti­vi­rao za­kon, ni­šta se ne bi do­go­di­lo. Gru­pa Borg nije zna­la tko će bi­ti po­vje­re­nik dok to u zad­nji tre­nu­tak nije po­nu­đe­no Ram­lja­ku. Ni­smo mo­gli zna­ti ka­da će To­do­rić ak­ti­vi­ra­ti za­kon, ho­će li ga ak­ti­vi­ra­ti, a ple­te se pri­ča da smo se udru­ži­li ka­ko bi­smo na to­me za­ra­di­li. Is­pa­li smo ve­ći ne­ga­tiv­ci ne­go To­do­rić koji je uz­rok sve­mu – sma­tra taj član gru­pe Borg. Na­kon sve­ga, do­dao je, bit će ka­ko bu­de.

“Pu­ca se na pad Vla­de. Baš me za­ni­ma koji bi sud pot­pi­sao na­god­bu ako bi pala Vla­da“

Mo­ja od­go­vor­nost Is­ti­na je da premijer nije imao ni­kak­vih saz­na­nja o pos­tup­ku i na­či­nu iz­bo­ra glav­nog sa­vjet­ni­ka i nje­go­vih po­di­zvo­đa­ča u Agro­ko­ru. To je bi­la mo­ja od­go­vor­nost, re­kao nam je ju­čer Ramljak

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.